Page History: Opći uvjeti korištenja

Compare Page Revisions« Older Revision - Back to Page History - Newer Revision »


Page Revision: 26.04.2017. 04:30:PM


Temeljem članka 6. stavka 2. Pravilnik o načinu vođenja popisa turista te o obliku i sadržaju obrasca prijave turista turističkoj zajednici (Narodne novine, broj 126/15) Hrvatska turistička zajednica donijela je

==UVJETE KORIŠTENJA SUSTAVA ZA PRIJAVU I ODJAVU TURISTA==, eVisitor

Uvod

Ovim se Uvjetima korištenja detaljno uređuje način pristupa računalnom informacijskom sustavu za prijavu i odjavu

turista „eVisitor“ (u daljnjem tekstu: Sustav) kojim upravlja Hrvatska turistička zajednica. Ovi Uvjeti

korištenja uključuju i autentifikacijski protokol za pristup Sustavu. Sukladno važećim propisima, Sustav služi

kao jedinstveno mjesto za prijavu i odjavu turista te vođenje Popisa turista u Republici Hrvatskoj koji se vodi u

odnosu na obveznike prijave i odjave turista prema području pojedine turističke zajednice.

1. Sustav

1.1. Opis Sustava

Sustav je namijenjen sljedećim aktivnostima:
1. evidenciji obveznika prijave i odjave turista i njegovih objekata
2. prijavi i odjavi turista u objektima obveznika prijave i odjave turista
3. obračunu obveze uplate boravišne pristojbe obveznika prijave i odjave turista
4. praćenju naplate boravišne pristojbe
5. prikupljanju i obradi statističkih podataka o kretanjima turista na području Republike Hrvatske
6. razmjeni podataka koji se prikupljaju u svrhu ispunjavanja zakonskim i podzakonskim aktima propisanih zadaća i obveza, a neposredno su ili posredno vezani uz obvezu prijave/odjave turista (knjige gostiju, prijava stranaca, statistička izvješća i dr.)
Sustav funkcionira kao online aplikacija besplatna za sve korisnike Sustava.

1.2. Tehnički uvjeti za korištenje sustava

Tehnički uvjeti za korištenje Sustava su sljedeći: - stolno ili prijenosno računalo, mobilni ili tablet uređaj s pristupom na Internet - instaliran odgovarajući internetski preglednik prema preporukama Hrvatske turističke zajednice kao upravitelja Sustava.


1.3. Način pristupa sustavu

Sustavu se pristupa korištenjem web sučelja putem HTTPS (eng. Secure Hyper Text Transfer Protocol) internetskog protokola koji omogućuje sigurnu razmjenu podataka između Korisnika Sustava i Sustava, putem online sučelja za prijavu ili izravnom elektroničkom komunikacijom putem API-a (eng. Application Programming Interface).
Pri svakom pristupu Korisnici Sustava koriste odgovarajuće pristupne podatke koji omogućuju identifikaciju i autentifikaciju Korisnika Sustava. Tehničke postavke za izravnu elektroničku komunikaciju putem API-a određuje Hrvatska turistička zajednica, a dokumentacija potrebna za implementaciju API-a i pristupni podaci za pristup

Sustavu se na zahtjev izdaju Korisniku Sustava koji ima namjeru takve vrste komunikacije sa Sustavom.
Osim navedenog pristupa, pristup Sustavu ovisno o vrsti Korisnika Sustava i tehnološkim mogućnostima, omogućit će se korištenjem Nacionalnog identifikacijskog i autentifikacijskog sustava (NIAS) kojim upravlja Financijska agencija.

2. Korisnici

2.1. Vrste

Korisnici Sustava mogu biti pravne ili fizičke osobe sa sjedištem u Republici Hrvatskoj ili inozemstvu koji imaju pravni temelj za korištenje Sustava odnosno podataka iz Sustava (u daljnjem tekstu zajedno kao: Korisnici Sustava).

Za potrebe korištenja sustava svi su korisnici dužni pribaviti valjani osobni identifikacijski broj (OIB) koji izdaje Porezna uprava Ministarstva financija Republike Hrvatske.
Ovisno o pravima i obvezama Korisnici Sustava su:
1. Hrvatska turistička zajednica (u daljnjem tekstu: HTZ)
2. Turističke zajednice područne (regionalne) razine nadležne za područje na kojem se nalazi objekt obveznika (u daljnjem tekstu: TZŽ)
3. Turističke zajednice lokalne razine nadležne za područje na kojem se nalazi objekt obveznika (u daljnjem tekstu: TZ)
4. Obveznici prijave/odjave turista za objekte na području Republike Hrvatske (u daljnjem tekstu: Obveznici), i
5. Ostali korisnici Sustava ovisno o zakonskim zadaćama i potrebi praćenja podataka koji se obrađuju u Sustavu

2.2. Upis podataka o Korisniku Sustava U sustav se upisuju podaci o Korisnicima Sustava, objektima te podaci o turistima. Podaci o turistima upisuju se u Sustav temeljem elektroničkog obrasca za prijavu i odjavu turista, a sukladno važećoj zakonskoj regulativi.
Podaci koji se upisuju u Sustav dijele se na obvezne i opcionalne podatke.
Svaki upis obveznih podataka o Korisniku sustava mora biti temeljen na odgovarajućoj službenoj i/ili privatnoj ispravi ili podatku iz javno dostupnih registara i službenih evidencija. U slučaju upisa podataka temeljenih na odgovarajućoj službenoj i/ili privatnoj ispravi preslika takve isprave pohranjuje se u Sustav pri upisu predmetnih podataka.
Obvezne podatke Obveznika upisuju turističke zajednice nadležne za područje na kojem se nalazi objekt Obveznika.
U slučaju kada Obveznik ima više objekata na područjima različitih turističkih zajednica upis obveznih podataka vrši ona turistička zajednica kod koje je Obveznik prvi predao zahtjev za upis odnosno koja je prva utvrdila da postoji osnova za upis Obveznika. Svaka sljedeća turistička zajednica ne vrši ponovni upis podataka o Obveznika, već unosom osnovnih podataka Obveznika istoga aktivira za područje te turističke zajednice te mu pridodaje objekte s tog područja. U slučaju kada je uspostavljen proces elektroničkog preuzimanja podataka iz registara i službenih evidencija koje vode nadležna tijela javne vlasti, isti se preuzimaju automatskim putem po unosu u Sustav OIB-a kao identifikatora osobe za koju se podaci unose.
Obvezne podatke ostalih Korisnika Sustava unosi HTZ.
Opcionalne podatke Obveznika upisuju turističke zajednice nadležne za područje na kojem se nalazi objekt Obveznika, a opcionalne podatke ostalih Korisnika Sustava upisuje HTZ. Opcionalne podatke može upisivati i sam Korisnik Sustava nakon što mu je otvoren korisnički račun i izdani odgovarajući pristupni podaci, odnosno nadležna tijela javne vlasti u dijelu ovlasti koje imaju prema obveznicima prijave/odjave turista.
Obvezne podatke o objektima upisuju turističke zajednice nadležne za područje na kojem se nalazi objekt Korisnika Sustava.
Obvezne podatke o prijavi i odjavi turista upisuju Obveznici. Za ovu vrstu obveznih podataka ne pohranjuje se preslika isprave koja je temelj za upis podataka. Upisom podataka u smislu ove točke smatraju se i sve naknadne izmjene i dopune podataka o Korisnicima Sustava.

2.3. Korisnički računi/podračuni

Svaki Korisnik Sustava određen pojedinačnim OIB-om ima pravo na jedan (glavni) korisnički račun i neograničen broj podračuna. Glavni korisnički račun uvijek ima ovlasti za uređivanje svih podataka koji se tiču tog Korisnika Sustava i čije uređivanje nije dodijeljeno u nadležnost turističkoj zajednici ili drugom Korisniku Sustava čija je to zakonska zadaća. Korisnički podračun ne može imati više ovlasti od glavnog korisničkog računa. Ovlasti korisničkog podračuna dodjeljuje i mijenja Korisnik Sustava pristupom sustavu putem svog glavnog korisničkog računa. Korisnički podračuni nemaju mogućnost otvaranja dodatnih podračuna.


Odgovornost za korištenje glavnog korisničkog računa i s njime povezanih korisničkih podračuna uvijek ima Korisnik Sustava koji je evidentiran kao nositelj glavnog korisničkog računa, osim u slučaju kada se dokaže da je do pristupa Sustavu došlo propustom koji nije na strani Korisnika Sustava.

3. Otvaranje korisničkih računa/podračuna

3.1. Ovlaštenja za otvaranje Glavne korisničke račune otvaraju isključivo turističke zajednice. Glavni korisnički računi se otvaraju ovisno o

teritorijalnoj nadležnosti i zakonskim zadaćama turističkih zajednica i to tako da glavne korisničke račune za TZ

i TZŽ, te ostale Korisnike Sustava koji nisu Obveznici otvara HTZ, a glavne korisničke račune za Obveznike otvara

TZ ili u slučaju gdje to nije moguće TZŽ. Iznimno od navedenog, u slučaju kada je to potrebno radi urednog

funkcioniranja Sustava, HTZ može otvoriti glavni korisnički račun za bilo kojeg Korisnika Sustava, bez obzira na

njegovu ulogu. Korisničke podračune otvaraju sami Korisnici Sustava. Iznimno, u slučaju kada je Korisnik Sustava iz opravdanog razloga nije u mogućnosti sam otvoriti podkorisnički

račun unutar vlastitog glavnog korisničkog računa, nadležna turistička zajednica može na njegov zahtjev otvoriti

jedan ili više korisničkih podračuna tog Korisnika Sustava.

3.2. Razlog otvaranja Korisnički račun otvara se svakom Korisniku Sustava navedenom u točki 2.1. ovih Uvjeta, radi omogućavanja

pristupa i korištenja Sustava od strane Korisnika Sustava te ispunjavanja svih važećim propisima određenih obveza

Korisnika Sustava koji se ispunjavaju unošenjem podataka u Sustav na način i u rokovima određenim tim propisima. Korisnički podračun otvara se radi olakšavanja poslovnih procesa, sigurnosnih razloga te pravilnog praćenja

akcija izvršenih unutar Sustava, ovisno o stvarnim potrebama Korisnika Sustava. Odluku o tome hoće li i koliko

korisničkih podračuna otvoriti donosi svaki Korisnik Sustava samostalno, uz vlastitu procjenu rizika koji

preuzima povjeravanjem pristupa podacima za koje je ovlašten trećoj osobi. Pri odluci o otvaranju korisničkog

podračuna, Korisnik Sustava je posebno dužan uzeti u obzir i propise koji uređuju zaštitu osobnih podataka te

poduzeti sve propisane mjere kako bi se isti zaštitili i obrađivali na propisan način.

3.3. Način otvaranja Glavni korisnički račun otvara se nakon što su u Sustav upisani podaci o Korisniku Sustava. Glavne korisničke račune za Obveznika otvara nadležna turistička zajednica kod koje se podaci o Obvezniku prvi

puta unose u Sustav. Glavne korisničke račune za ostale korisnike sustava otvara HTZ. Korisnički račun otvara se izradom pristupnih podataka koji se sastoje od korisničkog imena, korisničke lozinke

i TAN liste. TAN lista je jedinstvena za pojedini korisnički račun i služi za autentifikaciju Korisnika Sustava,

a generira je Sustav, sukladno posebnom algoritmu, prilikom otvaranja glavnog korisničkog računa ili korisničkog

podračuna Korisnički podračun otvara Korisnik Sustava kojem je otvoren glavni korisnički račun, a iznimno nadležna

turistička zajednica na zahtjev Korisnika Sustava, upisom podataka o osobi koju Korisnik Sustava ovlasti za

korištenje Sustava putem korisničkog podračuna, izradom pristupnih podataka koji se sastoje od korisničkog imena

te korisničke lozinke i TAN liste, jedinstvenih za pojedini korisnički podračun, i koji služe za identifikaciju i

autentifikaciju osobe kojoj je dodijeljen korisnički podračun Korisnika Sustava. U slučaju kada je Korisniku Sustava već otvoren glavni korisnički račun, Sustav će turističku zajednicu

obavijestiti da predmetni Korisnik Sustava ima otvoren glavni korisnički račun te se isti ne otvara ponovno.

3.4. Predaja pristupnih podataka Pristupne podatke za glavni korisnički račun Korisniku Sustava odnosno fizičkoj osobi koja je prema važećim

propisima ovlaštena za zastupanje Korisnika Sustava ili kojoj je Korisnik Sustava izdao odgovarajuću punomoć za

preuzimanje pristupnih podataka predaje Korisnik Sustava koji je otvorio korisnički račun. Izdavanje punomoći za

preuzimanje pristupnih podataka ne oslobađa Korisnika Sustava od odgovornosti za ispunjavanje njegovih obveza na

način i u rokovima propisanim važećim propisima te svih drugih odgovornosti koje proizlaze iz činjenice

korištenja sustava eVisitor (npr. odgovornost za štetu, odgovornost za zaštitu osobnih podataka, odgovornost za

točnost i istinitost podataka koji se u ime i za račun Korisnika Sustava unose u sustav eVisitor, odgovornost za

primjereno korištenje sustava eVisitor u skladu s uvjetima korištenja i dr.). Pri predaji pristupnih podataka za korisnički račun, nadležna turističke zajednice evidentira podatke o osobi

koja je preuzela pristupne podatke. Osoba koja preuzima pristupne podatke dužna je odgovornoj osobi nadležne

turističke zajednice koja izdaje pristupne podatke predočiti odgovarajući identifikacijski dokument čija preslika

se pohranjuje u Sustav. Osoba koja preuzima pristupne podatke obvezna je potpisom potvrditi da je preuzela

pristupne podatke. Osobi koju Korisnik Sustava ovlasti za korištenje Sustava putem korisničkog podračuna pristupne podatke za

korištenje tog korisničkog podračuna predaje Korisnik Sustava. Korisnik Sustava samostalno odlučuje na koji način

će evidentirati činjenicu predaje pristupnih podataka za korisnički podračun. Propuštanje evidentiranja činjenice

predaje pristupnih podataka za korisnički podračun ne oslobađa Korisnika Sustava od odgovornosti za ispunjavanje

njegovih obveza na način i u rokovima propisanim važećim propisima te svih drugih odgovornosti koje proizlaze iz

činjenice korištenja sustava eVisitor (npr. odgovornost za štetu, odgovornost za zaštitu osobnih podataka,

odgovornost za točnost i istinitost podataka koji se u ime i za račun Korisnika Sustava unose u sustav eVisitor,

odgovornost za primjereno korištenje sustava eVisitor u skladu s uvjetima korištenja i dr.).

4. Administriranje korisničkih računa/podračuna

4.1. Ovlaštenja za administriranje Administriranje korisničkih računa/podračuna obuhvaća sve radnje koje su usmjerene na promjenu podataka vezanih

uz korisnički račun/podračun odnosno pristup korisničkom računu/podračunu (npr. promjena lozinke, promjena

podataka o Korisniku Sustava ili osobi koju je Korisnik Sustava ovlastio za korištenje Sustava putem korisničkog

podračuna, promjena ovlaštenja korisničkog računa/podračuna i sl.). Administriranje glavnih korisničkih računa mogu vršiti turističke zajednice za sve glavne korisničke račune

Korisnika Sustava za koje su nadležne ili sami Korisnici Sustava za svoje glavne korisničke račune u dijelu u

kojem se administriranje ne vrši elektroničkim preuzimanjem podataka iz registara i službenih evidencija koje

vode nadležna tijela javne vlasti. Administriranje korisničkih podračuna mogu vršiti sami Korisnici Sustava ili osobe koju je Korisnik Sustava

ovlastio za korištenje Sustava putem korisničkog podračuna u dijelu u kojem se administriranje ne vrši isključivo

od strane turističkih zajednica ili elektroničkim preuzimanjem podataka iz registara i službenih evidencija koje

vode nadležna tijela javne vlasti. Sustav bilježi svaku radnju kojom se administrira korisnički račun/podračun na način da se bilježi vrijeme takve

radnje te identifikator osobe koja je predmetnu radnju izvršila odnosno činjenica je li radnja izvršena

automatskim putem na temelju elektroničkog preuzimanja podataka iz registara i službenih evidencija koje vode

nadležna tijela javne vlasti. Svako administriranje obveznih podataka povezanih uz korisnički račun mora biti temeljeno na odgovarajućoj

službenoj ili privatnoj ispravi ili podatku iz javno dostupnih registara i službenih evidencija. U slučaju

administriranja temeljenog na odgovarajućoj službenoj ili privatnoj ispravi preslika takve isprave pohranjuje se

u Sustav.

4.2. Način administriranja Administriranje se vrši izravnim promjenama i upisima podataka u sustav uz korištenje pristupnih podataka vezanih

uz korisnički račun/podračun koji se administrira. Administriranja se mogu vršiti i izravnom elektroničkom komunikacijom putem API-a (eng. Application Programming

Interface) te elektroničkim preuzimanjem podataka iz registara i službenih evidencija koje vode nadležna tijela

javne vlasti. Sva administriranja koja se vrše putem API-a smatraju se i identificiraju kao da su ih poduzele osobe koje su se

na pristup Sustavu odlučile na taj način. Sva administriranja koja se vrše elektroničkim preuzimanjem podataka iz registara i službenih evidencija koje

vode nadležna tijela javne vlasti smatraju se kao da su poduzeta od strane nadležnih turističkih zajednica na

temelju službenih potvrda odnosno isprava koje se izdaju na temelju podataka iz tih registara i službenih

evidencija.

5. Zatvaranje korisničkih računa/podračuna (deaktivacija Korisnika)

5.1. Ovlaštenja za zatvaranje Glavne korisničke račune zatvaraju isključivo turističke zajednice prema nadležnosti za otvaranje glavnih

korisničkih računa. Zatvaranjem glavnog računa Korisnika sustava više nisu aktivni niti njegovi korisnički podračuni. Korisničke podračune zatvaraju sami Korisnici Sustava. Iznimno, u slučaju kada je Korisnik Sustava iz opravdanog razloga nije u mogućnosti sam zatvoriti podkorisnički

račun unutar vlastitog glavnog korisničkog računa, nadležna turistička zajednica može na njegov zahtjev zatvoriti

jedan ili više korisničkih podračuna tog Korisnika Sustava.

5.2. Razlog zatvaranja Razlog zatvaranja glavnog korisničkog računa mora se temeljiti na odgovarajućoj službenoj ili privatnoj ispravi

ili podatku iz javno dostupnih registara i službenih evidencija kojim se nedvosmisleno utvrđuje da Korisnik

Sustava više nije u mogućnosti koristiti Sustav u skladu s važećim propisima i na način propisan ovim Uvjetima

(npr. prestanak postojanja Korisnika Sustava ili prestanak okolnosti koje su važećim propisima određene kao

temelj za obvezno korištenje Sustava). O zatvaranju korisničkog podračuna samostalno i bezuvjetno odlučuje Korisnik Sustava.

5.3. Način zatvaranja Korisnički račun/podračun zatvara se unosom u Sustav razloga zatvaranja i potvrdom navedenog razloga od strane

osobe koja je ovlaštena za zatvaranje računa. U slučaju zatvaranja korisničkog računa/podračuna temeljenog na odgovarajućoj službenoj i/ili privatnoj ispravi

preslika takve isprave pohranjuje se u Sustav prije potvrde razloga zatvaranja korisničkog računa od strane osobe

koja vrši zatvaranje računa.

5.4. Podaci o zatvorenim računima/podračunima (deaktiviranim Korisnicima Sustava) Podaci o zatvorenim korisničkim računima/podračunima odnosno deaktiviranim Korisnicima Sustava pohranjuju se u

Sustavu na rok određen važećim propisima za čuvanje podataka iz popisa turista.. U slučaju potrebe za ponovnim otvaranjem korisničkog računa/podračuna odnosno aktivaciji Korisnika Sustava, na

odgovarajući način će se primijeniti odredbe ovih Uvjeta o upisu podataka o Korisnicima Sustava odnosno otvaranju

korisničkih računa/podračuna. Za ponovno otvaranje korisničkog računa/podračuna odnosno aktivaciju Korisnika

Sustava koristit će se podaci pohranjeni u Sustavu uz njihovo obavezno ažuriranje u trenutku ponovnog otvaranja

odnosno aktivacije.

6. Identifikacija i autentifikacija

6.1. Identifikacija Korisnika Sustava odnosno osobe ovlaštene za korištenje Sustava putem korisničkog

računa/podračuna Identifikacija Korisnika Sustava odnosno osobe ovlaštene za korištenje Sustava putem korisničkog podračuna vrši

se korištenjem korisničkog imena. Obveznici kao korisničko ime koriste OIB. Ostalim Korisnicima Sustava

korisničko ime dodjeljuje HTZ.

Osobe ovlaštene za korištenje Sustava putem korisničkog podračuna korisničko ime koriste u sljedećem obliku:

„naziv glavnog korisničkog računa.korisničko ime“. Korisničko ime korisničkog podračuna generira Sustav

automatski temeljem popunjavanja svih potrebnih podataka prilikom otvaranja podkorisničkog računa.

U slučaju kad se Korisnik Sustava prijavljuje putem sustava NIAS identifikacija Korisnika Sustava vrši se

primjenom identifikacijskog protokola kojeg primjenjuje taj sustav.

6.2. Autentifikacija Korisnika Sustava odnosno osobe ovlaštene za korištenje Sustava putem Korisničkog računa/podračuna Autentifikacija Korisnika Sustava odnosno osobe ovlaštene za korištenje Sustava putem korisničkog podračuna vrši

se korištenjem lozinke i TAN liste.

Inicijalnu lozinku Korisnicima Sustava dodjeljuje se pri otvaranju korisničkog računa. Korisnici Sustava mogu u

svako vrijeme promijeniti dodijeljenu lozinku.

Inicijalnu lozinku osobama ovlaštenim za korištenje Sustava putem korisničkog podračuna dodijeljuje Korisnik

Sustava koji otvara podkorisnički račun putem glavnog korisničkog računa. Osobe ovlaštene za korištenje Sustava

putem korisničkog podračuna mogu u svako vrijeme promijeniti dodijeljenu lozinku.

TAN listu generira Sustav pri otvaranju korisničkog računa i kasnije na zahtjev Korisnika Sustava odnosno osobe

ovlaštene za korištenje Sustava putem korisničkog podračuna. Prilikom generiranja nove TAN liste prethodna TAN

lista automatski se poništava i ne može više služiti za autentifikaciju Korisnika Sustava odnosno osobe ovlaštene

za korištenje Sustava putem korisničkog podračuna.

U slučaju kad se Korisnik Sustava prijavljuje putem sustava NIAS autentifikacija Korisnika Sustava vrši se

primjenom autentifikacijskog protokola kojeg primjenjuje taj sustav.

7. Podaci u Sustavu 7.1. Vrste podataka Podaci koji se prikupljaju i obrađuju putem Sustava mogu biti obvezni ili opcionalni.

Prikupljanje obveznih podataka temelji se na važećim propisima koji reguliraju djelovanje turističkih zajednica,

obvezu prijave/odjave turista i plaćanja boravišne pristojbe, prijave boravka stranaca, vođenja odgovarajućih

evidencija i statistika o turističkoj ponudi i prometu te obvezu ostvarivanja nadzora nad izvršavanjem navedenih

obveza i drugih zakonom propisanih zadaća od strane tijela javne vlasti. Prikupljanje obveznih podataka uvjet je

za ispravnost i pravovremenost ispunjenja obveza i zadaća koje imaju Korisnici Sustava.

Prikupljanje opcionalnih podataka temelji se na privoli osobe u vezi koje se podaci prikupljaju, a na način da se

prikupljanjem takvih podataka ne uvjetuje ispravnost i pravovremenost ispunjenja obveza i zadaća koje imaju

Korisnici Sustava.

Putem Sustava se prikupljaju i obrađuju sljedeće vrste podataka: 1. Podaci o Korisnicima Sustava 2. Podaci o objektima 3. Podaci o turistima 4. Podaci o korisničkim računima 5. Statistički podaci 6. Financijski podaci i obračuni 7. Matični podaci i parametri sustava 8. Ostali podaci

1. Podaci o Korisnicima Sustava Podaci o Korisnicima Sustava sastoje se od obveznih i opcionalnih podataka o fizičkim i pravnim osobama koje po

jednoj od osnova navedenih u važećim propisima imaju obvezu ili mogućnost korištenja Sustava. Obvezni podaci o

Korisnicima Sustava propisani su važećim propisima i služe za identifikaciju Korisnika Sustava i utvrđivanje

kategorije u koju Korisnik Sustava pripada te ovlaštenja za unos i pristup podacima, kao i na obvezu i način

prijave/odjave turista te obračun i plaćanje boravišne pristojbe u slučaju kada se radi o Korisniku Sustava koji

je obveznik prijave/odjave turista, kao i statističke obrade i provođenje nadzora u vezi navedenog. Opcionalni

podaci o Korisniku Sustava služe za jednostavniju i bržu komunikaciju sa Korisnikom Sustava. Pojedini podaci o

Korisnicima Sustava mogu se smatrati osobnim podacima u smislu važećih propisa.

2. Podaci o objektima Podaci o objektima sastoje se od obveznih i opcionalnih podataka o smještajnim i ostalim objektima u vezi kojih

su pojedini Korisnici Sustava obvezni vršiti prijavu/odjavu turista odnosno u vezi kojih se vodi popis turista.

Obvezni podaci o objektima propisani su važećim propisima odnosno proizlaze iz činjenice vlasništva/posjeda nad

objektom u vezi kojeg su pojedini Korisnici Sustava obvezni vršiti prijavu/odjavu turista i služe za utvrđivanje

kategorije u koju Korisnik Sustava pripada te ovlaštenja za unos i pristup podacima, kao i na obvezu i način

prijave/odjave turista te obračun i plaćanje boravišne pristojbe, kao i provođenje nadzora u vezi navedenog te

statističkih obrade i evidencija koje proizlaze iz zakonom propisanih zadaća turističkih zajednica. Opcionalni

podaci o objektima pružaju dodatne informacije o objektima koje mogu biti od važnosti za turističke zajednice i

praćenje turističke ponude. Pojedini podaci o objektima mogu se smatrati osobnim podacima u smislu važećih

propisa.

3. Podaci o turistima Podaci o turistima sastoje se od obveznih i opcionalnih podataka o turistima koji borave u smještajnim i ostalim

objektima u vezi kojih su pojedini Korisnici Sustava obvezni vršiti prijavu/odjavu turista odnosno u vezi kojih

se vodi popis turista. Obvezni podaci o turistima propisani su važećim propisima te služe u svrhu ispunjavanja

obveze i načina prijave/odjave turista te u svrhu obračuna i plaćanje boravišne pristojbe, kao i statističke

obrade i provođenje nadzora u vezi navedenog. Opcionalni podaci o turistima služe za eventualni kontakt prema

turistima u vezi kojih je izvršena prijava/odjava odnosno obračunata boravišna pristojba te pružaju dodatne

informacije o turistima koje mogu biti od važnosti za turističke zajednice i praćenje turističke ponude. Pojedini

podaci o turistima mogu se smatrati osobnim podacima u smislu važećih propisa.

4. Podaci o korisničkim računima/podračunima Podaci o korisničkim računima/podračunima sastoje se od obveznih podataka o korisniku računa/podračuna. Obvezni

podaci o korisničkim računima/podračunima služe u svrhu ostvarivanja sigurnog pristupa sustavu i provođenje

nadzora u vezi navedenog. Pojedini podaci o korisničkim računima/podračunima mogu se smatrati osobnim podacima u

smislu važećih propisa.

5. Statistički podaci Statističke podatke generira Sustav na temelju podataka o Korisnicima Sustava, objektima i turistima uz primjenu

određenih parametara i metodologije statističke obrade i onemogućavanjem da takvi statistički podaci sadrže

podatke koji se mogu smatrati osobnim podacima u smislu važećih propisa. Statistički podaci u pravilu se obrađuju

prema unaprijed zadanim parametrima koje u sustav unosi HTZ, a mogu se obrađivati i prema opcionalnim parametrima

koje samostalno zadaju sami Korisnici Sustava.

6. Financijski podaci i obračuni Financijski podaci i obračuni sastoje se iz podataka koje generira Sustav i podataka o prometu po uplatnim

računima koje Sustav elektroničkim putem preuzima od strane institucije koja upravlja takvim računima.

Financijski podaci koje generira Sustav generiraju se na temelju podataka o Korisnicima Sustava, objektima i

turistima te podataka o prometu po uplatnim računima uz primjenu određenih parametara i metodologije obračuna

propisane važećim propisima. Financijski podaci služe za praćenje obračuna i naplate boravišne pristojbe.

7. Matični podaci i parametri Sustava Matični podaci i parametri Sustava sastoje iz podataka koji služe za ispravan rad Sustava što uključuje ispravne

obračune i evidencije ostalih podataka. Matični podaci i parametri Sustava temelje se na važećim propisima i

standardima.

8. Ostali podaci Ostali podaci sastoje se iz podataka koje generira Sustav i podataka koje ovisno o svojoj nadležnosti unose

Korisnici Sustava, a služe za obavještavanje drugih Korisnika Sustava o obvezama te načinu korištenja Sustava i

podataka iz Sustava, temama vezanim uz poslovanje turističkih zajednica te drugim podacima koji služe

informiranju Korisnika Sustava.

7.2. Pristup podacima

Korisnici Sustava: Pregled podataka o Korisnicima Sustava ostvaruju: 1. Turistička zajednica za Obveznike koji na području te turističke zajednice imaju smještajni objekt 2. Turistička zajednica za turističke zajednice niže razine koje djeluju na području te turističke zajednice 3. Korisnici Sustava za vlastite podatke 4. Hrvatska turistička zajednica za sve Korisnike Sustava 5. Nadležna tijela javne vlasti sukladno zakonskim zadaćama i potrebi praćenja podataka koji se obrađuju u

Sustavu, na temelju javne ovlasti ili na vlastiti zahtjev i uz obrazloženje u koju svrhu se pristup ostvaruje Uređivanje podataka o Korisnicima Sustava omogućava se: 1. Turističkoj zajednici:
  • za Obveznike koji na području te turističke zajednice imaju smještajni objekt – na temelju javno dostupnih

podataka, javnoj ili drugoj ispravi koja ima snagu javne isprave
  • za turističke zajednice niže razine koje djeluju na području te turističke zajednice – na temelju podataka iz

upisnika turističkih zajednica 2. Korisnicima Sustava za vlastite podatke – u dijelu u kojem se podaci na temelje na javno dostupnim podacima,

odnosno javne ili druge isprave koja ima snagu javne isprave 3. Hrvatskoj turističkoj zajednici za sve podatke i sve Korisnike Sustava – na temelju javno dostupnih podataka,

odnosno javne ili druge isprave koja ima snagu javne isprave. 4. Nadležnim tijelima javne vlasti sukladno zakonskim zadaćama i potrebi praćenja podataka koji se obrađuju u

Sustavu, na temelju javne ovlasti i javno dostupnih podataka, odnosno javne ili druge isprave koja ima snagu

javne isprave

Objekti: Pregled podataka o objektima ostvaruju: 1. Turistička zajednica za objekte koji su locirani na području te turističke zajednice 2. Korisnici Sustava za vlastite objekte 3. Hrvatska turistička zajednica za sve objekte 4. Nadležna tijela javne vlasti sukladno zakonskim zadaćama i potrebi praćenja podataka koji se obrađuju u

Sustavu, na temelju javne ovlasti ili na vlastiti zahtjev i uz obrazloženje u koju svrhu se pristup ostvaruje Uređivanje podataka o objektima omogućeno je: 1. Turističkoj zajednici za objekte koji su locirani na području te turističke zajednice – na temelju javno

dostupnih podataka, javnoj ili drugoj ispravi koja ima snagu javne isprave 2. Obveznicima za vlastite objekte – u dijelu u kojem se podaci na temelje na javno dostupnim podacima, javnoj

ili drugoj ispravi koja ima snagu javne isprave 3. Hrvatskoj turističkoj zajednici za sve objekte – na temelju javno dostupnih podataka, odnosno javne ili druge

isprave koja ima snagu javne isprave 4. Nadležnim tijelima javne vlasti sukladno zakonskim zadaćama i potrebi praćenja podataka koji se obrađuju u

Sustavu, na temelju javne ovlasti i javno dostupnih podataka, odnosno javne ili druge isprave koja ima snagu

javne isprave

Turisti: Pregled podataka o turistima ostvaruju: 1. Turistička zajednica za popis turista na području te turističke zajednice 2. Korisnici Sustava za turiste u vlastitim objektima 3. Hrvatska turistička zajednica na svim razinama za popise turista na području Republike Hrvatske 4. Nadležna tijela javne vlasti sukladno zakonskim zadaćama i potrebi praćenja podataka koji se obrađuju u

Sustavu, na temelju javne ovlasti i javno dostupnih podataka, odnosno javne ili druge isprave koja ima snagu

javne isprave Uređivanje podataka o turistima omogućeno je: 1. Turističkoj zajednici za popis turista na području te turističke zajednice – na zahtjev Obveznika ili na

temelju javno dostupnih podataka, odnosno javne ili druge isprave koja ima snagu javne isprave 2. Obveznicima za turiste u vlastitim objektima – ne temelju identifikacijskih dokumenata turista te drugih

podataka prikupljenih od turista 3. Hrvatskoj turističkoj zajednici za popise turista na području Republike Hrvatske - na zahtjev obveznika

prijave/odjave ili na temelju javno dostupnih podataka, odnosno javne ili druge isprave koja ima snagu javne

isprave

Korisnički računi/podračuni: Pregled podataka o korisničkim računima/podračunima ostvaruju: 1. Turistička zajednica za korisničke račune/podračune Obveznika koji na području te turističke zajednice imaju

smještajni objekt 2. Korisnici Sustava za vlastite korisničke račune/podračune 3. Hrvatskoj turističkoj zajednici za sve korisničke račune/podračune Pregled podataka o korisničkim računima/podračunima ne uključuje i pravo pregleda lozinki niti generiranih TAN

lista.

Uređivanje podataka o korisničkim računima/podračunima omogućeno je: 1. Turistička zajednica za korisničke račune/podračune Obveznika turista koji na području te turističke zajednice

imaju smještajni objekt - na zahtjev Obveznika na temelju javno dostupnih podataka, odnosno javne ili druge

isprave koja ima snagu javne isprave 2. Korisnici Sustava – za korisničke račune u dijelu u kojem se podaci ne temelje na javno dostupnim podacima,

odnosno javnoj ili drugoj ispravi koja ima snagu javne isprave, a za korisničke podračune u cijelosti 3. Hrvatskoj turističkoj zajednici za sve korisničke račune/podračune - na zahtjev Korisnika Sustava ili na

temelju javno dostupnih podataka, odnosno javne ili druge isprave koja ima snagu javne isprave

Statistički podaci: Pregled statističkih podataka ostvaruju: 1. Turistička zajednica za područje te turističke zajednice 2. Obveznici za vlastite objekte 3. Hrvatska turistička zajednica na svim razinama i za područje Republike Hrvatske 4. Nadležna tijela javne vlasti sukladno zakonskim zadaćama i potrebi praćenja podataka koji se obrađuju u

Sustavu, na temelju javne ovlasti ili na vlastiti zahtjev i uz obrazloženje u koju svrhu se pristup ostvaruje Uređivanje statističkih podataka omogućeno je isključivo Hrvatskoj turističkoj zajednici na pisan i obrazložen

zahtjev Korisnika Sustava ili na temelju javno dostupnih podataka, odnosno javne ili druge ispravi koja ima snagu

javne isprave.

Financijski podaci i obračuni: Pregled financijskih podataka i obračuna ostvaruju: 1. Turistička zajednica za Obveznike koji na području te turističke zajednice imaju smještajni objekt 2. Obveznik za vlastite objekte 3. Hrvatska turistička zajednica na svim razinama i za područje Republike Hrvatske 4. Nadležna tijela javne vlasti sukladno zakonskim zadaćama i potrebi praćenja podataka koji se obrađuju u

Sustavu, na temelju javne ovlasti ili na vlastiti zahtjev i uz obrazloženje u koju svrhu se pristup ostvaruje Uređivanje financijskih podataka i obračuna omogućeno je: 1. Turističkoj zajednici za Obveznike imaju smještajni objekt - na pisan i obrazložen zahtjev Korisnika Sustava

ili na temelju javno dostupnih podataka, odnosno javne ili druge isprave koja ima snagu javne isprave 2. Hrvatskoj turističkoj zajednici na svim razinama i za sve obveznike prijave/odjave turista - na pisan i

obrazložen zahtjev Korisnika Sustava ili na temelju javno dostupnih podataka, odnosno javne ili druge ispravi

koja ima snagu javne isprave.

Matični podaci i parametri Sustava: Pregled i uređivanje matičnih podataka i parametara Sustava omogućeno je isključivo Hrvatskoj turističkoj

zajednici.

Ostali podaci: Pregled ostalih podataka ostvaruju Korisnici Sustava kojima su takvi podaci adresirani te Hrvatska turistička

zajednica. Uređivanje ostalih podatka ostvaruju Korisnici Sustava koji su ovlašteni za unos takvih podataka te Hrvatska

turistička zajednica. Iznimno od gore navedenih odredba, pregled i uređivanje bilo kojih podataka može ostvariti treća osoba na temelju

pravomoćne ili izvršne odluke suda ili drugog tijela javne vlasti. U navedenom slučaju osobe ovlaštene za pristup

i/ili uređivanje podataka dužne su takvoj osobi pružiti odgovarajuću pomoć pri izvršenju predmetne odluke te

privremeno, za potrebe takvog izvršenja, imenovanoj osobi otvoriti korisnički račun s odgovarajućim ovlaštenjima.

7.3. Ograničenje pristupa podacima Hrvatska turistička zajednica može bilo kojem Korisniku Sustava privremeno onemogućiti pristup određenim podacima

u Sustavu odnosno ograničiti korištenje korisničkog računa/podračuna: - ako se utvrdi da je Korisnik Sustava ili osoba kojoj je dodijeljen korisnički podračun na bilo koji način

zloupotrebljavala Sustav odnosno neovlašteno pristupala ili pokušala pristupiti odnosno uređivati podatke koji se

obrađuju u Sustavu - ako se utvrdi da korisnički račun/podračun ne koristi osoba kojoj je isti dodijeljen - ako je Korisnik Sustava ili osoba kojoj je dodijeljen korisnički podračun neovlašteno raspolagala s podacima iz

Sustava ili kršila propise o zaštiti osobnih podataka, a takvo je kršenje utvrdilo tijelo nadležno za zaštitu

osobnih podataka ili drugo tijelo javne vlasti, - ako je poslovna sposobnost Korisnika Sustava ili osobe kojoj je dodijeljen korisnički podračun ograničena, a

valjano odobrenje zakonskog zastupnika nije dano - ako Korisnik Sustava ili osoba kojoj je dodijeljen korisnički podračun više nema ovlaštenja temeljem kojih bi

ostvarivala pravo na Korištenje Sustava - ako je Korisnik Sustava ili osoba kojoj je dodijeljen korisnički podračun dala lažne podatke ili podatke koji

se odnose na treću osobu, a da za to nije valjano ovlaštena; - ako postoji sumnja da Sustav koristi treća osoba koja nije na propisan način ovlaštena za korištenje Sustava

putem korisničkog računa/podračuna. Radi osiguravanja zaštite podataka koji se vode putem Sustava, ograničavanje pristupa izvršit će se prema

diskrecijskoj procjeni ovlaštenih stručnih službi Hrvatske turističke zajednice, na temelju uvida u podatke o

aktivnostima na Sustavu, javno dostupne podatke, javne ili privatne isprave kao i druge podatke koji upućuju na

neku od gore navedenih okolnosti, a koje bi mogle uzrokovati neovlašteni pristup, uređivanje i uporabu podataka

koji se smatraju osobnim podacima odnosno kreirati iskrivljene statističke i financijske podatke koje generira

Sustav. U slučaju ograničenja pristupa, Hrvatska turistička zajednica će izravno ili putem nadležne turističke zajednice

odnosno tijela javne vlasti obavijestiti Korisnika Sustava o čijem se korisničkom računu/podračunu radi o

poduzetim radnjama, a u slučaju kad ograničenje nije temeljeno na javno dostupnom podatku, odnosno javnoj ili

privatnoj ispravi sa snagom javne isprave, zatražiti očitovanje Korisnika Sustava ili osobe kojoj je dodijeljen

korisnički račun te po potrebi i nadležne turističke zajednica, odnosno tijela javne vlasti koje raspolaže s

podacima koji mogu biti od važnosti za pojedinačni slučaj. U slučaju ograničenja pristupa Korisniku Sustava ili osobi kojoj je dodijeljen korisnički podračun, a koja

ograničenja utječu na ispunjavanje važećim propisima propisanih obveza Korisnika Sustava, Hrvatska turistička

zajednica će, ako je to moguće u predmetnom slučaju, osigurati Korisniku Sustava ispunjenje propisanih obveza na

drugi odgovarajući način.

7.4. Točnost i istinitost podataka Korisnik Sustava dužan je provjeravati točnost i istinitost podataka koji su upisani u Sustav, a koji se odnose

na njega i koje je u njegovo ime unijela nadležna turistička zajednica ili tijelo javne vlasti.Korisnik Sustava

dužan je osigurati provjeru točnosti i istinitosti podataka koji se u Sustav upisuju putem pristupnih podataka

tog Korisnika Sustava odnosno na temelju njegovih korisničkih računa/podračuna, neovisno pristupa li se sustavu

putem online sučelja za prijavu ili izravnom elektroničkom komunikacijom putem API-a (eng. Application

Programming Interface). Korisnik Sustava dužan je osigurati točnost i istinitost podataka o osobama koje je ovlastio za korištenje

korisnički podračuna. Korisnik Sustava se obvezuje obavijestiti nadležnu turističku zajednicu o bilo kakvoj promjeni ili uočenoj grešci

u podacima koji su uneseni u Sustav, a koji se odnose na podatke ili ovlasti tog Korisnika Sustava, odmah po

nastanku promjene odnosno uočavanju greške, a najkasnije u roku od 8 dana te nadležnoj turističkoj zajednici

dostaviti odgovarajući dokaz o nastaloj promjeni. U slučaju promjene ili uočavanja greške u podacima koje je Korisnik Sustava ovlašten uređivati sam, dužan je

predmetne promjene unijeti u Sustav odnosno izvršiti ispravak greške odmah po nastanku promjene odnosno uočavanju

greške, a najkasnije u roku od 8 dana. Ako Korisnik Sustava ne postupi na gore opisan način, odgovara za svu štetu te za sve eventualne obveze koje

nastanu ili mogu nastati na temelju činjenice da uneseni podaci nisu promijenjeni ili ispravni.

7.5. Primjerenost podataka Podaci koji se unose u Sustav moraju biti primjerenog sadržaja, odnosno takvi podaci ne smiju: - sadržavati lažni ili netočni sadržaj odnosno biti usmjereni da kod prosječnog korisnika izazivaju percepciju

određene činjenice na način koji ne korespondira sa stvarnim stanjem - poticati ili upućivati na mržnju, nasilje, zlostavljanje, rasizam, spolnu, vjersku ili političku nesnošljivost

odnosno kršenje prava i vrijednosti propisanih ustavnopravnim poretkom Republike Hrvatske i prihvaćenim

međunarodnim konvencijama i/ili ugovorima, odnosno poticati ili upućivati na djelatnost organizacija/skupina koje

krše ili potiču kršenje takvih prava i vrijednosti - poticati ili upućivati na izrabljivanje ili nepoštenu zaradu na štetu drugih - biti namijenjeni izazivanju šoka ili zgražanja - sadržavati moralno neprimjereni sadržaj. Korisnik Sustava dužan je osigurati provjeru primjerenosti podataka koji se u Sustav upisuju putem pristupnih

podataka tog Korisnika Sustava odnosno na temelju njegovih korisničkih računa/podračuna, neovisno pristupa li se

sustavu putem online sučelja za prijavu ili izravnom elektroničkom komunikacijom putem API-a (eng. Application

Programming Interface). Korisnik Sustava u potpunosti odgovara za unos neprimjerenih podataka koji se u Sustav upisuju putem pristupnih

podataka tog Korisnika Sustava odnosno na temelju njegovih korisničkih računa/podračuna, neovisno pristupa li se

sustavu putem online sučelja za prijavu ili izravnom elektroničkom komunikacijom putem API-a (eng. Application

Programming Interface).

7.6. Ustupanje i obrada podataka Osobni, statistički i financijski podaci koji se odnose na točno određenog Korisnika Sustava, točno određen

objekt ili točno određenog turista ne mogu se bez privole Korisnika Sustava o kojem se radi ili Obveznika uz čiji

su objekt statistički podaci vezani, odnosno bez privole turista na kojeg se odnose, objavljivati javnosti niti

se isti prikazivati odnosno ustupati ostalim Korisnicima Sustava ili trećim osobama, osim u slučaju kada je takva

objava predviđena važećim propisima odnosno kada drugi Korisnici Sustava ili treće osobe na temelju važećih

propisa imaju pravo uvida u takve podatke. Svi ostali podaci mogu se javno objavljivati sukladno važećim propisima ili po potrebi ustupati ostalim

Korisnicima Sustava i trećim osobama.

8. Odgovornost za korištenje Sustava

8.1. Odgovornost Korisnika Sustava Korisnik Sustava i svaka treća osoba koju je Korisnik Sustava opunomoćio da u njegovo ime i za njegov račun

koristi Sustav, odnosno kojoj je Korisnik Sustava otvorio korisnički podračun za pristup Sustavu, odgovorna je: - za preuzimanje i korištenje pristupnih podataka neovisno pristupa li se sustavu putem online sučelja za prijavu

ili izravnom elektroničkom komunikacijom putem API-a (eng. Application Programming Interface) - za korištenje i upravljanje korisničkim računom i s njime povezanim korisničkim podračunima - za uređivanje podataka u Sustavu ovisno o ovlaštenju za uređivanje i obveznosti unosa takvih podataka - za ispunjavanje obveza na način i u rokovima propisanim važećim propisima - za osiguravanje točnosti, istinitosti i primjerenosti podataka koje je Korisnik Sustava ovlašten unositi ili

uređivati - za zaštitu osobnih podataka kojima ostvaruje pristup - za svu štetu koja nastane postupanjem protivnom važećim propisima i/ili ovim Uvjetima korištenja. Za radnje koje je putem Sustava osobno poduzeo ili propustio poduzeti sam Korisnik Sustava, odgovara Korisnik

Sustava. Za radnje koje je putem Sustava poduzela ili propustila poduzeti treća osoba koju je Korisnik Sustava opunomoćio

da u njegovo ime i za njegov račun koristi Sustav, odnosno kojoj je Korisnik Sustava otvorio korisnički podračun

za pristup Sustava, solidarno odgovaraju treća osoba i Korisnik Sustava.

8.2. Oslobođenje od odgovornosti Činjenica da je Korisnik Sustava opunomoćio treću osobu da u njegovo ime i za njegov račun koristi Sustav,

odnosno da je trećoj osobi otvorio korisnički podračun za pristup Sustavu, ne oslobađa Korisnika Sustava od

odgovornosti za ispunjavanje obveza na način i u rokovima propisanim važećim propisima te svih drugih

odgovornosti koje proizlaze iz činjenice korištenja Sustava. Korisnik Sustava ili treća osoba koju je Korisnik Sustava opunomoćio da u njegovo ime i za račun njegov račun

koristi Sustav, odnosno kojoj je Korisnik Sustava otvorio korisnički podračun za pristup Sustavu može biti

oslobođena od odgovornosti samo ako dokaže da je do pogrešnog korištenja Sustava, poduzimanja ili propuštanja

poduzimanja određene radnje došlo: - uslijed više sile - uslijed protupravne radnje na koju Korisnik Sustava ili treća osoba koju je Korisnik Sustava opunomoćio da u

njegovo ime i za njegov račun koristi Sustav nije mogao utjecati, a takva nezakonita radnja je utvrđena

pravomoćnom odlukom nadležnog tijela javne vlasti - uslijed prisile, prijevare ili dovođenja u zabludu Korisnika Sustava ili treće osobe koju je Korisnik Sustava

opunomoćio da u njegovo ime i za njegov račun koristi Sustav, ako je prisila, prijevara ili dovođenje u zabludu

utvrđena pravomoćnom odlukom nadležnog tijela javne vlasti. U slučajevima kada je Korisnik Sustava ili treća osoba koju je Korisnik Sustava opunomoćio da u njegovo ime i za

njegov račun koristi Sustav dokazala da postoji razlog za oslobođenje od odgovornosti nadležna turistička

zajednica će izvršiti odgovarajuće radnje da se predmetni razlog evidentira te izvršiti određene izmjene i dopune

u podacima i Sustavu u odnosu na koje se primjenjuje oslobođenje od odgovornosti.

9. Završne odredbe

9.1. Salvatorna klauzula Ako bi neka od odredbi ovih Uvjeta bila ili postala nedjelotvorna ili nepravovaljana, to neće utjecati na

djelotvornost i pravovaljanost ostalih odredbi. Takva nedjelotvorna ili nepravovaljana odredba zamijenit će se

odredbom koja je najbliža svrsi nedjelotvorne ili nepravovaljane odredbe.

9.2. Mjerodavno pravo Na prava i obveze temeljene na ovim Uvjetima korištenja primjenjuju se odredbe hrvatskog prava bez primjene

odredbi propisa o rješavanju sukoba zakona s propisima drugih zemalja u određenim odnosima.

9.3. Sudska nadležnost Za sve sporove koji proizlaze iz ovih Uvjeta korištenja utvrđuje se nadležnost stvarno nadležnog suda u Zagrebu.

9.4. Objava Uvjeta i način primjene Ovi će se Uvjeti, kao i sve njihove izmjene i/ili dopune, objaviti na internetskim stranicama www.evisitor.hr te

obvezuju svakog Korisnika Sustava koji će o sadržaju istih biti obaviješten prilikom prve prijave u Sustav te po

svakoj izmjeni istih od strane HTZ-a kao osobe nadležne za uspostavljanje i održavanje Sustava.