Page History: Opći uvjeti korištenja

Compare Page Revisions« Older Revision - Back to Page History - Newer Revision »


Page Revision: 27.04.2017. 10:27:AM


Table of Contents [Hide/Show]


UVJETE KORIŠTENJA SUSTAVA ZA PRIJAVU I ODJAVU TURISTA eVisitor
   Uvod
   1. Sustav
      1.1. Opis Sustava
      1.2. Tehnički uvjeti za korištenje sustava
      1.3. Način pristupa sustavu
   2. Korisnici
      2.1. Vrste
      2.2. Upis podataka o Korisniku Sustava
      2.3. Korisnički računi/podračuni
   3. Otvaranje korisničkih računa/podračuna
      3.1. Ovlaštenja za otvaranje
      3.2. Razlog otvaranja
      3.3. Način otvaranja
      3.4. Predaja pristupnih podataka
   4. Administriranje korisničkih računa/podračuna
      4.1. Ovlaštenja za administriranje
      4.2. Način administriranja
   5. Zatvaranje korisničkih računa/podračuna (deaktivacija Korisnika)
      5.1. Ovlaštenja za zatvaranje
      5.2. Razlog zatvaranja
      5.3. Način zatvaranja
      5.4. Podaci o zatvorenim računima/podračunima (deaktiviranim Korisnicima Sustava)
   6. Identifikacija i autentifikacija
      6.1. Identifikacija Korisnika Sustava odnosno osobe ovlaštene za korištenje Sustava putem korisničkog računa/podračuna
      6.2. Autentifikacija Korisnika Sustava odnosno osobe ovlaštene za korištenje Sustava putem Korisničkog računa/podračuna
   7. Podaci u Sustavu
      7.1. Vrste podataka
      7.2. Pristup podacima
      7.3. Ograničenje pristupa podacima
      7.4. Točnost i istinitost podataka
      7.5. Primjerenost podataka
      7.6. Ustupanje i obrada podataka
   8. Odgovornost za korištenje Sustava
      8.1. Odgovornost Korisnika Sustava
      8.2. Oslobođenje od odgovornosti
   9. Završne odredbe
      9.1. Salvatorna klauzula
      9.2. Mjerodavno pravo
      9.3. Sudska nadležnost
      9.4. Objava Uvjeta i način primjene
   3. Otvaranje korisničkih računa/podračuna
      3.2. Razlog otvaranja
      3.3. Način otvaranja
      3.4. Predaja pristupnih podataka
   4. Administriranje korisničkih računa/podračuna
      4.1. Ovlaštenja za administriranje
      4.2. Način administriranja
   5. Zatvaranje korisničkih računa/podračuna (deaktivacija Korisnika)
      5.1. Ovlaštenja za zatvaranje
      5.2. Razlog zatvaranja
      5.3. Način zatvaranja
      5.4. Podaci o zatvorenim računima/podračunima (deaktiviranim Korisnicima Sustava)
   6. Identifikacija i autentifikacija
      6.1. Identifikacija Korisnika Sustava odnosno osobe ovlaštene za korištenje Sustava putem korisničkog računa/podračuna
      6.2. Autentifikacija Korisnika Sustava odnosno osobe ovlaštene za korištenje Sustava putem Korisničkog računa/podračuna
   7. Podaci u Sustavu
      7.1. Vrste podataka
      7.2. Pristup podacima
      7.4. Točnost i istinitost podataka
      7.5. Primjerenost podataka
      7.6. Ustupanje i obrada podataka
   8. Odgovornost za korištenje Sustava
      8.1. Odgovornost Korisnika Sustava
      8.2. Oslobođenje od odgovornosti
   9. Završne odredbe
      9.1. Salvatorna klauzula
      9.2. Mjerodavno pravo
      9.3. Sudska nadležnost
      9.4. Objava Uvjeta i način primjene


Temeljem članka 6. stavka 2. Pravilnik o načinu vođenja popisa turista te o obliku i sadržaju obrasca prijave turista turističkoj zajednici (Narodne novine, broj 126/15) Hrvatska turistička zajednica donijela je

UVJETE KORIŠTENJA SUSTAVA ZA PRIJAVU I ODJAVU TURISTA eVisitorUvod

Ovim se Uvjetima korištenja detaljno uređuje način pristupa računalnom informacijskom sustavu za prijavu i odjavu turista „eVisitor“ (u daljnjem tekstu: Sustav) kojim upravlja Hrvatska turistička zajednica. Ovi Uvjeti korištenja uključuju i autentifikacijski protokol za pristup Sustavu. Sukladno važećim propisima, Sustav služi kao jedinstveno mjesto za prijavu i odjavu turista te vođenje Popisa turista u Republici Hrvatskoj koji se vodi u odnosu na obveznike prijave i odjave turista prema području pojedine turističke zajednice.

1. Sustav

1.1. Opis Sustava

Sustav je namijenjen sljedećim aktivnostima:
1. evidenciji obveznika prijave i odjave turista i njegovih objekata
2. prijavi i odjavi turista u objektima obveznika prijave i odjave turista
3. obračunu obveze uplate boravišne pristojbe obveznika prijave i odjave turista
4. praćenju naplate boravišne pristojbe
5. prikupljanju i obradi statističkih podataka o kretanjima turista na području Republike Hrvatske
6. razmjeni podataka koji se prikupljaju u svrhu ispunjavanja zakonskim i podzakonskim aktima propisanih zadaća i obveza, a neposredno su ili posredno vezani uz obvezu prijave/odjave turista (knjige gostiju, prijava stranaca, statistička izvješća i dr.)
Sustav funkcionira kao online aplikacija besplatna za sve korisnike Sustava.

1.2. Tehnički uvjeti za korištenje sustava

Tehnički uvjeti za korištenje Sustava su sljedeći: - stolno ili prijenosno računalo, mobilni ili tablet uređaj s pristupom na Internet - instaliran odgovarajući internetski preglednik prema preporukama Hrvatske turističke zajednice kao upravitelja Sustava.


1.3. Način pristupa sustavu

Sustavu se pristupa korištenjem web sučelja putem HTTPS (eng. Secure Hyper Text Transfer Protocol) internetskog protokola koji omogućuje sigurnu razmjenu podataka između Korisnika Sustava i Sustava, putem online sučelja za prijavu ili izravnom elektroničkom komunikacijom putem API-a (eng. Application Programming Interface).
Pri svakom pristupu Korisnici Sustava koriste odgovarajuće pristupne podatke koji omogućuju identifikaciju i autentifikaciju Korisnika Sustava. Tehničke postavke za izravnu elektroničku komunikaciju putem API-a određuje Hrvatska turistička zajednica, a dokumentacija potrebna za implementaciju API-a i pristupni podaci za pristup

Sustavu se na zahtjev izdaju Korisniku Sustava koji ima namjeru takve vrste komunikacije sa Sustavom.
Osim navedenog pristupa, pristup Sustavu ovisno o vrsti Korisnika Sustava i tehnološkim mogućnostima, omogućit će se korištenjem Nacionalnog identifikacijskog i autentifikacijskog sustava (NIAS) kojim upravlja Financijska agencija.

2. Korisnici

2.1. Vrste

Korisnici Sustava mogu biti pravne ili fizičke osobe sa sjedištem u Republici Hrvatskoj ili inozemstvu koji imaju pravni temelj za korištenje Sustava odnosno podataka iz Sustava (u daljnjem tekstu zajedno kao: Korisnici Sustava).

Za potrebe korištenja sustava svi su korisnici dužni pribaviti valjani osobni identifikacijski broj (OIB) koji izdaje Porezna uprava Ministarstva financija Republike Hrvatske.
Ovisno o pravima i obvezama Korisnici Sustava su:
1. Hrvatska turistička zajednica (u daljnjem tekstu: HTZ)
2. Turističke zajednice područne (regionalne) razine nadležne za područje na kojem se nalazi objekt obveznika (u daljnjem tekstu: TZŽ)
3. Turističke zajednice lokalne razine nadležne za područje na kojem se nalazi objekt obveznika (u daljnjem tekstu: TZ)
4. Obveznici prijave/odjave turista za objekte na području Republike Hrvatske (u daljnjem tekstu: Obveznici), i
5. Ostali korisnici Sustava ovisno o zakonskim zadaćama i potrebi praćenja podataka koji se obrađuju u Sustavu

2.2. Upis podataka o Korisniku Sustava

U sustav se upisuju podaci o Korisnicima Sustava, objektima te podaci o turistima. Podaci o turistima upisuju se u Sustav temeljem elektroničkog obrasca za prijavu i odjavu turista, a sukladno važećoj zakonskoj regulativi.
Podaci koji se upisuju u Sustav dijele se na obvezne i opcionalne podatke.
Svaki upis obveznih podataka o Korisniku sustava mora biti temeljen na odgovarajućoj službenoj i/ili privatnoj ispravi ili podatku iz javno dostupnih registara i službenih evidencija. U slučaju upisa podataka temeljenih na odgovarajućoj službenoj i/ili privatnoj ispravi preslika takve isprave pohranjuje se u Sustav pri upisu predmetnih podataka.
Obvezne podatke Obveznika upisuju turističke zajednice nadležne za područje na kojem se nalazi objekt Obveznika.
U slučaju kada Obveznik ima više objekata na područjima različitih turističkih zajednica upis obveznih podataka vrši ona turistička zajednica kod koje je Obveznik prvi predao zahtjev za upis odnosno koja je prva utvrdila da postoji osnova za upis Obveznika. Svaka sljedeća turistička zajednica ne vrši ponovni upis podataka o Obveznika, već unosom osnovnih podataka Obveznika istoga aktivira za područje te turističke zajednice te mu pridodaje objekte s tog područja. U slučaju kada je uspostavljen proces elektroničkog preuzimanja podataka iz registara i službenih evidencija koje vode nadležna tijela javne vlasti, isti se preuzimaju automatskim putem po unosu u Sustav OIB-a kao identifikatora osobe za koju se podaci unose.
Obvezne podatke ostalih Korisnika Sustava unosi HTZ.
Opcionalne podatke Obveznika upisuju turističke zajednice nadležne za područje na kojem se nalazi objekt Obveznika, a opcionalne podatke ostalih Korisnika Sustava upisuje HTZ. Opcionalne podatke može upisivati i sam Korisnik Sustava nakon što mu je otvoren korisnički račun i izdani odgovarajući pristupni podaci, odnosno nadležna tijela javne vlasti u dijelu ovlasti koje imaju prema obveznicima prijave/odjave turista.
Obvezne podatke o objektima upisuju turističke zajednice nadležne za područje na kojem se nalazi objekt Korisnika Sustava.
Obvezne podatke o prijavi i odjavi turista upisuju Obveznici. Za ovu vrstu obveznih podataka ne pohranjuje se preslika isprave koja je temelj za upis podataka. Upisom podataka u smislu ove točke smatraju se i sve naknadne izmjene i dopune podataka o Korisnicima Sustava.

2.3. Korisnički računi/podračuni

Svaki Korisnik Sustava određen pojedinačnim OIB-om ima pravo na jedan (glavni) korisnički račun i neograničen broj podračuna. Glavni korisnički račun uvijek ima ovlasti za uređivanje svih podataka koji se tiču tog Korisnika Sustava i čije uređivanje nije dodijeljeno u nadležnost turističkoj zajednici ili drugom Korisniku Sustava čija je to zakonska zadaća. Korisnički podračun ne može imati više ovlasti od glavnog korisničkog računa. Ovlasti korisničkog podračuna dodjeljuje i mijenja Korisnik Sustava pristupom sustavu putem svog glavnog korisničkog računa. Korisnički podračuni nemaju mogućnost otvaranja dodatnih podračuna.


Odgovornost za korištenje glavnog korisničkog računa i s njime povezanih korisničkih podračuna uvijek ima Korisnik Sustava koji je evidentiran kao nositelj glavnog korisničkog računa, osim u slučaju kada se dokaže da je do pristupa Sustavu došlo propustom koji nije na strani Korisnika Sustava.

3. Otvaranje korisničkih računa/podračuna

3.1. Ovlaštenja za otvaranje

Glavne korisničke račune otvaraju isključivo turističke zajednice. Glavni korisnički računi se otvaraju ovisno o teritorijalnoj nadležnosti i zakonskim zadaćama turističkih zajednica i to tako da glavne korisničke račune za TZ i TZŽ, te ostale Korisnike Sustava koji nisu Obveznici otvara HTZ, a glavne korisničke račune za Obveznike otvara TZ ili u slučaju gdje to nije moguće TZŽ. Iznimno od navedenog, u slučaju kada je to potrebno radi urednog funkcioniranja Sustava, HTZ može otvoriti glavni korisnički račun za bilo kojeg Korisnika Sustava, bez obzira na njegovu ulogu. Korisničke podračune otvaraju sami Korisnici Sustava.


Iznimno, u slučaju kada je Korisnik Sustava iz opravdanog razloga nije u mogućnosti sam otvoriti podkorisnički račun unutar vlastitog glavnog korisničkog računa, nadležna turistička zajednica može na njegov zahtjev otvoriti jedan ili više korisničkih podračuna tog Korisnika Sustava.

3.2. Razlog otvaranja

Korisnički račun otvara se svakom Korisniku Sustava navedenom u točki 2.1. ovih Uvjeta, radi omogućavanja pristupa i korištenja Sustava od strane Korisnika Sustava te ispunjavanja svih važećim propisima određenih obveza Korisnika Sustava koji se ispunjavaju unošenjem podataka u Sustav na način i u rokovima određenim tim propisima. Korisnički podračun otvara se radi olakšavanja poslovnih procesa, sigurnosnih razloga te pravilnog praćenja akcija izvršenih unutar Sustava, ovisno o stvarnim potrebama Korisnika Sustava. Odluku o tome hoće li i koliko korisničkih podračuna otvoriti donosi svaki Korisnik Sustava samostalno, uz vlastitu procjenu rizika koji preuzima povjeravanjem pristupa podacima za koje je ovlašten trećoj osobi. Pri odluci o otvaranju korisničkog podračuna, Korisnik Sustava je posebno dužan uzeti u obzir i propise koji uređuju zaštitu osobnih podataka te poduzeti sve propisane mjere kako bi se isti zaštitili i obrađivali na propisan način.

3.3. Način otvaranja

Glavni korisnički račun otvara se nakon što su u Sustav upisani podaci o Korisniku Sustava. Glavne korisničke račune za Obveznika otvara nadležna turistička zajednica kod koje se podaci o Obvezniku prvi puta unose u Sustav. Glavne korisničke račune za ostale korisnike sustava otvara HTZ. Korisnički račun otvara se izradom pristupnih podataka koji se sastoje od korisničkog imena, korisničke lozinke i TAN liste.
TAN lista je jedinstvena za pojedini korisnički račun i služi za autentifikaciju Korisnika Sustava, a generira je Sustav, sukladno posebnom algoritmu, prilikom otvaranja glavnog korisničkog računa ili korisničkog podračuna
Korisnički podračun otvara Korisnik Sustava kojem je otvoren glavni korisnički račun, a iznimno nadležna turistička zajednica na zahtjev Korisnika Sustava, upisom podataka o osobi koju Korisnik Sustava ovlasti za korištenje Sustava putem korisničkog podračuna, izradom pristupnih podataka koji se sastoje od korisničkog imena te korisničke lozinke i TAN liste, jedinstvenih za pojedini korisnički podračun, i koji služe za identifikaciju i autentifikaciju osobe kojoj je dodijeljen korisnički podračun Korisnika Sustava.
U slučaju kada je Korisniku Sustava već otvoren glavni korisnički račun, Sustav će turističku zajednicu obavijestiti da predmetni Korisnik Sustava ima otvoren glavni korisnički račun te se isti ne otvara ponovno.

3.4. Predaja pristupnih podataka

Pristupne podatke za glavni korisnički račun Korisniku Sustava odnosno fizičkoj osobi koja je prema važećim propisima ovlaštena za zastupanje Korisnika Sustava ili kojoj je Korisnik Sustava izdao odgovarajuću punomoć za preuzimanje pristupnih podataka predaje Korisnik Sustava koji je otvorio korisnički račun.
Izdavanje punomoći za preuzimanje pristupnih podataka ne oslobađa Korisnika Sustava od odgovornosti za ispunjavanje njegovih obveza na način i u rokovima propisanim važećim propisima te svih drugih odgovornosti koje proizlaze iz činjenice korištenja sustava eVisitor (npr. odgovornost za štetu, odgovornost za zaštitu osobnih podataka, odgovornost za točnost i istinitost podataka koji se u ime i za račun Korisnika Sustava unose u sustav eVisitor, odgovornost za primjereno korištenje sustava eVisitor u skladu s uvjetima korištenja i dr.).
Pri predaji pristupnih podataka za korisnički račun, nadležna turističke zajednice evidentira podatke o osobi koja je preuzela pristupne podatke.
Osoba koja preuzima pristupne podatke dužna je odgovornoj osobi nadležne turističke zajednice koja izdaje pristupne podatke predočiti odgovarajući identifikacijski dokument čija preslika se pohranjuje u Sustav. Osoba koja preuzima pristupne podatke obvezna je potpisom potvrditi da je preuzela pristupne podatke. Osobi koju Korisnik Sustava ovlasti za korištenje Sustava putem korisničkog podračuna pristupne podatke za korištenje tog korisničkog podračuna predaje Korisnik Sustava. Korisnik Sustava samostalno odlučuje na koji način će evidentirati činjenicu predaje pristupnih podataka za korisnički podračun. Propuštanje evidentiranja činjenice predaje pristupnih podataka za korisnički podračun ne oslobađa Korisnika Sustava od odgovornosti za ispunjavanje njegovih obveza na način i u rokovima propisanim važećim propisima te svih drugih odgovornosti koje proizlaze iz činjenice korištenja sustava eVisitor (npr. odgovornost za štetu, odgovornost za zaštitu osobnih podataka, odgovornost za točnost i istinitost podataka koji se u ime i za račun Korisnika Sustava unose u sustav eVisitor, odgovornost za primjereno korištenje sustava eVisitor u skladu s uvjetima korištenja i dr.).

4. Administriranje korisničkih računa/podračuna

4.1. Ovlaštenja za administriranje

Administriranje korisničkih računa/podračuna obuhvaća sve radnje koje su usmjerene na promjenu podataka vezanih uz korisnički račun/podračun odnosno pristup korisničkom računu/podračunu (npr. promjena lozinke, promjena podataka o Korisniku Sustava ili osobi koju je Korisnik Sustava ovlastio za korištenje Sustava putem korisničkog podračuna, promjena ovlaštenja korisničkog računa/podračuna i sl.).
Administriranje glavnih korisničkih računa mogu vršiti turističke zajednice za sve glavne korisničke račune Korisnika Sustava za koje su nadležne ili sami Korisnici Sustava za svoje glavne korisničke račune u dijelu u kojem se administriranje ne vrši elektroničkim preuzimanjem podataka iz registara i službenih evidencija koje vode nadležna tijela javne vlasti.
Administriranje korisničkih podračuna mogu vršiti sami Korisnici Sustava ili osobe koju je Korisnik Sustava ovlastio za korištenje Sustava putem korisničkog podračuna u dijelu u kojem se administriranje ne vrši isključivo od strane turističkih zajednica ili elektroničkim preuzimanjem podataka iz registara i službenih evidencija koje vode nadležna tijela javne vlasti.
Sustav bilježi svaku radnju kojom se administrira korisnički račun/podračun na način da se bilježi vrijeme takve radnje te identifikator osobe koja je predmetnu radnju izvršila odnosno činjenica je li radnja izvršena automatskim putem na temelju elektroničkog preuzimanja podataka iz registara i službenih evidencija koje vode nadležna tijela javne vlasti. Svako administriranje obveznih podataka povezanih uz korisnički račun mora biti temeljeno na odgovarajućoj službenoj ili privatnoj ispravi ili podatku iz javno dostupnih registara i službenih evidencija.
U slučaju administriranja temeljenog na odgovarajućoj službenoj ili privatnoj ispravi preslika takve isprave pohranjuje se u Sustav.

4.2. Način administriranja

Administriranje se vrši izravnim promjenama i upisima podataka u sustav uz korištenje pristupnih podataka vezanih uz korisnički račun/podračun koji se administrira. Administriranja se mogu vršiti i izravnom elektroničkom komunikacijom putem API-a (eng. Application Programming Interface) te elektroničkim preuzimanjem podataka iz registara i službenih evidencija koje vode nadležna tijela javne vlasti. Sva administriranja koja se vrše putem API-a smatraju se i identificiraju kao da su ih poduzele osobe koje su se na pristup Sustavu odlučile na taj način. Sva administriranja koja se vrše elektroničkim preuzimanjem podataka iz registara i službenih evidencija koje vode nadležna tijela javne vlasti smatraju se kao da su poduzeta od strane nadležnih turističkih zajednica na temelju službenih potvrda odnosno isprava koje se izdaju na temelju podataka iz tih registara i službenih evidencija.

5. Zatvaranje korisničkih računa/podračuna (deaktivacija Korisnika)

5.1. Ovlaštenja za zatvaranje

Glavne korisničke račune zatvaraju isključivo turističke zajednice prema nadležnosti za otvaranje glavnih korisničkih računa. Zatvaranjem glavnog računa Korisnika sustava više nisu aktivni niti njegovi korisnički podračuni. Korisničke podračune zatvaraju sami Korisnici Sustava. Iznimno, u slučaju kada je Korisnik Sustava iz opravdanog razloga nije u mogućnosti sam zatvoriti podkorisnički račun unutar vlastitog glavnog korisničkog računa, nadležna turistička zajednica može na njegov zahtjev zatvoriti jedan ili više korisničkih podračuna tog Korisnika Sustava.

5.2. Razlog zatvaranja

Razlog zatvaranja glavnog korisničkog računa mora se temeljiti na odgovarajućoj službenoj ili privatnoj ispravi ili podatku iz javno dostupnih registara i službenih evidencija kojim se nedvosmisleno utvrđuje da Korisnik Sustava više nije u mogućnosti koristiti Sustav u skladu s važećim propisima i na način propisan ovim Uvjetima (npr. prestanak postojanja Korisnika Sustava ili prestanak okolnosti koje su važećim propisima određene kao temelj za obvezno korištenje Sustava). O zatvaranju korisničkog podračuna samostalno i bezuvjetno odlučuje Korisnik Sustava.

5.3. Način zatvaranja

Korisnički račun/podračun zatvara se unosom u Sustav razloga zatvaranja i potvrdom navedenog razloga od strane osobe koja je ovlaštena za zatvaranje računa. U slučaju zatvaranja korisničkog računa/podračuna temeljenog na odgovarajućoj službenoj i/ili privatnoj ispravi preslika takve isprave pohranjuje se u Sustav prije potvrde razloga zatvaranja korisničkog računa od strane osobe koja vrši zatvaranje računa.

5.4. Podaci o zatvorenim računima/podračunima (deaktiviranim Korisnicima Sustava)

Podaci o zatvorenim korisničkim računima/podračunima odnosno deaktiviranim Korisnicima Sustava pohranjuju se u Sustavu na rok određen važećim propisima za čuvanje podataka iz popisa turista.U slučaju potrebe za ponovnim otvaranjem korisničkog računa/podračuna odnosno aktivaciji Korisnika Sustava, na odgovarajući način će se primijeniti odredbe ovih Uvjeta o upisu podataka o Korisnicima Sustava odnosno otvaranju korisničkih računa/podračuna. Za ponovno otvaranje korisničkog računa/podračuna odnosno aktivaciju Korisnika Sustava koristit će se podaci pohranjeni u Sustavu uz njihovo obavezno ažuriranje u trenutku ponovnog otvaranja odnosno aktivacije.

6. Identifikacija i autentifikacija

6.1. Identifikacija Korisnika Sustava odnosno osobe ovlaštene za korištenje Sustava putem korisničkog računa/podračuna

Identifikacija Korisnika Sustava odnosno osobe ovlaštene za korištenje Sustava putem korisničkog podračuna vrši se korištenjem korisničkog imena. Obveznici kao korisničko ime koriste OIB. Ostalim Korisnicima Sustava korisničko ime dodjeljuje HTZ.
Osobe ovlaštene za korištenje Sustava putem korisničkog podračuna korisničko ime koriste u sljedećem obliku: „naziv glavnog korisničkog računa.korisničko ime“. Korisničko ime korisničkog podračuna generira Sustav automatski temeljem popunjavanja svih potrebnih podataka prilikom otvaranja podkorisničkog računa.
U slučaju kad se Korisnik Sustava prijavljuje putem sustava NIAS identifikacija Korisnika Sustava vrši se primjenom identifikacijskog protokola kojeg primjenjuje taj sustav.

6.2. Autentifikacija Korisnika Sustava odnosno osobe ovlaštene za korištenje Sustava putem Korisničkog računa/podračuna

Autentifikacija Korisnika Sustava odnosno osobe ovlaštene za korištenje Sustava putem korisničkog podračuna vrši se korištenjem lozinke i TAN liste. Inicijalnu lozinku Korisnicima Sustava dodjeljuje se pri otvaranju korisničkog računa. Korisnici Sustava mogu u svako vrijeme promijeniti dodijeljenu lozinku. Inicijalnu lozinku osobama ovlaštenim za korištenje Sustava putem korisničkog podračuna dodijeljuje Korisnik Sustava koji otvara podkorisnički račun putem glavnog korisničkog računa. Osobe ovlaštene za korištenje Sustava putem korisničkog podračuna mogu u svako vrijeme promijeniti dodijeljenu lozinku.
TAN listu generira Sustav pri otvaranju korisničkog računa i kasnije na zahtjev Korisnika Sustava odnosno osobe ovlaštene za korištenje Sustava putem korisničkog podračuna.
Prilikom generiranja nove TAN liste prethodna TAN lista automatski se poništava i ne može više služiti za autentifikaciju Korisnika Sustava odnosno osobe ovlaštene za korištenje Sustava putem korisničkog podračuna.
U slučaju kad se Korisnik Sustava prijavljuje putem sustava NIAS autentifikacija Korisnika Sustava vrši se primjenom autentifikacijskog protokola kojeg primjenjuje taj sustav.

7. Podaci u Sustavu

7.1. Vrste podataka

Podaci koji se prikupljaju i obrađuju putem Sustava mogu biti obvezni ili opcionalni. Prikupljanje obveznih podataka temelji se na važećim propisima koji reguliraju djelovanje turističkih zajednica, obvezu prijave/odjave turista i plaćanja boravišne pristojbe, prijave boravka stranaca, vođenja odgovarajućih evidencija i statistika o turističkoj ponudi i prometu te obvezu ostvarivanja nadzora nad izvršavanjem navedenih obveza i drugih zakonom propisanih zadaća od strane tijela javne vlasti. Prikupljanje obveznih podataka uvjet je za ispravnost i pravovremenost ispunjenja obveza i zadaća koje imaju Korisnici Sustava. Prikupljanje opcionalnih podataka temelji se na privoli osobe u vezi koje se podaci prikupljaju, a na način da se prikupljanjem takvih podataka ne uvjetuje ispravnost i pravovremenost ispunjenja obveza i zadaća koje imaju Korisnici Sustava.

Putem Sustava se prikupljaju i obrađuju sljedeće vrste podataka:
1. Podaci o Korisnicima Sustava
2. Podaci o objektima
3. Podaci o turistima
4. Podaci o korisničkim računima
5. Statistički podaci
6. Financijski podaci i obračuni
7. Matični podaci i parametri sustava
8. Ostali podaci


1. Podaci o Korisnicima Sustava Podaci o Korisnicima Sustava sastoje se od obveznih i opcionalnih podataka o fizičkim i pravnim osobama koje po jednoj od osnova navedenih u važećim propisima imaju obvezu ili mogućnost korištenja Sustava. Obvezni podaci o Korisnicima Sustava propisani su važećim propisima i služe za identifikaciju Korisnika Sustava i utvrđivanje kategorije u koju Korisnik Sustava pripada te ovlaštenja za unos i pristup podacima, kao i na obvezu i način prijave/odjave turista te obračun i plaćanje boravišne pristojbe u slučaju kada se radi o Korisniku Sustava koji je obveznik prijave/odjave turista, kao i statističke obrade i provođenje nadzora u vezi navedenog. Opcionalni podaci o Korisniku Sustava služe za jednostavniju i bržu komunikaciju sa Korisnikom Sustava. Pojedini podaci o Korisnicima Sustava mogu se smatrati osobnim podacima u smislu važećih propisa.


2. Podaci o objektima Podaci o objektima sastoje se od obveznih i opcionalnih podataka o smještajnim i ostalim objektima u vezi kojih su pojedini Korisnici Sustava obvezni vršiti prijavu/odjavu turista odnosno u vezi kojih se vodi popis turista.
Obvezni podaci o objektima propisani su važećim propisima odnosno proizlaze iz činjenice vlasništva/posjeda nad objektom u vezi kojeg su pojedini Korisnici Sustava obvezni vršiti prijavu/odjavu turista i služe za utvrđivanje kategorije u koju Korisnik Sustava pripada te ovlaštenja za unos i pristup podacima, kao i na obvezu i način prijave/odjave turista te obračun i plaćanje boravišne pristojbe, kao i provođenje nadzora u vezi navedenog te statističkih obrade i evidencija koje proizlaze iz zakonom propisanih zadaća turističkih zajednica.
Opcionalni podaci o objektima pružaju dodatne informacije o objektima koje mogu biti od važnosti za turističke zajednice i praćenje turističke ponude. Pojedini podaci o objektima mogu se smatrati osobnim podacima u smislu važećih propisa.


3. Podaci o turistima Podaci o turistima sastoje se od obveznih i opcionalnih podataka o turistima koji borave u smještajnim i ostalim objektima u vezi kojih su pojedini Korisnici Sustava obvezni vršiti prijavu/odjavu turista odnosno u vezi kojih se vodi popis turista. Obvezni podaci o turistima propisani su važećim propisima te služe u svrhu ispunjavanja obveze i načina prijave/odjave turista te u svrhu obračuna i plaćanje boravišne pristojbe, kao i statističke obrade i provođenje nadzora u vezi navedenog. Opcionalni podaci o turistima služe za eventualni kontakt prema turistima u vezi kojih je izvršena prijava/odjava odnosno obračunata boravišna pristojba te pružaju dodatne informacije o turistima koje mogu biti od važnosti za turističke zajednice i praćenje turističke ponude. Pojedini podaci o turistima mogu se smatrati osobnim podacima u smislu važećih propisa.


4. Podaci o korisničkim računima/podračunima Podaci o korisničkim računima/podračunima sastoje se od obveznih podataka o korisniku računa/podračuna.
Obvezni podaci o korisničkim računima/podračunima služe u svrhu ostvarivanja sigurnog pristupa sustavu i provođenje nadzora u vezi navedenog.
Pojedini podaci o korisničkim računima/podračunima mogu se smatrati osobnim podacima u smislu važećih propisa.


5. Statistički podaci Statističke podatke generira Sustav na temelju podataka o Korisnicima Sustava, objektima i turistima uz primjenu određenih parametara i metodologije statističke obrade i onemogućavanjem da takvi statistički podaci sadrže podatke koji se mogu smatrati osobnim podacima u smislu važećih propisa. Statistički podaci u pravilu se obrađuju prema unaprijed zadanim parametrima koje u sustav unosi HTZ, a mogu se obrađivati i prema opcionalnim parametrima koje samostalno zadaju sami Korisnici Sustava.


6. Financijski podaci i obračuni Financijski podaci i obračuni sastoje se iz podataka koje generira Sustav i podataka o prometu po uplatnim računima koje Sustav elektroničkim putem preuzima od strane institucije koja upravlja takvim računima.
Financijski podaci koje generira Sustav generiraju se na temelju podataka o Korisnicima Sustava, objektima i turistima te podataka o prometu po uplatnim računima uz primjenu određenih parametara i metodologije obračuna propisane važećim propisima.
Financijski podaci služe za praćenje obračuna i naplate boravišne pristojbe.


7. Matični podaci i parametri Sustava Matični podaci i parametri Sustava sastoje iz podataka koji služe za ispravan rad Sustava što uključuje ispravne obračune i evidencije ostalih podataka.
Matični podaci i parametri Sustava temelje se na važećim propisima i standardima.


8. Ostali podaci Ostali podaci sastoje se iz podataka koje generira Sustav i podataka koje ovisno o svojoj nadležnosti unose Korisnici Sustava, a služe za obavještavanje drugih Korisnika Sustava o obvezama te načinu korištenja Sustava i podataka iz Sustava, temama vezanim uz poslovanje turističkih zajednica te drugim podacima koji služe informiranju Korisnika Sustava.

7.2. Pristup podacima

Korisnici Sustava:
Pregled podataka o Korisnicima Sustava ostvaruju:
1. Turistička zajednica za Obveznike koji na području te turističke zajednice imaju smještajni objekt
2. Turistička zajednica za turističke zajednice niže razine koje djeluju na području te turističke zajednice
3. Korisnici Sustava za vlastite podatke
4. Hrvatska turistička zajednica za sve Korisnike Sustava
5. Nadležna tijela javne vlasti sukladno zakonskim zadaćama i potrebi praćenja podataka koji se obrađuju u Sustavu, na temelju javne ovlasti ili na vlastiti zahtjev i uz obrazloženje u koju svrhu se pristup ostvaruje

Uređivanje podataka o Korisnicima Sustava omogućava se:
1. Turističkoj zajednici:
-za Obveznike koji na području te turističke zajednice imaju smještajni objekt – na temelju javno dostupnih podataka, javnoj ili drugoj ispravi koja ima snagu javne isprave
-za turističke zajednice niže razine koje djeluju na području te turističke zajednice – na temelju podataka iz upisnika turističkih zajednica
2. Korisnicima Sustava za vlastite podatke – u dijelu u kojem se podaci na temelje na javno dostupnim podacima, odnosno javne ili druge isprave koja ima snagu javne isprave
3. Hrvatskoj turističkoj zajednici za sve podatke i sve Korisnike Sustava – na temelju javno dostupnih podataka, odnosno javne ili druge isprave koja ima snagu javne isprave.
4. Nadležnim tijelima javne vlasti sukladno zakonskim zadaćama i potrebi praćenja podataka koji se obrađuju u Sustavu, na temelju javne ovlasti i javno dostupnih podataka, odnosno javne ili druge isprave koja ima snagu javne isprave

Objekti:
Pregled podataka o objektima ostvaruju:
1. Turistička zajednica za objekte koji su locirani na području te turističke zajednice
2. Korisnici Sustava za vlastite objekte
3. Hrvatska turistička zajednica za sve objekte
4. Nadležna tijela javne vlasti sukladno zakonskim zadaćama i potrebi praćenja podataka koji se obrađuju u Sustavu, na temelju javne ovlasti ili na vlastiti zahtjev i uz obrazloženje u koju svrhu se pristup ostvaruje


Uređivanje podataka o objektima omogućeno je:
1. Turističkoj zajednici za objekte koji su locirani na području te turističke zajednice – na temelju javno dostupnih podataka, javnoj ili drugoj ispravi koja ima snagu javne isprave
2. Obveznicima za vlastite objekte – u dijelu u kojem se podaci na temelje na javno dostupnim podacima, javnoj ili drugoj ispravi koja ima snagu javne isprave
3. Hrvatskoj turističkoj zajednici za sve objekte – na temelju javno dostupnih podataka, odnosno javne ili druge isprave koja ima snagu javne isprave
4. Nadležnim tijelima javne vlasti sukladno zakonskim zadaćama i potrebi praćenja podataka koji se obrađuju u Sustavu, na temelju javne ovlasti i javno dostupnih podataka, odnosno javne ili druge isprave koja ima snagu javne isprave

Turisti:
Pregled podataka o turistima ostvaruju:
1. Turistička zajednica za popis turista na području te turističke zajednice
2. Korisnici Sustava za turiste u vlastitim objektima
3. Hrvatska turistička zajednica na svim razinama za popise turista na području Republike Hrvatske
4. Nadležna tijela javne vlasti sukladno zakonskim zadaćama i potrebi praćenja podataka koji se obrađuju u Sustavu, na temelju javne ovlasti i javno dostupnih podataka, odnosno javne ili druge isprave koja ima snagu javne isprave

Uređivanje podataka o turistima omogućeno je:
1. Turističkoj zajednici za popis turista na području te turističke zajednice – na zahtjev Obveznika ili na temelju javno dostupnih podataka, odnosno javne ili druge isprave koja ima snagu javne isprave
2. Obveznicima za turiste u vlastitim objektima – ne temelju identifikacijskih dokumenata turista te drugih podataka prikupljenih od turista
3. Hrvatskoj turističkoj zajednici za popise turista na području Republike Hrvatske - na zahtjev obveznika prijave/odjave ili na temelju javno dostupnih podataka, odnosno javne ili druge isprave koja ima snagu javne isprave

Korisnički računi/podračuni:
Pregled podataka o korisničkim računima/podračunima ostvaruju:
1. Turistička zajednica za korisničke račune/podračune Obveznika koji na području te turističke zajednice imaju smještajni objekt
2. Korisnici Sustava za vlastite korisničke račune/podračune
3. Hrvatskoj turističkoj zajednici za sve korisničke račune/podračune
Pregled podataka o korisničkim računima/podračunima ne uključuje i pravo pregleda lozinki niti generiranih TAN lista.

Uređivanje podataka o korisničkim računima/podračunima omogućeno je:
1. Turistička zajednica za korisničke račune/podračune Obveznika turista koji na području te turističke zajednice imaju smještajni objekt - na zahtjev Obveznika na temelju javno dostupnih podataka, odnosno javne ili druge isprave koja ima snagu javne isprave
2. Korisnici Sustava – za korisničke račune u dijelu u kojem se podaci ne temelje na javno dostupnim podacima, odnosno javnoj ili drugoj ispravi koja ima snagu javne isprave, a za korisničke podračune u cijelosti
3. Hrvatskoj turističkoj zajednici za sve korisničke račune/podračune - na zahtjev Korisnika Sustava ili na temelju javno dostupnih podataka, odnosno javne ili druge isprave koja ima snagu javne isprave

Statistički podaci:
Pregled statističkih podataka ostvaruju:
1. Turistička zajednica za područje te turističke zajednice
2. Obveznici za vlastite objekte
3. Hrvatska turistička zajednica na svim razinama i za područje Republike Hrvatske
4. Nadležna tijela javne vlasti sukladno zakonskim zadaćama i potrebi praćenja podataka koji se obrađuju u Sustavu, na temelju javne ovlasti ili na vlastiti zahtjev i uz obrazloženje u koju svrhu se pristup ostvaruje Uređivanje statističkih podataka omogućeno je isključivo Hrvatskoj turističkoj zajednici na pisan i obrazložen zahtjev Korisnika Sustava ili na temelju javno dostupnih podataka, odnosno javne ili druge ispravi koja ima snagu javne isprave.

Financijski podaci i obračuni:
Pregled financijskih podataka i obračuna ostvaruju:
1. Turistička zajednica za Obveznike koji na području te turističke zajednice imaju smještajni objekt
2. Obveznik za vlastite objekte
3. Hrvatska turistička zajednica na svim razinama i za područje Republike Hrvatske
4. Nadležna tijela javne vlasti sukladno zakonskim zadaćama i potrebi praćenja podataka koji se obrađuju u Sustavu, na temelju javne ovlasti ili na vlastiti zahtjev i uz obrazloženje u koju svrhu se pristup ostvaruje

Uređivanje financijskih podataka i obračuna omogućeno je:
1. Turističkoj zajednici za Obveznike imaju smještajni objekt - na pisan i obrazložen zahtjev Korisnika Sustava ili na temelju javno dostupnih podataka, odnosno javne ili druge isprave koja ima snagu javne isprave
2. Hrvatskoj turističkoj zajednici na svim razinama i za sve obveznike prijave/odjave turista - na pisan i obrazložen zahtjev Korisnika Sustava ili na temelju javno dostupnih podataka, odnosno javne ili druge ispravi koja ima snagu javne isprave.

Matični podaci i parametri Sustava: Pregled i uređivanje matičnih podataka i parametara Sustava omogućeno je isključivo Hrvatskoj turističkoj zajednici.

Ostali podaci: Pregled ostalih podataka ostvaruju Korisnici Sustava kojima su takvi podaci adresirani te Hrvatska turistička zajednica.
Uređivanje ostalih podatka ostvaruju Korisnici Sustava koji su ovlašteni za unos takvih podataka te Hrvatska turistička zajednica.
Iznimno od gore navedenih odredba, pregled i uređivanje bilo kojih podataka može ostvariti treća osoba na temelju pravomoćne ili izvršne odluke suda ili drugog tijela javne vlasti.
U navedenom slučaju osobe ovlaštene za pristup i/ili uređivanje podataka dužne su takvoj osobi pružiti odgovarajuću pomoć pri izvršenju predmetne odluke te privremeno, za potrebe takvog izvršenja, imenovanoj osobi otvoriti korisnički račun s odgovarajućim ovlaštenjima.

7.3. Ograničenje pristupa podacima

Hrvatska turistička zajednica može bilo kojem Korisniku Sustava privremeno onemogućiti pristup određenim podacima u Sustavu odnosno ograničiti korištenje korisničkog računa/podračuna:
- ako se utvrdi da je Korisnik Sustava ili osoba kojoj je dodijeljen korisnički podračun na bilo koji način zloupotrebljavala Sustav odnosno neovlašteno pristupala ili pokušala pristupiti odnosno uređivati podatke koji se obrađuju u Sustavu
- ako se utvrdi da korisnički račun/podračun ne koristi osoba kojoj je isti dodijeljen
- ako je Korisnik Sustava ili osoba kojoj je dodijeljen korisnički podračun neovlašteno raspolagala s podacima iz Sustava ili kršila propise o zaštiti osobnih podataka, a takvo je kršenje utvrdilo tijelo nadležno za zaštitu osobnih podataka ili drugo tijelo javne vlasti,
- ako je poslovna sposobnost Korisnika Sustava ili osobe kojoj je dodijeljen korisnički podračun ograničena, a valjano odobrenje zakonskog zastupnika nije dano
- ako Korisnik Sustava ili osoba kojoj je dodijeljen korisnički podračun više nema ovlaštenja temeljem kojih bi ostvarivala pravo na Korištenje Sustava
- ako je Korisnik Sustava ili osoba kojoj je dodijeljen korisnički podračun dala lažne podatke ili podatke koji se odnose na treću osobu, a da za to nije valjano ovlaštena; - ako postoji sumnja da Sustav koristi treća osoba koja nije na propisan način ovlaštena za korištenje Sustava putem korisničkog računa/podračuna.

Radi osiguravanja zaštite podataka koji se vode putem Sustava, ograničavanje pristupa izvršit će se prema diskrecijskoj procjeni ovlaštenih stručnih službi Hrvatske turističke zajednice, na temelju uvida u podatke o aktivnostima na Sustavu, javno dostupne podatke, javne ili privatne isprave kao i druge podatke koji upućuju na neku od gore navedenih okolnosti, a koje bi mogle uzrokovati neovlašteni pristup, uređivanje i uporabu podataka koji se smatraju osobnim podacima odnosno kreirati iskrivljene statističke i financijske podatke koje generira Sustav.

U slučaju ograničenja pristupa, Hrvatska turistička zajednica će izravno ili putem nadležne turističke zajednice odnosno tijela javne vlasti obavijestiti Korisnika Sustava o čijem se korisničkom računu/podračunu radi o poduzetim radnjama, a u slučaju kad ograničenje nije temeljeno na javno dostupnom podatku, odnosno javnoj ili privatnoj ispravi sa snagom javne isprave, zatražiti očitovanje Korisnika Sustava ili osobe kojoj je dodijeljen korisnički račun te po potrebi i nadležne turističke zajednica, odnosno tijela javne vlasti koje raspolaže s podacima koji mogu biti od važnosti za pojedinačni slučaj.

U slučaju ograničenja pristupa Korisniku Sustava ili osobi kojoj je dodijeljen korisnički podračun, a koja ograničenja utječu na ispunjavanje važećim propisima propisanih obveza Korisnika Sustava, Hrvatska turistička zajednica će, ako je to moguće u predmetnom slučaju, osigurati Korisniku Sustava ispunjenje propisanih obveza na drugi odgovarajući način.

7.4. Točnost i istinitost podataka

Korisnik Sustava dužan je provjeravati točnost i istinitost podataka koji su upisani u Sustav, a koji se odnose na njega i koje je u njegovo ime unijela nadležna turistička zajednica ili tijelo javne vlasti.Korisnik Sustava dužan je osigurati provjeru točnosti i istinitosti podataka koji se u Sustav upisuju putem pristupnih podataka tog Korisnika Sustava odnosno na temelju njegovih korisničkih računa/podračuna, neovisno pristupa li se sustavu putem online sučelja za prijavu ili izravnom elektroničkom komunikacijom putem API-a (eng. Application Programming Interface).

Korisnik Sustava dužan je osigurati točnost i istinitost podataka o osobama koje je ovlastio za korištenje korisnički podračuna. Korisnik Sustava se obvezuje obavijestiti nadležnu turističku zajednicu o bilo kakvoj promjeni ili uočenoj grešci u podacima koji su uneseni u Sustav, a koji se odnose na podatke ili ovlasti tog Korisnika Sustava, odmah po nastanku promjene odnosno uočavanju greške, a najkasnije u roku od 8 dana te nadležnoj turističkoj zajednici dostaviti odgovarajući dokaz o nastaloj promjeni.

U slučaju promjene ili uočavanja greške u podacima koje je Korisnik Sustava ovlašten uređivati sam, dužan je predmetne promjene unijeti u Sustav odnosno izvršiti ispravak greške odmah po nastanku promjene odnosno uočavanju greške, a najkasnije u roku od 8 dana. Ako Korisnik Sustava ne postupi na gore opisan način, odgovara za svu štetu te za sve eventualne obveze koje nastanu ili mogu nastati na temelju činjenice da uneseni podaci nisu promijenjeni ili ispravni.

7.5. Primjerenost podataka

Podaci koji se unose u Sustav moraju biti primjerenog sadržaja, odnosno takvi podaci ne smiju:
- sadržavati lažni ili netočni sadržaj odnosno biti usmjereni da kod prosječnog korisnika izazivaju percepciju određene činjenice na način koji ne korespondira sa stvarnim stanjem
- poticati ili upućivati na mržnju, nasilje, zlostavljanje, rasizam, spolnu, vjersku ili političku nesnošljivost odnosno kršenje prava i vrijednosti propisanih ustavnopravnim poretkom Republike Hrvatske i prihvaćenim međunarodnim konvencijama i/ili ugovorima, odnosno poticati ili upućivati na djelatnost organizacija/skupina koje krše ili potiču kršenje takvih prava i vrijednosti
- poticati ili upućivati na izrabljivanje ili nepoštenu zaradu na štetu drugih
- biti namijenjeni izazivanju šoka ili zgražanja
- sadržavati moralno neprimjereni sadržaj.

Korisnik Sustava dužan je osigurati provjeru primjerenosti podataka koji se u Sustav upisuju putem pristupnih podataka tog Korisnika Sustava odnosno na temelju njegovih korisničkih računa/podračuna, neovisno pristupa li se sustavu putem online sučelja za prijavu ili izravnom elektroničkom komunikacijom putem API-a (eng. Application Programming Interface). Korisnik Sustava u potpunosti odgovara za unos neprimjerenih podataka koji se u Sustav upisuju putem pristupnih podataka tog Korisnika Sustava odnosno na temelju njegovih korisničkih računa/podračuna, neovisno pristupa li se sustavu putem online sučelja za prijavu ili izravnom elektroničkom komunikacijom putem API-a (eng. Application Programming Interface).

7.6. Ustupanje i obrada podataka

Osobni, statistički i financijski podaci koji se odnose na točno određenog Korisnika Sustava, točno određen objekt ili točno određenog turista ne mogu se bez privole Korisnika Sustava o kojem se radi ili Obveznika uz čiji su objekt statistički podaci vezani, odnosno bez privole turista na kojeg se odnose, objavljivati javnosti niti se isti prikazivati odnosno ustupati ostalim Korisnicima Sustava ili trećim osobama, osim u slučaju kada je takva objava predviđena važećim propisima odnosno kada drugi Korisnici Sustava ili treće osobe na temelju važećih propisa imaju pravo uvida u takve podatke. Svi ostali podaci mogu se javno objavljivati sukladno važećim propisima ili po potrebi ustupati ostalim Korisnicima Sustava i trećim osobama.

8. Odgovornost za korištenje Sustava

8.1. Odgovornost Korisnika Sustava

Korisnik Sustava i svaka treća osoba koju je Korisnik Sustava opunomoćio da u njegovo ime i za njegov račun koristi Sustav, odnosno kojoj je Korisnik Sustava otvorio korisnički podračun za pristup Sustavu, odgovorna je:
- za preuzimanje i korištenje pristupnih podataka neovisno pristupa li se sustavu putem online sučelja za prijavu ili izravnom elektroničkom komunikacijom putem API-a (eng. Application Programming Interface)
- za korištenje i upravljanje korisničkim računom i s njime povezanim korisničkim podračunima
- za uređivanje podataka u Sustavu ovisno o ovlaštenju za uređivanje i obveznosti unosa takvih podataka
- za ispunjavanje obveza na način i u rokovima propisanim važećim propisima
- za osiguravanje točnosti, istinitosti i primjerenosti podataka koje je Korisnik Sustava ovlašten unositi ili uređivati
- za zaštitu osobnih podataka kojima ostvaruje pristup
- za svu štetu koja nastane postupanjem protivnom važećim propisima i/ili ovim Uvjetima korištenja. Za radnje koje je putem Sustava osobno poduzeo ili propustio poduzeti sam Korisnik Sustava, odgovara Korisnik Sustava. Za radnje koje je putem Sustava poduzela ili propustila poduzeti treća osoba koju je Korisnik Sustava opunomoćio da u njegovo ime i za njegov račun koristi Sustav, odnosno kojoj je Korisnik Sustava otvorio korisnički podračun za pristup Sustava, solidarno odgovaraju treća osoba i Korisnik Sustava.

8.2. Oslobođenje od odgovornosti

Činjenica da je Korisnik Sustava opunomoćio treću osobu da u njegovo ime i za njegov račun koristi Sustav, odnosno da je trećoj osobi otvorio korisnički podračun za pristup Sustavu, ne oslobađa Korisnika Sustava od odgovornosti za ispunjavanje obveza na način i u rokovima propisanim važećim propisima te svih drugih odgovornosti koje proizlaze iz činjenice korištenja Sustava. Korisnik Sustava ili treća osoba koju je Korisnik Sustava opunomoćio da u njegovo ime i za račun njegov račun koristi Sustav, odnosno kojoj je Korisnik Sustava otvorio korisnički podračun za pristup Sustavu može biti oslobođena od odgovornosti samo ako dokaže da je do pogrešnog korištenja Sustava, poduzimanja ili propuštanja poduzimanja određene radnje došlo:
- uslijed više sile
- uslijed protupravne radnje na koju Korisnik Sustava ili treća osoba koju je Korisnik Sustava opunomoćio da u njegovo ime i za njegov račun koristi Sustav nije mogao utjecati, a takva nezakonita radnja je utvrđena pravomoćnom odlukom nadležnog tijela javne vlasti
- uslijed prisile, prijevare ili dovođenja u zabludu Korisnika Sustava ili treće osobe koju je Korisnik Sustava opunomoćio da u njegovo ime i za njegov račun koristi Sustav, ako je prisila, prijevara ili dovođenje u zabludu utvrđena pravomoćnom odlukom nadležnog tijela javne vlasti. U slučajevima kada je Korisnik Sustava ili treća osoba koju je Korisnik Sustava opunomoćio da u njegovo ime i za njegov račun koristi Sustav dokazala da postoji razlog za oslobođenje od odgovornosti nadležna turistička zajednica će izvršiti odgovarajuće radnje da se predmetni razlog evidentira te izvršiti određene izmjene i dopune u podacima i Sustavu u odnosu na koje se primjenjuje oslobođenje od odgovornosti.

9. Završne odredbe

9.1. Salvatorna klauzula

Ako bi neka od odredbi ovih Uvjeta bila ili postala nedjelotvorna ili nepravovaljana, to neće utjecati na djelotvornost i pravovaljanost ostalih odredbi. Takva nedjelotvorna ili nepravovaljana odredba zamijenit će se odredbom koja je najbliža svrsi nedjelotvorne ili nepravovaljane odredbe.

9.2. Mjerodavno pravo

Na prava i obveze temeljene na ovim Uvjetima korištenja primjenjuju se odredbe hrvatskog prava bez primjene odredbi propisa o rješavanju sukoba zakona s propisima drugih zemalja u određenim odnosima.

9.3. Sudska nadležnost

Za sve sporove koji proizlaze iz ovih Uvjeta korištenja utvrđuje se nadležnost stvarno nadležnog suda u Zagrebu.

9.4. Objava Uvjeta i način primjene

Ovi će se Uvjeti, kao i sve njihove izmjene i/ili dopune, objaviti na internetskim stranicama www.evisitor.hr te obvezuju svakog Korisnika Sustava koji će o sadržaju istih biti obaviješten prilikom prve prijave u Sustav te po svakoj izmjeni istih od strane HTZ-a kao osobe nadležne za uspostavljanje i održavanje Sustava.

3. Otvaranje korisničkih računa/podračuna

3.2. Razlog otvaranja

Korisnički račun otvara se svakom Korisniku Sustava navedenom u točki 2.1. ovih Uvjeta, radi omogućavanja pristupa i korištenja Sustava od strane Korisnika Sustava te ispunjavanja svih važećim propisima određenih obveza Korisnika Sustava koji se ispunjavaju unošenjem podataka u Sustav na način i u rokovima određenim tim propisima. Korisnički podračun otvara se radi olakšavanja poslovnih procesa, sigurnosnih razloga te pravilnog praćenja akcija izvršenih unutar Sustava, ovisno o stvarnim potrebama Korisnika Sustava. Odluku o tome hoće li i koliko korisničkih podračuna otvoriti donosi svaki Korisnik Sustava samostalno, uz vlastitu procjenu rizika koji preuzima povjeravanjem pristupa podacima za koje je ovlašten trećoj osobi. Pri odluci o otvaranju korisničkog podračuna, Korisnik Sustava je posebno dužan uzeti u obzir i propise koji uređuju zaštitu osobnih podataka te poduzeti sve propisane mjere kako bi se isti zaštitili i obrađivali na propisan način.

3.3. Način otvaranja

Glavni korisnički račun otvara se nakon što su u Sustav upisani podaci o Korisniku Sustava. Glavne korisničke račune za Obveznika otvara nadležna turistička zajednica kod koje se podaci o Obvezniku prvi puta unose u Sustav. Glavne korisničke račune za ostale korisnike sustava otvara HTZ. Korisnički račun otvara se izradom pristupnih podataka koji se sastoje od korisničkog imena, korisničke lozinke i TAN liste.
TAN lista je jedinstvena za pojedini korisnički račun i služi za autentifikaciju Korisnika Sustava, a generira je Sustav, sukladno posebnom algoritmu, prilikom otvaranja glavnog korisničkog računa ili korisničkog podračuna
Korisnički podračun otvara Korisnik Sustava kojem je otvoren glavni korisnički račun, a iznimno nadležna turistička zajednica na zahtjev Korisnika Sustava, upisom podataka o osobi koju Korisnik Sustava ovlasti za korištenje Sustava putem korisničkog podračuna, izradom pristupnih podataka koji se sastoje od korisničkog imena te korisničke lozinke i TAN liste, jedinstvenih za pojedini korisnički podračun, i koji služe za identifikaciju i autentifikaciju osobe kojoj je dodijeljen korisnički podračun Korisnika Sustava.
U slučaju kada je Korisniku Sustava već otvoren glavni korisnički račun, Sustav će turističku zajednicu obavijestiti da predmetni Korisnik Sustava ima otvoren glavni korisnički račun te se isti ne otvara ponovno.

3.4. Predaja pristupnih podataka

Pristupne podatke za glavni korisnički račun Korisniku Sustava odnosno fizičkoj osobi koja je prema važećim propisima ovlaštena za zastupanje Korisnika Sustava ili kojoj je Korisnik Sustava izdao odgovarajuću punomoć za preuzimanje pristupnih podataka predaje Korisnik Sustava koji je otvorio korisnički račun.
Izdavanje punomoći za preuzimanje pristupnih podataka ne oslobađa Korisnika Sustava od odgovornosti za ispunjavanje njegovih obveza na način i u rokovima propisanim važećim propisima te svih drugih odgovornosti koje proizlaze iz činjenice korištenja sustava eVisitor (npr. odgovornost za štetu, odgovornost za zaštitu osobnih podataka, odgovornost za točnost i istinitost podataka koji se u ime i za račun Korisnika Sustava unose u sustav eVisitor, odgovornost za primjereno korištenje sustava eVisitor u skladu s uvjetima korištenja i dr.).
Pri predaji pristupnih podataka za korisnički račun, nadležna turističke zajednice evidentira podatke o osobi koja je preuzela pristupne podatke.
Osoba koja preuzima pristupne podatke dužna je odgovornoj osobi nadležne turističke zajednice koja izdaje pristupne podatke predočiti odgovarajući identifikacijski dokument čija preslika se pohranjuje u Sustav. Osoba koja preuzima pristupne podatke obvezna je potpisom potvrditi da je preuzela pristupne podatke. Osobi koju Korisnik Sustava ovlasti za korištenje Sustava putem korisničkog podračuna pristupne podatke za korištenje tog korisničkog podračuna predaje Korisnik Sustava. Korisnik Sustava samostalno odlučuje na koji način će evidentirati činjenicu predaje pristupnih podataka za korisnički podračun. Propuštanje evidentiranja činjenice predaje pristupnih podataka za korisnički podračun ne oslobađa Korisnika Sustava od odgovornosti za ispunjavanje njegovih obveza na način i u rokovima propisanim važećim propisima te svih drugih odgovornosti koje proizlaze iz činjenice korištenja sustava eVisitor (npr. odgovornost za štetu, odgovornost za zaštitu osobnih podataka, odgovornost za točnost i istinitost podataka koji se u ime i za račun Korisnika Sustava unose u sustav eVisitor, odgovornost za primjereno korištenje sustava eVisitor u skladu s uvjetima korištenja i dr.).

4. Administriranje korisničkih računa/podračuna

4.1. Ovlaštenja za administriranje

Administriranje korisničkih računa/podračuna obuhvaća sve radnje koje su usmjerene na promjenu podataka vezanih uz korisnički račun/podračun odnosno pristup korisničkom računu/podračunu (npr. promjena lozinke, promjena podataka o Korisniku Sustava ili osobi koju je Korisnik Sustava ovlastio za korištenje Sustava putem korisničkog podračuna, promjena ovlaštenja korisničkog računa/podračuna i sl.). Administriranje glavnih korisničkih računa mogu vršiti turističke zajednice za sve glavne korisničke račune Korisnika Sustava za koje su nadležne ili sami Korisnici Sustava za svoje glavne korisničke račune u dijelu u kojem se administriranje ne vrši elektroničkim preuzimanjem podataka iz registara i službenih evidencija koje vode nadležna tijela javne vlasti. Administriranje korisničkih podračuna mogu vršiti sami Korisnici Sustava ili osobe koju je Korisnik Sustava ovlastio za korištenje Sustava putem korisničkog podračuna u dijelu u kojem se administriranje ne vrši isključivo od strane turističkih zajednica ili elektroničkim preuzimanjem podataka iz registara i službenih evidencija koje vode nadležna tijela javne vlasti. Sustav bilježi svaku radnju kojom se administrira korisnički račun/podračun na način da se bilježi vrijeme takve radnje te identifikator osobe koja je predmetnu radnju izvršila odnosno činjenica je li radnja izvršena automatskim putem na temelju elektroničkog preuzimanja podataka iz registara i službenih evidencija koje vode nadležna tijela javne vlasti. Svako administriranje obveznih podataka povezanih uz korisnički račun mora biti temeljeno na odgovarajućoj službenoj ili privatnoj ispravi ili podatku iz javno dostupnih registara i službenih evidencija. U slučaju administriranja temeljenog na odgovarajućoj službenoj ili privatnoj ispravi preslika takve isprave pohranjuje se u Sustav.

4.2. Način administriranja

Administriranje se vrši izravnim promjenama i upisima podataka u sustav uz korištenje pristupnih podataka vezanih uz korisnički račun/podračun koji se administrira. Administriranja se mogu vršiti i izravnom elektroničkom komunikacijom putem API-a (eng. Application Programming Interface) te elektroničkim preuzimanjem podataka iz registara i službenih evidencija koje vode nadležna tijela javne vlasti.
Sva administriranja koja se vrše putem API-a smatraju se i identificiraju kao da su ih poduzele osobe koje su se na pristup Sustavu odlučile na taj način. Sva administriranja koja se vrše elektroničkim preuzimanjem podataka iz registara i službenih evidencija koje vode nadležna tijela javne vlasti smatraju se kao da su poduzeta od strane nadležnih turističkih zajednica na temelju službenih potvrda odnosno isprava koje se izdaju na temelju podataka iz tih registara i službenih evidencija.

5. Zatvaranje korisničkih računa/podračuna (deaktivacija Korisnika)

5.1. Ovlaštenja za zatvaranje

Glavne korisničke račune zatvaraju isključivo turističke zajednice prema nadležnosti za otvaranje glavnih korisničkih računa. Zatvaranjem glavnog računa Korisnika sustava više nisu aktivni niti njegovi korisnički podračuni. Korisničke podračune zatvaraju sami Korisnici Sustava. Iznimno, u slučaju kada je Korisnik Sustava iz opravdanog razloga nije u mogućnosti sam zatvoriti podkorisnički račun unutar vlastitog glavnog korisničkog računa, nadležna turistička zajednica može na njegov zahtjev zatvoriti jedan ili više korisničkih podračuna tog Korisnika Sustava.

5.2. Razlog zatvaranja

Razlog zatvaranja glavnog korisničkog računa mora se temeljiti na odgovarajućoj službenoj ili privatnoj ispravi ili podatku iz javno dostupnih registara i službenih evidencija kojim se nedvosmisleno utvrđuje da Korisnik Sustava više nije u mogućnosti koristiti Sustav u skladu s važećim propisima i na način propisan ovim Uvjetima (npr. prestanak postojanja Korisnika Sustava ili prestanak okolnosti koje su važećim propisima određene kao temelj za obvezno korištenje Sustava).
O zatvaranju korisničkog podračuna samostalno i bezuvjetno odlučuje Korisnik Sustava.

5.3. Način zatvaranja

Korisnički račun/podračun zatvara se unosom u Sustav razloga zatvaranja i potvrdom navedenog razloga od strane osobe koja je ovlaštena za zatvaranje računa. U slučaju zatvaranja korisničkog računa/podračuna temeljenog na odgovarajućoj službenoj i/ili privatnoj ispravi preslika takve isprave pohranjuje se u Sustav prije potvrde razloga zatvaranja korisničkog računa od strane osobe koja vrši zatvaranje računa.

5.4. Podaci o zatvorenim računima/podračunima (deaktiviranim Korisnicima Sustava)

Podaci o zatvorenim korisničkim računima/podračunima odnosno deaktiviranim Korisnicima Sustava pohranjuju se u Sustavu na rok određen važećim propisima za čuvanje podataka iz popisa turista.. U slučaju potrebe za ponovnim otvaranjem korisničkog računa/podračuna odnosno aktivaciji Korisnika Sustava, na odgovarajući način će se primijeniti odredbe ovih Uvjeta o upisu podataka o Korisnicima Sustava odnosno otvaranju korisničkih računa/podračuna. Za ponovno otvaranje korisničkog računa/podračuna odnosno aktivaciju Korisnika Sustava koristit će se podaci pohranjeni u Sustavu uz njihovo obavezno ažuriranje u trenutku ponovnog otvaranja odnosno aktivacije.

6. Identifikacija i autentifikacija

6.1. Identifikacija Korisnika Sustava odnosno osobe ovlaštene za korištenje Sustava putem korisničkog računa/podračuna

Identifikacija Korisnika Sustava odnosno osobe ovlaštene za korištenje Sustava putem korisničkog podračuna vrši se korištenjem korisničkog imena. Obveznici kao korisničko ime koriste OIB. Ostalim Korisnicima Sustava korisničko ime dodjeljuje HTZ. Osobe ovlaštene za korištenje Sustava putem korisničkog podračuna korisničko ime koriste u sljedećem obliku: „naziv glavnog korisničkog računa.korisničko ime“. Korisničko ime korisničkog podračuna generira Sustav automatski temeljem popunjavanja svih potrebnih podataka prilikom otvaranja podkorisničkog računa.
U slučaju kad se Korisnik Sustava prijavljuje putem sustava NIAS identifikacija Korisnika Sustava vrši se primjenom identifikacijskog protokola kojeg primjenjuje taj sustav.

6.2. Autentifikacija Korisnika Sustava odnosno osobe ovlaštene za korištenje Sustava putem Korisničkog računa/podračuna

Autentifikacija Korisnika Sustava odnosno osobe ovlaštene za korištenje Sustava putem korisničkog podračuna vrši se korištenjem lozinke i TAN liste. Inicijalnu lozinku Korisnicima Sustava dodjeljuje se pri otvaranju korisničkog računa. Korisnici Sustava mogu u svako vrijeme promijeniti dodijeljenu lozinku. Inicijalnu lozinku osobama ovlaštenim za korištenje Sustava putem korisničkog podračuna dodijeljuje Korisnik Sustava koji otvara podkorisnički račun putem glavnog korisničkog računa.
Osobe ovlaštene za korištenje Sustava putem korisničkog podračuna mogu u svako vrijeme promijeniti dodijeljenu lozinku.
TAN listu generira Sustav pri otvaranju korisničkog računa i kasnije na zahtjev Korisnika Sustava odnosno osobe ovlaštene za korištenje Sustava putem korisničkog podračuna. Prilikom generiranja nove TAN liste prethodna TAN lista automatski se poništava i ne može više služiti za autentifikaciju Korisnika Sustava odnosno osobe ovlaštene za korištenje Sustava putem korisničkog podračuna.
U slučaju kad se Korisnik Sustava prijavljuje putem sustava NIAS autentifikacija Korisnika Sustava vrši se primjenom autentifikacijskog protokola kojeg primjenjuje taj sustav.

7. Podaci u Sustavu

7.1. Vrste podataka

Podaci koji se prikupljaju i obrađuju putem Sustava mogu biti obvezni ili opcionalni. Prikupljanje obveznih podataka temelji se na važećim propisima koji reguliraju djelovanje turističkih zajednica, obvezu prijave/odjave turista i plaćanja boravišne pristojbe, prijave boravka stranaca, vođenja odgovarajućih evidencija i statistika o turističkoj ponudi i prometu te obvezu ostvarivanja nadzora nad izvršavanjem navedenih obveza i drugih zakonom propisanih zadaća od strane tijela javne vlasti. Prikupljanje obveznih podataka uvjet je za ispravnost i pravovremenost ispunjenja obveza i zadaća koje imaju Korisnici Sustava. Prikupljanje opcionalnih podataka temelji se na privoli osobe u vezi koje se podaci prikupljaju, a na način da se prikupljanjem takvih podataka ne uvjetuje ispravnost i pravovremenost ispunjenja obveza i zadaća koje imaju Korisnici Sustava.

Putem Sustava se prikupljaju i obrađuju sljedeće vrste podataka:
1. Podaci o Korisnicima Sustava
2. Podaci o objektima
3. Podaci o turistima
4. Podaci o korisničkim računima
5. Statistički podaci
6. Financijski podaci i obračuni
7. Matični podaci i parametri sustava
8. Ostali podaci

1. Podaci o Korisnicima Sustava Podaci o Korisnicima Sustava sastoje se od obveznih i opcionalnih podataka o fizičkim i pravnim osobama koje po jednoj od osnova navedenih u važećim propisima imaju obvezu ili mogućnost korištenja Sustava. Obvezni podaci o Korisnicima Sustava propisani su važećim propisima i služe za identifikaciju Korisnika Sustava i utvrđivanje kategorije u koju Korisnik Sustava pripada te ovlaštenja za unos i pristup podacima, kao i na obvezu i način prijave/odjave turista te obračun i plaćanje boravišne pristojbe u slučaju kada se radi o Korisniku Sustava koji je obveznik prijave/odjave turista, kao i statističke obrade i provođenje nadzora u vezi navedenog. Opcionalni podaci o Korisniku Sustava služe za jednostavniju i bržu komunikaciju sa Korisnikom Sustava. Pojedini podaci o Korisnicima Sustava mogu se smatrati osobnim podacima u smislu važećih propisa.

2. Podaci o objektima Podaci o objektima sastoje se od obveznih i opcionalnih podataka o smještajnim i ostalim objektima u vezi kojih su pojedini Korisnici Sustava obvezni vršiti prijavu/odjavu turista odnosno u vezi kojih se vodi popis turista. Obvezni podaci o objektima propisani su važećim propisima odnosno proizlaze iz činjenice vlasništva/posjeda nad objektom u vezi kojeg su pojedini Korisnici Sustava obvezni vršiti prijavu/odjavu turista i služe za utvrđivanje kategorije u koju Korisnik Sustava pripada te ovlaštenja za unos i pristup podacima, kao i na obvezu i način prijave/odjave turista te obračun i plaćanje boravišne pristojbe, kao i provođenje nadzora u vezi navedenog te statističkih obrade i evidencija koje proizlaze iz zakonom propisanih zadaća turističkih zajednica. Opcionalni podaci o objektima pružaju dodatne informacije o objektima koje mogu biti od važnosti za turističke zajednice i praćenje turističke ponude. Pojedini podaci o objektima mogu se smatrati osobnim podacima u smislu važećih propisa.

3. Podaci o turistima Podaci o turistima sastoje se od obveznih i opcionalnih podataka o turistima koji borave u smještajnim i ostalim objektima u vezi kojih su pojedini Korisnici Sustava obvezni vršiti prijavu/odjavu turista odnosno u vezi kojih se vodi popis turista. Obvezni podaci o turistima propisani su važećim propisima te služe u svrhu ispunjavanja obveze i načina prijave/odjave turista te u svrhu obračuna i plaćanje boravišne pristojbe, kao i statističke obrade i provođenje nadzora u vezi navedenog. Opcionalni podaci o turistima služe za eventualni kontakt prema turistima u vezi kojih je izvršena prijava/odjava odnosno obračunata boravišna pristojba te pružaju dodatne informacije o turistima koje mogu biti od važnosti za turističke zajednice i praćenje turističke ponude. Pojedini podaci o turistima mogu se smatrati osobnim podacima u smislu važećih propisa.

4. Podaci o korisničkim računima/podračunima Podaci o korisničkim računima/podračunima sastoje se od obveznih podataka o korisniku računa/podračuna. Obvezni podaci o korisničkim računima/podračunima služe u svrhu ostvarivanja sigurnog pristupa sustavu i provođenje nadzora u vezi navedenog. Pojedini podaci o korisničkim računima/podračunima mogu se smatrati osobnim podacima u smislu važećih propisa.

5. Statistički podaci Statističke podatke generira Sustav na temelju podataka o Korisnicima Sustava, objektima i turistima uz primjenu određenih parametara i metodologije statističke obrade i onemogućavanjem da takvi statistički podaci sadrže podatke koji se mogu smatrati osobnim podacima u smislu važećih propisa. Statistički podaci u pravilu se obrađuju prema unaprijed zadanim parametrima koje u sustav unosi HTZ, a mogu se obrađivati i prema opcionalnim parametrima koje samostalno zadaju sami Korisnici Sustava.

6. Financijski podaci i obračuni Financijski podaci i obračuni sastoje se iz podataka koje generira Sustav i podataka o prometu po uplatnim računima koje Sustav elektroničkim putem preuzima od strane institucije koja upravlja takvim računima. Financijski podaci koje generira Sustav generiraju se na temelju podataka o Korisnicima Sustava, objektima i turistima te podataka o prometu po uplatnim računima uz primjenu određenih parametara i metodologije obračuna propisane važećim propisima. Financijski podaci služe za praćenje obračuna i naplate boravišne pristojbe.

7. Matični podaci i parametri Sustava Matični podaci i parametri Sustava sastoje iz podataka koji služe za ispravan rad Sustava što uključuje ispravne obračune i evidencije ostalih podataka. Matični podaci i parametri Sustava temelje se na važećim propisima i standardima.

8. Ostali podaci Ostali podaci sastoje se iz podataka koje generira Sustav i podataka koje ovisno o svojoj nadležnosti unose Korisnici Sustava, a služe za obavještavanje drugih Korisnika Sustava o obvezama te načinu korištenja Sustava i podataka iz Sustava, temama vezanim uz poslovanje turističkih zajednica te drugim podacima koji služe informiranju Korisnika Sustava.

7.2. Pristup podacima

Korisnici Sustava: Pregled podataka o Korisnicima Sustava ostvaruju: 1. Turistička zajednica za Obveznike koji na području te turističke zajednice imaju smještajni objekt 2. Turistička zajednica za turističke zajednice niže razine koje djeluju na području te turističke zajednice 3. Korisnici Sustava za vlastite podatke 4. Hrvatska turistička zajednica za sve Korisnike Sustava 5. Nadležna tijela javne vlasti sukladno zakonskim zadaćama i potrebi praćenja podataka koji se obrađuju u

Sustavu, na temelju javne ovlasti ili na vlastiti zahtjev i uz obrazloženje u koju svrhu se pristup ostvaruje Uređivanje podataka o Korisnicima Sustava omogućava se: 1. Turističkoj zajednici:
  • za Obveznike koji na području te turističke zajednice imaju smještajni objekt – na temelju javno dostupnih podataka, javnoj ili drugoj ispravi koja ima snagu javne isprave
  • za turističke zajednice niže razine koje djeluju na području te turističke zajednice – na temelju podataka iz upisnika turističkih zajednica
    2. Korisnicima Sustava za vlastite podatke – u dijelu u kojem se podaci na temelje na javno dostupnim podacima, odnosno javne ili druge isprave koja ima snagu javne isprave
    3. Hrvatskoj turističkoj zajednici za sve podatke i sve Korisnike Sustava – na temelju javno dostupnih podataka, odnosno javne ili druge isprave koja ima snagu javne isprave.
    4. Nadležnim tijelima javne vlasti sukladno zakonskim zadaćama i potrebi praćenja podataka koji se obrađuju u Sustavu, na temelju javne ovlasti i javno dostupnih podataka, odnosno javne ili druge isprave koja ima snagu javne isprave

Objekti: Pregled podataka o objektima ostvaruju: 1. Turistička zajednica za objekte koji su locirani na području te turističke zajednice 2. Korisnici Sustava za vlastite objekte 3. Hrvatska turistička zajednica za sve objekte 4. Nadležna tijela javne vlasti sukladno zakonskim zadaćama i potrebi praćenja podataka koji se obrađuju u

Sustavu, na temelju javne ovlasti ili na vlastiti zahtjev i uz obrazloženje u koju svrhu se pristup ostvaruje Uređivanje podataka o objektima omogućeno je: 1. Turističkoj zajednici za objekte koji su locirani na području te turističke zajednice – na temelju javno dostupnih podataka, javnoj ili drugoj ispravi koja ima snagu javne isprave 2. Obveznicima za vlastite objekte – u dijelu u kojem se podaci na temelje na javno dostupnim podacima, javnoj ili drugoj ispravi koja ima snagu javne isprave 3. Hrvatskoj turističkoj zajednici za sve objekte – na temelju javno dostupnih podataka, odnosno javne ili druge isprave koja ima snagu javne isprave 4. Nadležnim tijelima javne vlasti sukladno zakonskim zadaćama i potrebi praćenja podataka koji se obrađuju u Sustavu, na temelju javne ovlasti i javno dostupnih podataka, odnosno javne ili druge isprave koja ima snagu javne isprave

Turisti: Pregled podataka o turistima ostvaruju: 1. Turistička zajednica za popis turista na području te turističke zajednice 2. Korisnici Sustava za turiste u vlastitim objektima 3. Hrvatska turistička zajednica na svim razinama za popise turista na području Republike Hrvatske 4. Nadležna tijela javne vlasti sukladno zakonskim zadaćama i potrebi praćenja podataka koji se obrađuju u Sustavu, na temelju javne ovlasti i javno dostupnih podataka, odnosno javne ili druge isprave koja ima snagu javne isprave Uređivanje podataka o turistima omogućeno je: 1. Turističkoj zajednici za popis turista na području te turističke zajednice – na zahtjev Obveznika ili na temelju javno dostupnih podataka, odnosno javne ili druge isprave koja ima snagu javne isprave 2. Obveznicima za turiste u vlastitim objektima – ne temelju identifikacijskih dokumenata turista te drugih podataka prikupljenih od turista 3. Hrvatskoj turističkoj zajednici za popise turista na području Republike Hrvatske - na zahtjev obveznika prijave/odjave ili na temelju javno dostupnih podataka, odnosno javne ili druge isprave koja ima snagu javne isprave

Korisnički računi/podračuni: Pregled podataka o korisničkim računima/podračunima ostvaruju: 1. Turistička zajednica za korisničke račune/podračune Obveznika koji na području te turističke zajednice imaju smještajni objekt 2. Korisnici Sustava za vlastite korisničke račune/podračune 3. Hrvatskoj turističkoj zajednici za sve korisničke račune/podračune Pregled podataka o korisničkim računima/podračunima ne uključuje i pravo pregleda lozinki niti generiranih TAN lista.

Uređivanje podataka o korisničkim računima/podračunima omogućeno je: 1. Turistička zajednica za korisničke račune/podračune Obveznika turista koji na području te turističke zajednice imaju smještajni objekt - na zahtjev Obveznika na temelju javno dostupnih podataka, odnosno javne ili druge isprave koja ima snagu javne isprave 2. Korisnici Sustava – za korisničke račune u dijelu u kojem se podaci ne temelje na javno dostupnim podacima, odnosno javnoj ili drugoj ispravi koja ima snagu javne isprave, a za korisničke podračune u cijelosti 3. Hrvatskoj turističkoj zajednici za sve korisničke račune/podračune - na zahtjev Korisnika Sustava ili na temelju javno dostupnih podataka, odnosno javne ili druge isprave koja ima snagu javne isprave

Statistički podaci: Pregled statističkih podataka ostvaruju: 1. Turistička zajednica za područje te turističke zajednice 2. Obveznici za vlastite objekte 3. Hrvatska turistička zajednica na svim razinama i za područje Republike Hrvatske 4. Nadležna tijela javne vlasti sukladno zakonskim zadaćama i potrebi praćenja podataka koji se obrađuju u Sustavu, na temelju javne ovlasti ili na vlastiti zahtjev i uz obrazloženje u koju svrhu se pristup ostvaruje Uređivanje statističkih podataka omogućeno je isključivo Hrvatskoj turističkoj zajednici na pisan i obrazložen zahtjev Korisnika Sustava ili na temelju javno dostupnih podataka, odnosno javne ili druge ispravi koja ima snagu javne isprave.

Financijski podaci i obračuni: Pregled financijskih podataka i obračuna ostvaruju: 1. Turistička zajednica za Obveznike koji na području te turističke zajednice imaju smještajni objekt 2. Obveznik za vlastite objekte 3. Hrvatska turistička zajednica na svim razinama i za područje Republike Hrvatske 4. Nadležna tijela javne vlasti sukladno zakonskim zadaćama i potrebi praćenja podataka koji se obrađuju u

Sustavu, na temelju javne ovlasti ili na vlastiti zahtjev i uz obrazloženje u koju svrhu se pristup ostvaruje Uređivanje financijskih podataka i obračuna omogućeno je: 1. Turističkoj zajednici za Obveznike imaju smještajni objekt - na pisan i obrazložen zahtjev Korisnika Sustava ili na temelju javno dostupnih podataka, odnosno javne ili druge isprave koja ima snagu javne isprave 2. Hrvatskoj turističkoj zajednici na svim razinama i za sve obveznike prijave/odjave turista - na pisan i obrazložen zahtjev Korisnika Sustava ili na temelju javno dostupnih podataka, odnosno javne ili druge ispravi koja ima snagu javne isprave.

Matični podaci i parametri Sustava: Pregled i uređivanje matičnih podataka i parametara Sustava omogućeno je isključivo Hrvatskoj turističkoj zajednici.

Ostali podaci: Pregled ostalih podataka ostvaruju Korisnici Sustava kojima su takvi podaci adresirani te Hrvatska turistička zajednica. Uređivanje ostalih podatka ostvaruju Korisnici Sustava koji su ovlašteni za unos takvih podataka te Hrvatska turistička zajednica. Iznimno od gore navedenih odredba, pregled i uređivanje bilo kojih podataka može ostvariti treća osoba na temelju pravomoćne ili izvršne odluke suda ili drugog tijela javne vlasti. U navedenom slučaju osobe ovlaštene za pristup i/ili uređivanje podataka dužne su takvoj osobi pružiti odgovarajuću pomoć pri izvršenju predmetne odluke te privremeno, za potrebe takvog izvršenja, imenovanoj osobi otvoriti korisnički račun s odgovarajućim ovlaštenjima.

7.3. Ograničenje pristupa podacima Hrvatska turistička zajednica može bilo kojem Korisniku Sustava privremeno onemogućiti pristup određenim podacima u Sustavu odnosno ograničiti korištenje korisničkog računa/podračuna: - ako se utvrdi da je Korisnik Sustava ili osoba kojoj je dodijeljen korisnički podračun na bilo koji način zloupotrebljavala Sustav odnosno neovlašteno pristupala ili pokušala pristupiti odnosno uređivati podatke koji se obrađuju u Sustavu - ako se utvrdi da korisnički račun/podračun ne koristi osoba kojoj je isti dodijeljen - ako je Korisnik Sustava ili osoba kojoj je dodijeljen korisnički podračun neovlašteno raspolagala s podacima iz Sustava ili kršila propise o zaštiti osobnih podataka, a takvo je kršenje utvrdilo tijelo nadležno za zaštitu osobnih podataka ili drugo tijelo javne vlasti, - ako je poslovna sposobnost Korisnika Sustava ili osobe kojoj je dodijeljen korisnički podračun ograničena, a valjano odobrenje zakonskog zastupnika nije dano - ako Korisnik Sustava ili osoba kojoj je dodijeljen korisnički podračun više nema ovlaštenja temeljem kojih bi ostvarivala pravo na Korištenje Sustava - ako je Korisnik Sustava ili osoba kojoj je dodijeljen korisnički podračun dala lažne podatke ili podatke koji se odnose na treću osobu, a da za to nije valjano ovlaštena; - ako postoji sumnja da Sustav koristi treća osoba koja nije na propisan način ovlaštena za korištenje Sustava putem korisničkog računa/podračuna.


Radi osiguravanja zaštite podataka koji se vode putem Sustava, ograničavanje pristupa izvršit će se prema diskrecijskoj procjeni ovlaštenih stručnih službi Hrvatske turističke zajednice, na temelju uvida u podatke o aktivnostima na Sustavu, javno dostupne podatke, javne ili privatne isprave kao i druge podatke koji upućuju na neku od gore navedenih okolnosti, a koje bi mogle uzrokovati neovlašteni pristup, uređivanje i uporabu podataka koji se smatraju osobnim podacima odnosno kreirati iskrivljene statističke i financijske podatke koje generira Sustav. U slučaju ograničenja pristupa, Hrvatska turistička zajednica će izravno ili putem nadležne turističke zajednice odnosno tijela javne vlasti obavijestiti Korisnika Sustava o čijem se korisničkom računu/podračunu radi o poduzetim radnjama, a u slučaju kad ograničenje nije temeljeno na javno dostupnom podatku, odnosno javnoj ili privatnoj ispravi sa snagom javne isprave, zatražiti očitovanje Korisnika Sustava ili osobe kojoj je dodijeljen korisnički račun te po potrebi i nadležne turističke zajednica, odnosno tijela javne vlasti koje raspolaže s podacima koji mogu biti od važnosti za pojedinačni slučaj. U slučaju ograničenja pristupa Korisniku Sustava ili osobi kojoj je dodijeljen korisnički podračun, a koja ograničenja utječu na ispunjavanje važećim propisima propisanih obveza Korisnika Sustava, Hrvatska turistička zajednica će, ako je to moguće u predmetnom slučaju, osigurati Korisniku Sustava ispunjenje propisanih obveza na drugi odgovarajući način.

7.4. Točnost i istinitost podataka

Korisnik Sustava dužan je provjeravati točnost i istinitost podataka koji su upisani u Sustav, a koji se odnose na njega i koje je u njegovo ime unijela nadležna turistička zajednica ili tijelo javne vlasti.Korisnik Sustava dužan je osigurati provjeru točnosti i istinitosti podataka koji se u Sustav upisuju putem pristupnih podataka tog Korisnika Sustava odnosno na temelju njegovih korisničkih računa/podračuna, neovisno pristupa li se sustavu putem online sučelja za prijavu ili izravnom elektroničkom komunikacijom putem API-a (eng. Application Programming Interface). Korisnik Sustava dužan je osigurati točnost i istinitost podataka o osobama koje je ovlastio za korištenje korisnički podračuna. Korisnik Sustava se obvezuje obavijestiti nadležnu turističku zajednicu o bilo kakvoj promjeni ili uočenoj grešci u podacima koji su uneseni u Sustav, a koji se odnose na podatke ili ovlasti tog Korisnika Sustava, odmah po nastanku promjene odnosno uočavanju greške, a najkasnije u roku od 8 dana te nadležnoj turističkoj zajednici dostaviti odgovarajući dokaz o nastaloj promjeni. U slučaju promjene ili uočavanja greške u podacima koje je Korisnik Sustava ovlašten uređivati sam, dužan je predmetne promjene unijeti u Sustav odnosno izvršiti ispravak greške odmah po nastanku promjene odnosno uočavanju greške, a najkasnije u roku od 8 dana. Ako Korisnik Sustava ne postupi na gore opisan način, odgovara za svu štetu te za sve eventualne obveze koje nastanu ili mogu nastati na temelju činjenice da uneseni podaci nisu promijenjeni ili ispravni.

7.5. Primjerenost podataka

Podaci koji se unose u Sustav moraju biti primjerenog sadržaja, odnosno takvi podaci ne smiju: - sadržavati lažni ili netočni sadržaj odnosno biti usmjereni da kod prosječnog korisnika izazivaju percepciju određene činjenice na način koji ne korespondira sa stvarnim stanjem - poticati ili upućivati na mržnju, nasilje, zlostavljanje, rasizam, spolnu, vjersku ili političku nesnošljivost odnosno kršenje prava i vrijednosti propisanih ustavnopravnim poretkom Republike Hrvatske i prihvaćenim međunarodnim konvencijama i/ili ugovorima, odnosno poticati ili upućivati na djelatnost organizacija/skupina koje krše ili potiču kršenje takvih prava i vrijednosti - poticati ili upućivati na izrabljivanje ili nepoštenu zaradu na štetu drugih - biti namijenjeni izazivanju šoka ili zgražanja - sadržavati moralno neprimjereni sadržaj. Korisnik Sustava dužan je osigurati provjeru primjerenosti podataka koji se u Sustav upisuju putem pristupnih podataka tog Korisnika Sustava odnosno na temelju njegovih korisničkih računa/podračuna, neovisno pristupa li se sustavu putem online sučelja za prijavu ili izravnom elektroničkom komunikacijom putem API-a (eng. Application Programming Interface). Korisnik Sustava u potpunosti odgovara za unos neprimjerenih podataka koji se u Sustav upisuju putem pristupnih podataka tog Korisnika Sustava odnosno na temelju njegovih korisničkih računa/podračuna, neovisno pristupa li se sustavu putem online sučelja za prijavu ili izravnom elektroničkom komunikacijom putem API-a (eng. Application Programming Interface).

7.6. Ustupanje i obrada podataka

Osobni, statistički i financijski podaci koji se odnose na točno određenog Korisnika Sustava, točno određen objekt ili točno određenog turista ne mogu se bez privole Korisnika Sustava o kojem se radi ili Obveznika uz čiji su objekt statistički podaci vezani, odnosno bez privole turista na kojeg se odnose, objavljivati javnosti niti se isti prikazivati odnosno ustupati ostalim Korisnicima Sustava ili trećim osobama, osim u slučaju kada je takva objava predviđena važećim propisima odnosno kada drugi Korisnici Sustava ili treće osobe na temelju važećih propisa imaju pravo uvida u takve podatke. Svi ostali podaci mogu se javno objavljivati sukladno važećim propisima ili po potrebi ustupati ostalim Korisnicima Sustava i trećim osobama.

8. Odgovornost za korištenje Sustava

8.1. Odgovornost Korisnika Sustava

Korisnik Sustava i svaka treća osoba koju je Korisnik Sustava opunomoćio da u njegovo ime i za njegov račun koristi Sustav, odnosno kojoj je Korisnik Sustava otvorio korisnički podračun za pristup Sustavu, odgovorna je: - za preuzimanje i korištenje pristupnih podataka neovisno pristupa li se sustavu putem online sučelja za prijavu ili izravnom elektroničkom komunikacijom putem API-a (eng. Application Programming Interface) - za korištenje i upravljanje korisničkim računom i s njime povezanim korisničkim podračunima - za uređivanje podataka u Sustavu ovisno o ovlaštenju za uređivanje i obveznosti unosa takvih podataka - za ispunjavanje obveza na način i u rokovima propisanim važećim propisima - za osiguravanje točnosti, istinitosti i primjerenosti podataka koje je Korisnik Sustava ovlašten unositi ili uređivati - za zaštitu osobnih podataka kojima ostvaruje pristup - za svu štetu koja nastane postupanjem protivnom važećim propisima i/ili ovim Uvjetima korištenja. Za radnje koje je putem Sustava osobno poduzeo ili propustio poduzeti sam Korisnik Sustava, odgovara Korisnik Sustava. Za radnje koje je putem Sustava poduzela ili propustila poduzeti treća osoba koju je Korisnik Sustava opunomoćio da u njegovo ime i za njegov račun koristi Sustav, odnosno kojoj je Korisnik Sustava otvorio korisnički podračun za pristup Sustava, solidarno odgovaraju treća osoba i Korisnik Sustava.

8.2. Oslobođenje od odgovornosti

Činjenica da je Korisnik Sustava opunomoćio treću osobu da u njegovo ime i za njegov račun koristi Sustav, odnosno da je trećoj osobi otvorio korisnički podračun za pristup Sustavu, ne oslobađa Korisnika Sustava od odgovornosti za ispunjavanje obveza na način i u rokovima propisanim važećim propisima te svih drugih odgovornosti koje proizlaze iz činjenice korištenja Sustava. Korisnik Sustava ili treća osoba koju je Korisnik Sustava opunomoćio da u njegovo ime i za račun njegov račun koristi Sustav, odnosno kojoj je Korisnik Sustava otvorio korisnički podračun za pristup Sustavu može biti oslobođena od odgovornosti samo ako dokaže da je do pogrešnog korištenja Sustava, poduzimanja ili propuštanja poduzimanja određene radnje došlo: - uslijed više sile - uslijed protupravne radnje na koju Korisnik Sustava ili treća osoba koju je Korisnik Sustava opunomoćio da u njegovo ime i za njegov račun koristi Sustav nije mogao utjecati, a takva nezakonita radnja je utvrđena pravomoćnom odlukom nadležnog tijela javne vlasti - uslijed prisile, prijevare ili dovođenja u zabludu Korisnika Sustava ili treće osobe koju je Korisnik Sustava opunomoćio da u njegovo ime i za njegov račun koristi Sustav, ako je prisila, prijevara ili dovođenje u zabludu utvrđena pravomoćnom odlukom nadležnog tijela javne vlasti. U slučajevima kada je Korisnik Sustava ili treća osoba koju je Korisnik Sustava opunomoćio da u njegovo ime i za njegov račun koristi Sustav dokazala da postoji razlog za oslobođenje od odgovornosti nadležna turistička zajednica će izvršiti odgovarajuće radnje da se predmetni razlog evidentira te izvršiti određene izmjene i dopune u podacima i Sustavu u odnosu na koje se primjenjuje oslobođenje od odgovornosti.

9. Završne odredbe9.1. Salvatorna klauzula

Ako bi neka od odredbi ovih Uvjeta bila ili postala nedjelotvorna ili nepravovaljana, to neće utjecati na djelotvornost i pravovaljanost ostalih odredbi. Takva nedjelotvorna ili nepravovaljana odredba zamijenit će se odredbom koja je najbliža svrsi nedjelotvorne ili nepravovaljane odredbe.

9.2. Mjerodavno pravo

Na prava i obveze temeljene na ovim Uvjetima korištenja primjenjuju se odredbe hrvatskog prava bez primjene odredbi propisa o rješavanju sukoba zakona s propisima drugih zemalja u određenim odnosima.

9.3. Sudska nadležnost

Za sve sporove koji proizlaze iz ovih Uvjeta korištenja utvrđuje se nadležnost stvarno nadležnog suda u Zagrebu.

9.4. Objava Uvjeta i način primjene

Ovi će se Uvjeti, kao i sve njihove izmjene i/ili dopune, objaviti na internetskim stranicama www.evisitor.hr te obvezuju svakog Korisnika Sustava koji će o sadržaju istih biti obaviješten prilikom prve prijave u Sustav te po svakoj izmjeni istih od strane HTZ-a kao osobe nadležne za uspostavljanje i održavanje Sustava.

Povezane stranice