Turistička pristojba

RSS
Modified on 19.04.2022. 01:36:PM by htz.fladesic Categorized as Novi FAQ
TURISTIČKA PRISTOJBA TURISTIČKA ČLANARINA PRIJAVA/ODJAVA ADMINISTRACIJA IZVJEŠTAJI ZAKONI I PRAVILNICI OSTALO
Pod kojim uvjetima se obveznik oslobađa plaćanja turističke pristojbe u 2021. godini? Tko je obvezan plaćati turističku članarinu? Može li se u sustavu eVisitor izvršiti pregled neodjavljenih turista kojima je prošao datum odjave? Na koji način napraviti ispravak financija zaključane godine u eVisitoru? Može li se u izvještajima dugovanja dodati kolona adresa boravka? Tko se smatra stanovnikom općine/grada? Kako pristupiti testnoj okolini?
Što napraviti u slučaju ako sam naslijedio objekt, ali sam dvostruko zadužen? Moram li plaćati turističku članarinu ako na mojem području ne postoji lokalna turistička zajednica? Na koji način dati pristup eVisitoru za prijavu i odjavu turista stranim državljanima kojima je objekt dan u zakup? Kako promjeniti vrstu objekta iz nekomercijalni smještaj u kuću za odmor? Na koji način u eVisitoru napraviti listu broja prijava nekomercijalnih gostiju, obveznika koji imaju više od 15 prijavljenih turista? Kako otvaramo objekt strancima stanovnicima? Što je internal server error?
Tko donosi odluku o visini turističke pristojbe? Način obračuna i naplate turističke članarine? Što napraviti s odjavom turista u slučaju smrti iznajmljivača dok u objektu borave gosti? Kako promjeniti vrstu objekta (npr. iz OPG-a u fizičku osobu ili obrnuto)? Izvještaji su komplicirani, postoje li predefinirani? Što kada pravna osoba ode u stečaj? Upute za API
Ostala pitanja Ostala pitanja Ostala pitanja Ostala pitanja Ostala pitanja Ostala pitanja Ostala pitanja
Želim više Želim više Želim više Želim više Želim više Želim više Želim više

NAJČEŠĆA PITANJA


1. Pod kojim uvjetima se obveznik oslobađa plaćanja turističke pristojbe u 2021. godini?
2. Što napraviti u slučaju ako sam naslijedio objekt, ali sam dvostruko zadužen?
3. Tko donosi odluku o visini turističke pristojbe?

Ostala pitanja

VIŠE O TURISTIČKOJ PRISTOJBI


OBVEZNICI I NAČIN PLAĆANJA TURISTIČKE PRISTOJBE


Turističku pristojbu plaćaju:

  1. osobe koje u jedinici lokalne samouprave (u daljnjem tekstu: općina ili grad) u kojoj nemaju prebivalište koriste uslugu smještaja u smještajnom objektu u kojem se obavlja ugostiteljska djelatnost

  2. osobe koje koriste uslugu noćenja na plovnom objektu nautičkog turizma (plovni objekti: jahta, brodica ili brod za gospodarsku djelatnost na kojima se pružaju turističke usluge u nautičkom turizmu – čarterski i brodovi za višednevna kružna putovanja)

  3. brodovi na kružnom putovanju u međunarodnom pomorskom prometu i međunarodnom prometu na unutarnjim vodama kada se brod nalazi na vezu u luci ili sidrištu luke

  4. osobe koje pružaju ugostiteljske usluge smještaja u domaćinstvu ili na obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu

  5. vlasnik kuće, apartmana ili stana za odmor u općini ili gradu koji nije smještajni objekt u smislu Zakona, za sebe i sve osobe koje noće u toj kući, apartmanu ili stanu

  6. vlasnik plovila koje nije plovni objekt nautičkog turizma u smislu ovoga Zakona, za sebe i sve osobe koje noće na tom plovilu u turističke svrhe.


- Turistička pristojba plaća se po svakom ostvarenom noćenju, u paušalnom iznosu ili na drugi način utvrđen Zakonom.


- Turističku pristojbu pod jednakim uvjetima plaćaju i strani državljani, osim ako Zakonom nije drugačije određeno.


Osobe koje ne plaćaju turističku pristojbu

  1. djeca do 12 godina

  2. osobe s invaliditetom od 70 % i većim i jedan pratitelj

  3. osobe koje zbog potrebe rada ili obavljanja poslova koriste uslugu smještaja u općini ili gradu u kojem nemaju prebivalište, isključivo za vrijeme obavljanja poslova/rada

  4. profesionalni članovi posade na čarterskim plovilima i brodovima za višednevna kružna putovanja

  5. sudionici školskih paket-aranžmana s uključenim smještajem, koje su odobrile školske ustanove

  6. osobe koje uslugu noćenja koriste u okviru ostvarivanja prava na smještaj kao korisnici socijalne skrbi

  7. studenti i đaci koji nemaju prebivalište u općini ili gradu u kojem se školuju kada borave u smještajnom objektu u toj općini ili gradu.


Turističku pristojbu umanjenu za 50 % plaćaju:

  1. osobe od navršenih 12 do 18 godina

  2. osobe do 29 godina koje su članovi međunarodnih omladinskih organizacija kada koriste usluge noćenja u omladinskim objektima za smještaj koji su uključeni u međunarodnu mrežu omladinskih objekata za smještaj (Hosteling International).


PAUŠAL

 • Sukladno čl. 12. obračun će se napraviti za najveći broj kreveta/smještajnih jedinica koji je ostvaren u tekućoj godini u istoj općini/gradu.
 • Iznos paušala određen Odlukama o visini TP
 • Naplaćuje se godišnji paušal, tj. cijeli iznos paušala bez obzira na period u kojem je registriran kapacitet u kojem se obavlja gospodarska djelatnost (isti obračun za objekt koji posluje 1 dan i 12 mjeseci)
 • Zbrajaju se svi kreveti/smještajne jedinice objekata u domaćinstvu u općini ili gradu obveznika i ukupan kapacitet se množi s iznosom paušala te općine/grada.
 • Za novi registrirani kapacitet koji mijenja najveći broj kreveta/smještajnih jedinica u istoj općini/gradu nastat će korektivni obračun paušala, odnosno paušal će se uvećati.
 • Za objekte koji smanjuju broj kreveta/smještajnih jedinica ili ukidaju rješenja tijekom godine, zaduženja se neće mijenjati.

Odluku o visini turističke pristojbe donosi:

Odluka o visini turističke pristojbe se donosi na razini općine ili grada. Općina ili grad daje prijedlog o visini turističke pristojbe županiji koja donosi konačnu odluku.


Rok za donošenje odluke:

Odluka o visini turističke pristojbe mora se donijeti i objaviti na mrežnim stranicama županije odnosno Grada Zagreba do 31. siječnja tekuće godine za sljedeću godinu.


Datum dospijeća:

Turistička pristojba može se platiti jednokratno u punom iznosu do 31. srpnja tekuće godine ili u tri jednaka obroka, s tim da prvi obrok dospijeva 31. srpnja, drugi 31. kolovoza, treći 30. rujna tekuće godine.

Uplatnice za plaćanje turističke pristojbe preuzimaju se iz sustava eVisitor u kojem se i vodi evidencija.


Turistička pristojba se uplaćuje prema mjestu nastanka obveze, a ne prema mjestu prebivališta.

OSLOBOĐENJE PLAĆANJA TURISTIČKE PRISTOJBE VRIJEDI SAMO U 2021.

Pravilnik o oslobađanju od plaćanja turističke pristojbe u 2021. stupio je na snagu 10. lipnja 2021.

Pravilnikom o oslobađanju od plaćanja turističke pristojbe u 2021. i Pravilnikom o dopuni Pravilnika o godišnjem paušalnom iznosu članarine, osobe koje pružaju ugostiteljske usluge u domaćinstvu ili na obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu, oslobođene su plaćanja 50% iznosa paušala turističke pristojbe i članarine za glavne te 100% iznosa za pomoćne krevete.


Osobe koje ostvaruju potpuno oslobođenje su (potrebno zadovoljiti oba uvjeta):

  1. Osobe koje su utvrdile prestanak pružanja ugostiteljskih usluga u domaćinstvu ili na obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu najkasnije do 9. lipnja 2021. ( u slučaju osoba koje su odjavile dio kapaciteta najkasnije do 9. lipnja 2021. oslobođenje plaćanja odnosi se na odjavljene smještajne jedinice) i

  2. Nisu imale evidentirano niti jedno noćenje u 2021. u odjavljenom smještaju.


Iznimno, za obveznike s potresom pogođenih područja pravo na potpuno oslobođenje plaćanja turističke pristojbe imaju:


1. Vlasnici smještajnih objekata koji su zbog potresa u 2020. označeni kao neuporabljivi (crvena oznaka) ili privremeno neuporabljivi (žuta oznaka), uz uvjet da nemaju ranije nepodmirenih obveza po osnovi turističke pristojbe veće od 20,00 kn.


Osobe koje su u roku od 15 dana od dana stupanja Pravilnika na snagu, odnosno do 25.06.2021., podmirile sve ranije obveze, ostvaruju pravo na oslobođenje plaćanja turističke pristojbe u 2021.


U slučaju objekata u domaćinstvu kategoriziranih kao studio apartman, sukladno mišljenju Ministarstva turizma i sporta(3. točka), prilikom zaduženja turističke članarine i turističke pristojbe pomoćni kreveti bit će obračunati kao glavni kreveti.


Obračun visine turističke pristojbe po noćenju prema cjeniku primijenjen je od 10.06.2021. te je vidljiv nakon prvog automatskog obračuna 15.6.2021.


Rješenje o nastavku obavljanja ugostiteljske djelatnosti

Nastavak obavljanja ugostiteljske djelatnosti propisan je 35. i 36. člankom Zakona o ugostiteljskoj djelatnosti.


Županijski uredi nadležni za izdavanje rješenja o obavljanju ugostiteljske djelatnosti izjavljuju u rješenju temeljem kojeg članka se izdaje rješenje odnosno o kakvom postupku se radi.


U eVisitor sustav upisuju se podaci isključivo prema rješenjima koja su izdana od županijskih ureda i ostalih tijela nadležnih za izdavanje rješenja o kategorizaciji objekta i obavljanju ugostiteljske djelatnosti.


Turistička zajednica je dužna postupati sukladno rješenjima koje donose nadležna tijela/uredi s obzirom da je rješenje jedino relevantno budući da se istim utvrđuje ispunjavati minimalne uvjete za vrstu i uvjete za kategoriju te ostali uvjeti za pružanje ugostiteljskih usluga u domaćinstvu. U slučaju da nadležno tijelo/ured postupanjem po zahtjevu donese rješenje o odobrenju za pružanje ugostiteljskih usluga u domaćinstvu sukladno članku 34. toga Zakona, dolazi do registracije bjekta, a time i do zaduženja za taj objekt sukladno članku 4. Zakona o turističkoj pristojbi („Narodne novine“ br. 52/19., 32/20. i 42/20.), dok se u slučaju da nadležno tijelo/ured utvrdi nastavak pružanja ugostiteljskih usluga u domaćinstvu sukladno članku 35. Zakona o ugostiteljskoj djelatnosti, radi o nastavku obavljanja djelatnosti u istom objektu te stoga nema zaduženja.


Ukoliko smatrate da nije izdano ispravno rješenje, potrebno je obratiti se nadležnom tijelu za ispravak istog kako bi se mogli sukladno tome korigirati i podatci u eVisitor sustavu.


NAPLATA KAMATA

Naplaćivanje kamata za dugovanja turističke pristojbe se počinju obračunavati od trenutka kada rješenje Državnog inspektorata postane izvršno. Kamate su iskazane u rješenju nadležnog tijela ili se računaju prema propisima za zatezne kamate. Kamate se računaju sve do trenutka uplate za predmetno dugovanje.


Kamate se u sustavu eVisitor unose prema rješenju Državnog inspektorata putem unosa odobrenja/zaduženja. Nakon prvog unosa, kamata se nadalje redovito računa i unosi u eVisitor sustav (npr. svakog 1. i 15. dana u mjesecu).


POJAŠNJENJA ZA VIKENDAŠE


 • Plaćaju po noćenju, a vlasnici kuća za odmori i članovi njihove obitelji mogu plaćati i paušalno
 • Vlasnici kuća za odmor i članovi obitelji ako plaćaju po noćenju imaju popust od 70%.
 • Ako plaćaju po noćenju, plaćaju samo u razdoblju od 15.6. do 15.9.
 • Rok za odabir načina plaćanja je do 15.7.
 • Ako plaćaju paušalno, radi se o godišnjem paušalu i u tom slučaju se moraju prijaviti samo prvi puta a taj puta će ih eVisitor zadužiti.
 • 1. Uputa za TZ vlasnici kuca i stanova za odmor.

  1. Upute za vikendaše eVisitor