Web API

RSS
Modified on 03.04.2023. 03:17:PM by htz.ibegovic Categorized as WEB API

Korištenje e-Visitor Web API funkcionalnosti

Sučelje je izvedeno kao REST service (root URI: https://www.evisitor.hr/eVisitorRhetos_API/Rest/). Kroz eVisitor Web API sučelje moguće je izvršiti sve operacije koje su dostupne kroz web sučelje same eVisitor aplikacije, pri čemu vrijede ista sigurnosna i poslovna pravila. Primjeri korištenja biti će prikazani u C# programskom jeziku koristeći RestSharp REST klijent. Dozvoljene vrijednosti šifrarnika korištenih u pozivima metoda dostupne su na wiki stranici e-Visitora - Web API - Lista šifrarnika

Svi parametri za rest pozive se šalju u JSON formatu. Datumi se šalju u .NET json Date formatu ("\/Date(1426028400000+0100)\/"), osim ako nije drugačije specificirano za određeni resurs.

Za pregled novosti u pojedinim verzijama REST-a posjetite stranicu WEB API - Novosti

Prijava (login) na e-Visitor Web API

Da bi pristup API-ju bio dozvoljen potrebno se prijaviti (login) u sustav koristeći Authentication service API (URI: https://www.evisitor.hr/eVisitorRhetos_API/Resources/AspNetFormsAuth/Authentication/), koji implementira slijedeće metode:

 • Login
  • Interface: (string UserName, string Password, string apikey, bool PersistCookie) -> bool
  • Primjer request data: {"userName": "username";"password": "pass"; "apikey": apikey"} *(remark) API ključ se trenutno koristi samo na testnoj platformi
  • Ukoliko se pošalje bez API ključa vraća grešku: {"UserMessage": null, "SystemMessage": "Application is not registered or is deactivated or API key has expired."}
  • Odgovor je true pri uspješnom loginu, inače false. Pri uspješnom loginu odgovor servera sadrži i niz cookie-a (authentication, affinity, language) koji se moraju slati prilikom svakog poziva API REST servisa.
 • Logout
  • Nema nikakvih parametara, potrebno je proslijediti dobivene cookie-e. Odgovor je prazan.Primjer prijave na sustav se nalazi u datoteci Authentication.cs, u prilogu Htz.eVisitor.WebApi.Test.zip. Primjer za PHP nalazi se u prilogu eVisitor.PHP.zip.

Pristupni podaci u primjeru su samo ogledni. Ukoliko želite pristupiti sustavu eVisitor, obratite se korisniku za kojeg programirate informacijski sustav.

Pristup testnoj okolini

 1. Aplikacija - https://www.evisitor.hr/test
 2. API ROOT URL - https://www.evisitor.hr/testApi - za login se poziva metoda https://www.evisitor.hr/testApi/Resources/AspNetFormsAuth/Authentication/Login a za ostale resurse sukladno tome npr. https://www.evisitor.hr/testApi/Rest/Htz/Country/

Podaci u testnoj okolini su snapshot podataka iz produkcije od 09.12 - nikakve promjene u produkciji nakon 09.12 se ne vide u testu i obrnuto. To znači da za testnu okolinu treba tražiti zasebne pristupne podatke. Također ne preporuča se koristiti istu kombinaciju korisničkog imena i lozinke za obje okoline.

Vrste REST resursa

U ovom poglavlju biti će objašnjene sve dostupne vrste REST resursa. Svi konkretni resursi biti će definirani vrstom i specifičnim informacijama za pojedinu vrstu resursa.

Entity

Ovaj resurs podržava čitanje, unos, izmjenu i brisanje podataka. Neki od entity resursa ne podržavaju direktnu izmjenu podataka zbog svoje složenosti i ovisnosti o drugim resursima. Njihova izmjena je podržana posebnim metodama(Action-ima). Entity resurs biti će opisan relativnim path-om, popisom atributa, http metoda, te parametrima metoda. Primjer opisa jednog entiteta:

County

 • Path: Htz/County
 • Atributi:
  • ID (guid)
  • Name (string)
  • OrdinalNumber (int)
  • ClusterCountyID (guid)

Entity resurs podržava slijedeće metode:

GET - dohvat podataka
 • Parametri:
  • page - broj stranice koji se želi dohvatiti
  • psize - broj zapisa po stranici
  • sort - atribut (ili više njih odvojeni zarezom) po kojem se dohvat sortira (dodaci asc i desc označuju način srotiranja).
  • filters - popis uvjeta filtranja. Svaki uvjet mora sadržavati tri podatka: Property, Operation i Value. Podržane su slijedeće operacije: equal, notequal, greater, greaterequal, less, lessequal, startswith, contains, datein (podržanost operacija ovisi o tipu podataka)
  • Rezultat:{Records:[]}
  • primjer poziva metode:
   https://www.evisitor.hr/eVisitorRhetos_API/Rest/Htz/Country/?psize=20&page=1&filters=[{"Property":"Active","Operation":"equal","Value":"true"},{"Property":"CodeTwoLetters","Operation":"startswith","Value":"a"}]&sort=NameNational%20desc
  • Uz svaku GET metodu podržana je i metoda TotalRecordsAndCount (entityPath/TotalRecordsAndCount) koja u rezultatu uz Records vraća i TotalCount, te metoda TotalCount koja vraća samo TotalCount. Obje metode podržavaju iste parametre kao i GET metoda. Slijedi primjer poziva RecordsAndTotalCount metode:
   https://www.evisitor.hr/eVisitorRhetos_API/Rest/Htz/Country/RecordsAndTotalCount?psize=20&page=1&sort=NameNational%20desc
  • primjer poziva metode za dohvat određenog zapisa:
   https://www.evisitor.hr/eVisitorRhetos_API/Rest/Htz/Country/e6229d5e-cccc-4477-8206-9f17f95f54b1


POST - unos novog zapisa
 • Parametri: kao parametar http requesta potrebno je poslati JSON serijaliziranu instancu novog zapisa
 • Rezultat: {ID} id (guid) novog zapisa ukoliko je zapis uspješno snimljen. Ukoliko je došlo do greške tada metoda vraća JSON {SystemMessage, UserMessage} koji sadrže sistemske odnosno validacijske greške zbog kojih snimanje nije uspjelo.

PUT - izmjena zapisa
 • na path entiteta potrebno je dodati i njegov id (npr. https://www.evisitor.hr/eVisitorRhetos_API/Rest/Htz/Country/e6229d5e-cccc-4477-8206-9f17f95f54b1)
 • Parametri: kao parametar http requesta potrebno je poslati JSON serijaliziranu instancu zapisa. Potrebno je slati sve podatke, a ne samo one koje želite izmjeniti.
 • Rezultat: prazan ukoliko je zapis uspješno snimljen. Ukoliko je došlo do greške tada metoda vraća JSON {SystemMessage, UserMessage} koji sadrže sistemske odnosno validacijske greške zbog kojih snimanje nije uspjelo.

DELETE - brisanje zapisa
 • na path entiteta potrebno je dodati i njegov id (npr. https://www.evisitor.hr/eVisitorRhetos_API/Rest/Htz/Country/e6229d5e-cccc-4477-8206-9f17f95f54b1)
 • Parametri: nema parametara
 • Rezultat: prazan ukoliko je zapis uspješno obrisan. Ukoliko je došlo do greške tada metoda vraća JSON {SystemMessage, UserMessage} koji sadrže sistemske odnosno validacijske greške zbog kojih snimanje nije uspjelo.Browse

Ovaj resurs podržava čitanje podataka iz entiteta u specifičnom obliku. Metoda koju podržava je GET čiji interface je identičan interface-u GET metode opisanom u Entity resursu.

Action

Ovaj resurs podržava izvršavanje serverske akcije. Metoda koju podržava je POST. Parametar se šalje serijaliziran u JSON i specifičan je za konkretnu akciju. Rezultat je prazan u slučaju uspješnog izvršavanja, inače sadrži grešku zbog kojeg izvršavanje nije uspjelo.

Često korišteni procesi

Prijava turista

Da bi prijavili turista potrebno je pozvati akciju CheckInTourist. Akcija ImportTourists još je uvijek dostupna. U prilogu stranice se nalazi testni projekt u kojem su i primjeri korištenja akcija CheckInTourist, CheckOutTourist i CancelTouristCheckIn.

Odjava turista

Da bi odjavili turista potrebno je pozvati akciju CheckOutTourist. Akcija ImportTouristCheckOut još je uvijek dostupna. U prilogu stranice se nalazi testni projekt u kojem su i primjeri korištenja akcija CheckInTourist, CheckOutTourist i CancelTouristCheckIn.

Izmjena prijave turista

Da bi izmjenili prijavu turista potrebno je pozvati akciju CheckInTourist s parametrom ID koji je proslijeđen prilikom prijave turista. Moguće je izmjeniti samo aktivne prijave. Potrebno je slati sve podatke, a ne samo one koje želite izmjeniti. U prilogu stranice se nalazi testni projekt u kojem su i primjeri korištenja akcija CheckInTourist, CheckOutTourist i CancelTouristCheckIn.

Poništanje prijave turista

Da bi poništili prijavu turista potrebno je pozvati akciju CancelTouristCheckIn s parametrom ID koji je proslijeđen prilikom prijave turista. U prilogu stranice se nalazi testni projekt u kojem su i primjeri korištenja akcija CheckInTourist, CheckOutTourist i CancelTouristCheckIn

Otvaranje novog obveznika

Da bi otvorili novog obveznika potrebno je pozvati slijedeće akcije:

 • UploadDocument - upload dokumenta temeljem kojeg se otvara novi obveznik
  • ID parametar ćete u pozivu akcije SaveTTPayer proslijediti u parametru OpeningBasisDocumentID
 • SaveTTPayer - osnovni podaci obveznika
 • SaveTTPayerAdditionalData - dodatni podaci obveznika
  • ID parametar pojedinih entiteta koji se prosljeđuju mora biti istovjetan onom koji je proslijeđen u pozivu SaveTTPayer akcije

Pregled postojećih obveznika

Za pregled postojećih obveznika koristite browse TTPayerUnion.

Aktivacija postojećeg obveznika u "svojoj" turističkoj zajednici

Da bi aktivirali obveznika u svojoj turističkoj zajednici potrebno je pozvati akciju AddRightsToTTPayer. Ova akcija dopuštena je samo roli "turistička zajednica". Da bi saznali da li je obveznik zaveden u sustav pozovite resurs
https://www.evisitor.hr/eVisitorRhetos_API/Rest/Htz/TTPayerExists/?filter=Htz.TTPayerExistsParam&fparam={Pin:"01234567890"}

Otvaranje novog objekta

Da bi otvorili novi objekt potrebno je pozvati slijedeće akcije:


Sve tri akcije obvezno se moraju pozvati kako bi se ispravno otvorio objekt.

Deaktivacija objekta

Da bi deaktivirali objekt potrebno je pozvati slijedeće akcije:


Kreiranje datoteke za MUP

Da bi kreirali datoteku za MUP potrebno je pozvati slijedeće akcije:

 • CreateFileForMI - akcija koja generira dataoteku za MUP
  • ID parametar ćete iskoristiti prilikom dohvata datoteke u slijedećem koraku
 • Pozvati GET na resursu MITTPayerFiles sa id-jem koji je proslijeđen prilikom poziva akcije CreateFileForMI

Unos gotovinske uplate

Da bi unijeli gotovinsku uplatu (ručno zaduženje/odobrenje potrebno je pozvati akciju SaveCashDiaryPayment.

Dohvat podataka za ispis 3 uplatnice za paušaliste

Da bi dohvatili podatke potrebne za ispis 3 uplatnice za paušaliste koristite Browse PaymentFlatRateSlipSample.

Pokretanje okvirnog obračuna

Pokretanje okvirnog obračuna i dohvat podataka obračuna sastoji se od slijedećih koraka:

Unos DZS podataka za objekt

Da bi unijeli podatke potrebne za DZS koristite POST metodu entiteta FacilityNsoData.

Dohvat ID podatka za objekt

Da bi dohvatili ID objekta potrebno je pozvati GET metodu browse-a FacilityBrowse sa filterom po Code atributu. Primjer poziva metode:
https://www.evisitor.hr/eVisitorRhetos_API/Rest/Htz/FacilityBrowse/?filters=[{"Property":"Code","Operation":"equal","Value":"123456"}]

Resursi

Akcije

AddRightsToTTPayer
 • Path: Htz/AddRightsToTTPayer/
 • Atributi:
  • FirstName (string) - obavezan podatak ako je IsNaturalPerson=true, ime obveznika
  • IsNaturalPerson (bool) - obavezan podatak, da li je obveznik fizička osoba
  • Pin (string) - obavezan podatak, OIB obveznika
  • Surname (string) - obavezan podatak ako je IsNaturalPerson=true, prezime obveznika
 • Greške koje akcija vraća:
  • Ne postoji obveznik sa zadanim OIB-om. - javlja se ako ne postoji obveznik sa zadanim OIB-om
  • Ne možete prijaviti obveznika jer je deaktiviran. - javlja se ako je obveznik sa zadanim OIB-om deaktiviran
  • Unijeli ste OIB pravne osobe. Ne može se otvoriti obveznik. - javlja se ako je obveznik sa zadanim OIB-om pravna osoba, a u akciji je proslijeđen parametar IsNaturalPerson=true
  • Unijeli ste OIB fizičke osobe. Ne može se otvoriti obveznik. - javlja se ako je obveznik sa zadanim OIB-om fizička osoba, a u akciji je proslijeđen parametar IsNaturalPerson=false
  • Obveznik sa zadanim OIB-om je već evidentiran u sustavu. Niste ispravno upisali ime ili prezime obveznika. - javlja se ako je obveznik fizička osoba, a proslijeđeno ime i prezime ne odgovara postojećem obvezniku sa zadanim OIB-om

CancelTouristCheckIn
 • Path: Htz/CancelTouristCheckIn/
 • Atributi:
  • ID (guid) - obavezan podatak, ID prijave turista
  • TTPayerID(guid) - obavezan podatak ako je user koji poziva akciju TZ, ako je user obveznik onda sustav sam postavlja ovaj podatak
  • Reason - razlog poništenja prijave

CancelTouristCheckOut
 • Path: Htz/CancelTouristCheckOut/
 • Atributi:
  • ID (guid) - obavezan podatak, ID prijave turista
  • Reason - razlog poništenja odjave

CalculateTTTemp
CheckInTourist
 • Path: Htz/CheckInTourist/
 • Atributi:
  • ID - guid, identifikator prijave turista, kasnije se koristi za identifikaciju pri izmjeni ili odjavi određene prijave turista
  • TTPayerID(guid) - obavezan podatak ako je user koji poziva akciju TZ, ako je user obveznik onda sustav sam postavlja ovaj podatak
  • AccommodationUnitType (string) - podatak nije obavezan, naziv vrste smještajne jedinice, vrijednost iz browse-a AccommodationUnitFacilityType filtriran po FacilityCode
  • ArrivalOrganisation - šifra (MUP) organizacije dolaska, vrijednost CodeMI iz browse-a ArrivalOrganisationLookup
  • TouristAgency - OIB ili VAT number turističke agencije, ukoliko je organizacija dolaska putem agencije. vrijednost iz browse-a TouristAgencyBrowse. Ukoliko ne postoji tražena agencija možete unijeti novu agenciju u sustav pomoću entity resursa TouristAgency. Neobavezan podatak ukoliko ArrivalOrganisation je "Osoban". Ukoliko je "Agencijski" onda je TuristAgency obvezan podatak.
  • Citizenship – tro-slovna šifra države (ISO oznaka) čije državljanstvo ima turist (npr. HRV za Hrvatsku ili DEU za Njemačku)
  • CityOfBirth – opcionalno; ukoliko je država rođenja Hrvatska, onda ovdje treba staviti naziv grada-naselja rođenja u obliku „grad-naselje“ iz pripremljenog šifrarnika, npr. „Zagreb-Adamovec“. Ukoliko država rođenja nije Hrvatska, onda ovdje treba biti upisan naziv grada iz te države s tim da trenutno sustav prihvaća slobodni unos
  • CityOfResidence - ukoliko je država prebivališta Hrvatska, onda ovdje treba staviti naziv grada-naselja prebivališta u obliku „grad-naselje“ iz pripremljenog šifrarnika, npr. „Zagreb-Adamovec“. Ukoliko država prebivališta nije Hrvatska, onda ovdje treba biti upisan naziv grada iz te države s tim da trenutno sustav prihvaća slobodni unos
  • CountryOfBirth – tro-slovna šifra države (ISO oznaka) rođenja (npr. HRV za Hrvatsku ili DEU za Njemačku)
  • CountryOfResidence – tro-slovna šifra države (ISO oznaka) prebivališta (npr. HRV za Hrvatsku ili DEU za Njemačku)
  • DateOfBirth - datum rođenja turista (format: YYYYMMDD, primjer 19760413)
  • DocumentNumber - broj isprave kojom turist potvrđuje identitet
  • DocumentType - šifra vrste isprave kojom turist potvrđuje identitet (Atribut CODE iz resursa DocumentTtypeLookup ili kolona Oznaka ako se gleda Excel)
  • Facility - šifra objekta u koji se turist prijavljuje. Šifra objekta je objektu dana od sustava e-Visitor.
  • ForeseenStayUntil - datum do kojeg turist predviđa boraviti u objektu (format: YYYYMMDD, primjer 20150413)
  • Gender - ženski/muški
  • IsTTFlatRatePaymentVacationHome (bool) - opcionalno; želi plaćati pristojbu paušalno; polje nije obavezno
  • OfferedServiceType - naziv vrste pružene usluge
  • ResidenceAddress - opcionalno; ulica i broj prebivališta
  • StayFrom - datum od kojeg turist boravi u objektu (format: YYYYMMDD, primjer 20150413)
  • TimeEstimatedStayUntil - vrijeme do kojeg turist predviđa boraviti u objektu (format: hh:mm, primjer 09:42)
  • TimeStayFrom - vrijeme od kojeg turist boravi u objektu (format: hh:mm, primjer 09:42)
  • TouristEmail - e-mail turista, opcionalno (podatak se validira, stoga mora biti validna email adresa)
  • TouristMiddleName - srednje ime turista (opcionalno)
  • TouristName - ime turista
  • TouristSurname - prezime turista
  • TouristTelephone - kontakt telefon turista, opcionalno (validan format: +385916655333)
  • TTPaymentCategory - šifra kategorije plaćanja boravišne pristojbe
 • Validacija podataka:
  • Svi podaci su obavezni osim onih koji su označeni kao neobavezni ili je navedeno poslovno pravilo kad su obavezni
  • Upisan datum boravka do je manji od datuma boravka od. (item.StayFrom > item.ForeseenStayUntil)
  • Upisano vrijeme odlaska je manje od upisanog vremena dolaska. (item.StayFrom == item.ForeseenStayUntil && item.TimeEstimatedStayUntil <= item.TimeStayFrom)
  • Potrebno je upisati granični prijelaz, te datum prijelaza. (item.CountryResidence.IsEUMember == false && (item.BorderCrossingHr == null || item.PassageDate == null)
  • Prekoračen je maksimalan broj dana boravka turista. (item.ForeseenStayUntil - item.StayFrom) > MaximumTouristsDaysOfStay)
  • Turist je već prijavljen u navedenom objektu. (x.Facility == item.Facility && x.DateOfBirth == item.DateOfBirth && x.DocumentTtype == item.DocumentTtype && x.DocumentNumber == item.DocumentNumber && x.CountryResidence == item.CountryResidence && item. CheckedOutTourist == false && item.TouristCancelled == false)
  • Nije dopušten unos datuma boravka od koji ne zadovoljava definirana prava. ( x.StayFrom <= (Today - parameters.AllowedNumberOfDaysToCheckInCheckOut))
  • Paušalno plaćanje dozvoljeno je samo za kuće za odmor do 15.7. u godini. (x => x.IsTTFlatRatePaymentVacationHome == true && (x.Facility.FacilitySubcategory.TTCalculationType.IsVacationHomeCalculation == false || x.StayFrom > new DateTime(DateTime.Today.Year, 7, 15)). Dohvat podatka IsTTFlatRatePaymentVacationHome moguć je iz resursa FacilityTouristCheckInLookup filtriran po ID-ju ili Code property-u objekta.
  • Paušalno plaćanje nije dozvoljeno za turiste koji nisu iz europskog gospodarskog pojasa. (item => item.Facility.FacilitySubcategory.TTCalculationType.IsVacationHomeCalculation == true && item.CitizenshipCountry.IsEEAMember == false && item.IsTTFlatRatePaymentVacationHome == true)
  • Grad rođenja nije zadan. (item => string.IsNullOrEmpty(item.CityOfBirthAbroad) && item.CityOfBirthSettlementHrID == null)
  • Grad prebivališta nije zadan. (item => string.IsNullOrEmpty(item.CityResidenceAbroad) && item.CityOfResidenceSettlementHrID == null)
  • StayFrom i TimeStayFrom podatke obveznik ne može naknadno mijenjati. TZ može mijenjati navedene podatke unutar perioda zadanih sistemskim parametrom kojeg određuje HTZ.
  • TTPaymentCategory mora biti dozvoljen za proslijeđeni objekt (lista dozvoljenih kategorija obračuna boravišne pristojbe moguće je dobiti iz browse-a TTPaymentCategoryLookup2, filtriran po FacitlityID)

CheckOutTourist
 • Path: Htz/CheckOutTourist/
 • Atributi:
  • ID (guid) - obavezan podatak, ID prijave turista
  • TTPayerID(guid) - obavezan podatak ako je user koji poziva akciju TZ, ako je user obveznik onda sustav sam postavlja ovaj podatak
  • CheckOutDate - datum odjave turista (format: YYYYMMDD, primjer 20150413)
  • CheckOutTime - vrijeme odjave turista (format: hh:mm, primjer 09:42)
 • Validacija podataka:
  • Svi podaci su obavezni osim onih koji su označeni kao neobavezni ili je navedeno poslovno pravilo kad su obavezni
  • Upisan datum odjave je manji od datuma boravka od. (item.CheckOutDate < item.StayFrom)
  • Datum odjave turista ne smije biti veći od današnjeg datuma. (item.CheckOutDate > Today)
  • Nije dopušten unos datuma odjave koji ne zadovoljava definirana prava. ( x. CheckOutDate <= (Today - parameters.AllowedNumberOfDaysToCheckInCheckOut))

CreateFileForMI
 • Path: Htz/CreateFileForMI/
 • Atributi:
  • ID (guid) - obavezan podatak
  • FileName (string) - obavezan podatak
  • TTPayerID (guid) - obavezan podatak ako je user koji poziva akciju TZ, ako je user obveznik onda sustav sam postavlja ovaj podatak

CreateFinalCalculation
 • Path: Htz/CreateFinalCalculation/
 • Atributi:
  • FacilityID (guid) - obavezan podatak, ID objekta za koji se radi završni obračun
  • FacilityClosingDate (date) - obavezan podatak, datum zatvaranja (deaktivacije) objekta

DeactivateFacility
 • Path: Htz/DeactivateFacility/
 • Atributi:
  • ID (guid) - obavezan podatak, ID objekta koji se deaktivira
  • DocumentID (guid) - obavezan podatak, ID dokumenta temeljem kojeg se deaktivira objekt
  • TTPayerDeactivationBasisID (guid) - obavezan podatak, temelj deaktivacije, vrijednost iz browse-a TTPayerDeactivationBasisLookup
  • TypeOfInterestCalculationID (guid) - obavezan podatak, vrsta obračuna kamata nakon deaktivacije, vrijednost iz browse-a TypeOfInterestCalculation
  • ValidityDate (date) - obavezan podatak, datum od kojeg vrijedi deaktivacija
  • DecisionNumber (string) - obvezan podatak ako je riječ o komercijalnom objektu, broj dokumenta
  • DecisionClass (string) - obvezan podatak ako je riječ o komercijalnom objektu, klasa dokumenta
  • DecisionFileNumber (string) - obvezan podatak ako je riječ o komercijalnom objektu, urudžbeni broj dokumenta

ImportTouristCheckOut
 • Path: Htz/ImportTouristCheckOut/
 • Atributi:
  • ID (guid)
  • TTPayerID (guid) - ID obveznika na kojeg se odnosi akcija; ako je trenutni korisnik turistička zajednica onda je podatak obavezan inače se ne proslijeđuje; vrijednost iz browse-a TTPayerLookup filtriranog po Pin (OIB obveznika)
  • Xml (string) - obavezan podatak, primjer datoteke nalazi se u prilogu (TestData/TouristCheckIn.xml), opis sadržaja datototeke:
   • Svi podaci su obavezni
   • Dozvoljene vrijednosti šifrarnika korištenih u pozivima metoda dostupne su ovdje
   • ID - guid, identifikator prijave turista, ako je proslijeđen onda nije potrebno proslijeđivati parametre Facility, DocumentType i DocumentNumber
   • Facility - šifra objekta u kojem je turist prijavljen
   • DocumentType - šifra vrste isprave kojom turist potvrđuje identitet
   • DocumentNumber - broj isprave kojom turist potvrđuje identitet
   • CheckOutDate - datum odjave turista (format: YYYYMMDD, primjer 20150413)
   • CheckOutTime - vrijeme odjave turista (format: hh:mm, primjer 09:42)
 • Validacija podataka:
  • Upisan datum odjave je manji od datuma boravka od. (item.CheckOutDate < item.StayFrom)
  • Datum odjave turista ne smije biti veći od današnjeg datuma. (item.CheckOutDate > Today)
  • Nije dopušten unos datuma odjave koji ne zadovoljava definirana prava. ( x. CheckOutDate <= (Today - parameters.AllowedNumberOfDaysToCheckInCheckOut))

ImportTourists
NAPOMENA: Od 01.06.2017. atribut ID identifikator turista je obvezan, svi pozivi ove metode trebaju imati ID.
 • Path: Htz/ImportTourists/
 • Atributi:
  • Register (bool) - obavezan podatak, potrebno je slati vrijednost true
  • TTPayerID (guid) - ID obveznika na kojeg se odnosi akcija; ako je trenutni korisnik turistička zajednica onda je podatak obavezan inače se ne proslijeđuje; vrijednost iz browse-a TTPayerLookup filtriranog po Pin (OIB obveznika)
  • Xml (string) - obavezan podatak, primjer datoteke nalazi se u prilogu (TestData/TouristCheckIn.xml), opis sadržaja datototeke:
   • Svi podaci su obavezni osim onih koji su označeni kao opcionalni ili je opisan uvjet kad je podatak obavezan
   • Dozvoljene vrijednosti šifrarnika korištenih u pozivima metoda dostupne su ovdje
   • ID - guid, identifikator prijave turista, ako se proslijedi onda se može upotrebiti za izmjenu ili odjavu određene prijave turista
   • Facility - šifra objekta u koji se turist prijavljuje. Šifra objekta je objektu dana od sustava e-Visitor.
   • StayFrom - datum od kojeg turist boravi u objektu (format: YYYYMMDD, primjer 20150413)
   • TimeStayFrom - vrijeme od kojeg turist boravi u objektu (format: hh:mm, primjer 09:42)
   • ForeseenStayUntil - datum do kojeg turist predviđa boraviti u objektu (format: YYYYMMDD, primjer 20150413)
   • TimeEstimatedStayUntil - vrijeme do kojeg turist predviđa boraviti u objektu (format: hh:mm, primjer 09:42)
   • DocumentType - šifra vrste isprave kojom turist potvrđuje identitet
   • DocumentNumber - broj isprave kojom turist potvrđuje identitet
   • TouristName - ime turista
   • TouristMiddleName - srednje ime turista (opcionalno)
   • TouristSurname - prezime turista
   • Gender - ženski/muški
   • CountryOfBirth – tro-slovna šifra države (ISO oznaka) rođenja (npr. HRV za Hrvatsku ili DEU za Njemačku)
   • CityOfBirth – ukoliko je država rođenja Hrvatska, onda ovdje treba staviti naziv grada-naselja rođenja u obliku „grad-naselje“ iz pripremljenog šifrarnika, npr. „Zagreb-Adamovec“. Ukoliko država rođenja nije Hrvatska, onda ovdje treba biti upisan naziv grada iz te države s tim da trenutno sustav prihvaća slobodni unos
   • DateOfBirth - datum rođenja turista (format: YYYYMMDD, primjer 19760413)
   • Citizenship – tro-slovna šifra države (ISO oznaka) čije državljanstvo ima turist (npr. HRV za Hrvatsku ili DEU za Njemačku)
   • CountryOfResidence – tro-slovna šifra države (ISO oznaka) prebivališta (npr. HRV za Hrvatsku ili DEU za Njemačku)
   • CityOfResidence - ukoliko je država prebivališta Hrvatska, onda ovdje treba staviti naziv grada-naselja prebivališta u obliku „grad-naselje“ iz pripremljenog šifrarnika, npr. „Zagreb-Adamovec“. Ukoliko država prebivališta nije Hrvatska, onda ovdje treba biti upisan naziv grada iz te države s tim da trenutno sustav prihvaća slobodni unos
   • ResidenceAddress - ulica i broj prebivališta
   • BorderCrossing - šifra graničnog prijelaza (obavezno ukoliko je turist iz države koja nije članica EU)
   • PassageDate - datum ulaska u EU (obavezno ukoliko je turist iz države koja nije članica EU)
   • TTPaymentCategory - šifra kategorije plaćanja boravišne pristojbe
   • TouristEmail - e-mail turista, opcionalno (podatak se validira, stoga mora biti validna email adresa)
   • TouristTelephone - kontakt telefon turista, opcionalno (validan format: +385916655333)
   • ArrivalOrganisation - šifra (MUP) organizacije dolaska, vrijednost CodeMI iz browse-a ArrivalOrganisationLookup
   • TouristAgency - OIB ili VAT number turističke agencije, ukoliko je organizacija dolaska putem agencije. vrijednost iz browse-a TouristAgencyBrowse. Ukoliko ne postoji tražena agencija možete unijeti novu agenciju u sustav pomoću entity resursa TouristAgency Neobavezan podatak ukoliko ArrivalOrganisation je "Osoban". Ukoliko je "Agencijski" onda je TuristAgency obvezan podatak.
   • OfferedServiceType - naziv vrste pružene usluge
   • IsTTFlatRatePaymentVacationHome (bool) - opcionalno; želi plaćati pristojbu paušalno; polje nije obavezno
   • AccommodationUnitType (string) - podatak nije obavezan, naziv vrste smještajne jedinice, vrijednost iz browse-a AccommodationUnitFacilityType filtriran po FacilityCode
   • EditOfExistingCheckIn – opcionalni podatak. Ukoliko želite izmijeniti postojeću prijavu zbog greške u unosu onda u ovom polju šaljite vrijednost true. Samo aktivna prijava se može izmijeniti, a ključ za identifikaciju postojeće prijave (ukoliko nije proslijeđen ID parametar) su slijedeći podaci: DocumentType, DocumentNumber, DateOfBirth, CountryResidenceID, TouristName. Prilikom izmjene potrebno je slati sve podatke, a ne samo one koje želite izmjeniti.
 • Validacija podataka:
  • Upisan datum boravka do je manji od datuma boravka od. (item.StayFrom > item.ForeseenStayUntil)
  • Upisano vrijeme odlaska je manje od upisanog vremena dolaska. (item.StayFrom == item.ForeseenStayUntil && item.TimeEstimatedStayUntil <= item.TimeStayFrom)
  • Potrebno je upisati granični prijelaz, te datum prijelaza. (item.CountryResidence.IsEUMember == false && (item.BorderCrossingHr == null || item.PassageDate == null)
  • Prekoračen je maksimalan broj dana boravka turista. (item.ForeseenStayUntil - item.StayFrom) > MaximumTouristsDaysOfStay)
  • Turist je već prijavljen u navedenom objektu. (x.Facility == item.Facility && x.DateOfBirth == item.DateOfBirth && x.DocumentTtype == item.DocumentTtype && x.DocumentNumber == item.DocumentNumber && x.CountryResidence == item.CountryResidence && item. CheckedOutTourist == false && item.TouristCancelled == false)
  • Nije dopušten unos datuma boravka od koji ne zadovoljava definirana prava. ( x.StayFrom <= (Today - parameters.AllowedNumberOfDaysToCheckInCheckOut))
  • Paušalno plaćanje dozvoljeno je samo za kuće za odmor do 15.7. u godini. (x => x.IsTTFlatRatePaymentVacationHome == true && (x.Facility.FacilitySubcategory.TTCalculationType.IsVacationHomeCalculation == false || x.StayFrom > new DateTime(DateTime.Today.Year, 7, 15))
  • Paušalno plaćanje nije dozvoljeno za turiste koji nisu iz europskog gospodarskog pojasa. (item => item.Facility.FacilitySubcategory.TTCalculationType.IsVacationHomeCalculation == true && item.CitizenshipCountry.IsEEAMember == false && item.IsTTFlatRatePaymentVacationHome == true)
  • Grad rođenja nije zadan. (item => string.IsNullOrEmpty(item.CityOfBirthAbroad) && item.CityOfBirthSettlementHrID == null)
  • Grad prebivališta nije zadan. (item => string.IsNullOrEmpty(item.CityResidenceAbroad) && item.CityOfResidenceSettlementHrID == null)
  • StayFrom i TimeStayFrom podatke obveznik ne može naknadno mijenjati. TZ može mijenjati navedene podatke unutar perioda zadanih sistemskim parametrom kojeg određuje HTZ.
  • TTPaymentCategory mora biti dozvoljen za proslijeđeni objekt (lista dozvoljenih kategorija obračuna boravišne pristojbe moguće je dobiti iz browse-a TTPaymentCategoryLookup2, filtriran po FacitlityID)

SaveCashDiaryPayment
 • Path: Htz/SaveCashDiaryPayment/
 • Atributi:
  • CashDeskID (guid) - obavezan podatak, vrijednost iz browse-a CashDeskLookup
  • CashDiaryPayment (string) - obavezan podatak, objekt tipa CashDiaryPayment serijaliziran u JSON
  • FacilityID (guid) - obavezan podatak ako se radi o uplati, vrijednost iz browse-a FacilityBrowse
  • PayoutDate (datetime) - ako datum nije zadan sustav automatski uzima trenutni datum kao vrijednost

SaveFacility
 • Path: Htz/SaveFacility/
 • Atributi:
  • ID (guid)
  • AccommodationUnits (string) - obavezan podatak, lista entiteta AccommodationUnit serijalizirana u JSON
  • AdditionalCategories (string) - lista entiteta FacilityAdditionalCategory serijalizirana u JSON
  • Codess (string) - dodatne oznake objekta; lista entiteta FacilityFacilityCode serijalizirana u JSON
  • Facility (string) - obavezan podatak, entitet Facility serijaliziran u JSON
  • PeriodNote (string) - napomena turističke zajednice vezana za period rada objekta
  • WorkPeriod (string) - lista entiteta OpenFacilityPeriod serijalizirana u JSON
  • FacilityYearPaysTTFlatAmount (string) - lista entiteta FacilityYearPaysTTFlatAmount serijalizirana u JSON - obvezan podatak
 • Validacija:
  • Prilikom izjmene podataka datum rješenja (DecisionDate) mora biti veći ili jednak od prethodnom.

SaveFacilityCharacteristics
 • Path: Htz/SaveFacilityCharacteristics/
 • Atributi:
  • ID (guid)
  • CheckIn (datetime)
  • CheckOut (datetime)
  • CodeMI (string)
  • Distances (string) - lista entiteta FacilityDistance serijalizirana u JSON
  • Email (string)
  • Fax (string)
  • Lat (decimal)
  • Lon (decimal)
  • Services (string) - lista entiteta FacilityService serijalizirana u JSON
  • Telephone1 (string)
  • Telephone2 (string)
  • TouristAcceptancePeriod (string) - lista entiteta TouristAcceptancePeriod serijalizirana u JSON
  • Web (string)
  • AutomaticTouristCheckout (bool)

SaveTTPayer
 • Path: Htz/SaveTTPayer/
 • Atributi:
  • ID (guid) - obavezan podatak
  • City (string) - obavezan podatak ako država (CountryID) nije Hrvatska
  • CountryID (guid) - obavezan podatak, vrijednost iz browse-a CountryLookup
  • FirstName (string) - obavezan podatak ako je obveznik fizička osoba, inače se ne upisuje
  • IsFRFOwner (bool) - (vlasnik OPG-a) obavezan podatak ako je obveznik fizička osoba, inače se ne upisuje
  • IsNaturalPerson (bool) - (je fizička osoba) obavezan podatak, true ako je obveznik fizička osoba inače false
  • IsTradeOwner (bool) - (vlasnik obrta) obavezan podatak ako je obveznik fizička osoba, inače se ne upisuje
  • LegalPersonTypeID (guid) - obavezan podatak ako je obveznik pravna osoba, inače se ne upisuje, vrijednost iz browse-a LegalPersonTypeLookup
  • Name (string) - obavezan podatak ako je obveznik pravna osoba, inače se ne upisuje
  • OpeningBasisID (guid) - obavezan podatak, vrsta dokumenta temelja otvaranja obveznika, vrijednost iz browse-a OpeningBasisLookup
  • OpeningBasisDocumentID (guid) - obavezan podatak, vrijednost iz entiteta Document (dokument se dodaje pozivom UploadDocument)
  • Pin (string) - obavezan podatak, OIB obveznika
  • SettlementHrID (guid) - obavezan podatak ako je država (CountryID) Hrvatska, vrijednost iz browse-a SettlementLookup
  • StreetNumber (string) - obavezan podatak, ulica i kućni broj
  • Surname (string) - obavezan podatak ako je obveznik fizička osoba, inače se ne upisuje
  • ZIPCode (string) - obavezan podatak

SaveTTPayerAdditionalData
 • Path: Htz/SaveTTPayerAdditionalData/
 • Atributi:
  • ContactPerson (string) - obavezan podatak, sadrži serijalizirani JSON objekt entiteta ContactPerson
  • Documents (string) - sadrži serijalizirani JSON objekt entiteta Document
  • FRFOwner (string) - obavezan podatak ako je obveznik fizička osoba, sadrži serijalizirani JSON objekt entiteta FRFOwner
  • IsFRFOwner (bool) - obavezan podatak ako je obveznik fizička osoba
  • IsTradeOwner (bool) - obavezan podatak ako je obveznik fizička osoba
  • NoteTB (string) - napomena turističke zajednice koja unosi podatke
  • TradeOwner (string) - obavezan podatak ako je obveznik fizička osoba, sadrži serijalizirani JSON objekt entiteta TradeOwner
 • ID parametar pojedinih entiteta koji se prosljeđuju mora biti istovjetan onom koji je proslijeđen u pozivu SaveTTPayer akcije

SaveTuristiZaObracunBoravisnePristojbeTemp
 • Path: Htz/SaveTuristiZaObracunBoravisnePristojbeTemp/
 • Atributi:
  • IDTTCalculationTemp (guid) - obavezan podatak, identifikator za instancu okvirnog obračuna (koristi se prilikom dohvata rezultata obračuna)
  • TTCalculationTouristTempParam (string) - obavezan podatak, sadrži serijalizirani JSON objekt liste entiteta TTCalculationTouristTemp

UploadDocument
 • Path: Htz/UploadDocument/
 • Atributi:
  • ID (guid)
  • Content (byte[]) - obavezan podatak, sadržaj datoteke
  • FileName (string) - obavezan podatak

Entiteti

Svi resursi u ovom poglavlju podržavaju metode opisane u poglavlju Entity

AccommodationUnit
 • Path: Htz/AccommodationUnit/
 • Atributi:
  • ID (guid)
  • CategoryID (guid) - obavezan podatak, vrijednost iz browse-a FacilityCategoryLookup
  • FacilityID (guid) - obavezan podatak, veza na entitet Facility
  • NumberOfBeds (int) - obavezan podatak
  • NumberOfEquivalentUnits (int) - obavezan podatak
  • NumberOfExtraBeds (int)
  • Sequence (int) - koristi se za sortiranje podataka za prikaz korisniku
  • TypeID (guid) - obavezan podatak, vrijednost iz browse-a AccommodationUnitTypePerSubtype (browse se filtrira po atributu FacilitySubcategoryID)

AccommodationUnitCharacteristics
 • Path: Htz/AccommodationUnitCharacteristics/
 • Atributi:
  • ID (guid)
  • AccommodationUnitID (guid) - obavezan podatak, veza na entitet AccommodationUnit
  • Name (string) - obavezan podatak
  • Price (string)
  • Sequence (int) - obavezan podatak, koristi se za sortiranje podataka za prikaz korisniku
  • TouristAcceptanceFromFacility (bool)

CashDiaryPayment
 • Path: Htz/CashDiaryPayment/
 • Atributi:
  • ID (guid)
  • AmountPayments (money) - iznos uplate
  • PaymentPayoutTypeID (guid) - obavezan podatak, tip uplate/isplate, vrijednost iz browse-a PaymentPayoutTypeLookup
  • PayoutAmount (money) - iznos isplate
  • ReasonForPayment (string)
  • RefeivedFrom (string)
 • Ovisno o tipu uplate/isplate mora se unijeti određeni iznos (AmountPayments ili PayoutAmount)

ContactPerson
 • Path: Htz/ContactPerson/
 • Atributi:
  • ID (guid)
  • City (string) - ako je IsUser = false obavezan podatak ako država (CountryID) nije Hrvatska
  • CountryID (guid) - ako je IsUser = false obavezan podatak, vrijednost iz browse-a CountryLookup
  • Email (string)
  • Fax (string)
  • FirstName (string) - ako je IsUser = false obavezan podatak
  • InternetPage (string)
  • IsUser (bool) - obavezan podatak
  • SettlementHrID (guid) - ako je IsUser = false obavezan podatak ako je država (CountryID) Hrvatska, vrijednost iz browse-a SettlementLookup
  • StreetNumber (string) - ako je IsUser = false obavezan podatak
  • Surname (string) - ako je IsUser = false obavezan podatak
  • Telephone1 (string)
  • Telephone2 (string)
  • Telephone3 (string)
  • ZIPCode (string)

Facility
 • Path: Htz/Facility/
 • Atributi:
  • ID (guid)
  • Code (string) - obavezan podatak, ovo je autocode atribut (potrebno je unijeti vrijednost '+' da se automatski generira slijedeća vrijednost)
  • DecisionClass (string) - obvezan podatak ako je riječ o objektu u domaćinstvu
  • DecisionDate (date) - obavezan podatak
  • DecisionDocumentID (guid) - obavezan podatak, vrijednost ID-a proslijeđenog u ranije pozvanoj akciji UploadDocument
  • DecisionFileNumber (string) - obavezan podatak
  • DecisionNumber (string) - obavezan podatak
  • DecisionNumberOfEquivalentFacilities (int)
  • FacilityCategoryID (guid) - vrijednost iz browse-a FacilityCategoryLookup
  • FacilityLinkToNaturalPersonID (guid) - obavezan podatak ako je obveznik na kojeg ej objekt vezan fizička osoba, vrijednost iz browse-a FacilityLinkToNaturalPersonPerTTPayer
  • FacilitySubcategoryID (guid) - obavezan podatak, vrijednost iz browse-a
  • Name (string) - obavezan podatak
  • Note (string)
  • SettlementHrID (guid) - obavezan podatak, vrijednost iz browse-a SettlementLookup
  • SettlementZoneID (guid) - obvezan podatak ako su definirane zone za naselje, vrijednost iz browse-a SettlementZoneLookup (browse se filtrira po atributu SettlementHrID)
  • StreetNumber (string) - obavezan podatak
  • TTPayerID (guid) - obavezan podatak, veza na entitet TTPayer
 • Validacija:
  • Prilikom izjmene podataka datum rješenja (DecisionDate) mora biti veći ili jednak od prethodnom.

FacilityAdditionalCategory
 • Path: Htz/FacilityAdditionalCategory/
 • Atributi:
  • ID (guid)
  • FacilityID (guid) - obavezan podatak, veza na entitet Facility
  • FacilityCategoryID (guid) - obavezan podatak, vrijednost iz browse-a FacilityCategoryLookup

FacilityDistance
 • Path: Htz/FacilityDistance/
 • Atributi:
  • ID (guid)
  • DistanceID (guid) - obavezan podatak, vrijednost iz browse-a DistanceLookup
  • DistanceTypeID (guid) - obavezan podatak, vrijednost iz browse-a DistanceTypeLookup
  • FacilityCharacteristicsID (guid) - obavezan podatak, veza na entitet Facility

FacilityFacilityCode
 • Path: Htz/FacilityFacilityCode/
 • Atributi:
  • ID (guid)
  • FacilityID (guid) - obavezan podatak, veza na entitet Facility
  • FacilityCodeID (guid) - obavezan podatak, vrijednost iz browse-a FacilityCodeLookup
  • Sequence (int) - obavezan podatak, koristi se za sortiranje podataka za prikaz korisniku

FacilityNsoData
 • Path: Htz/FacilityNsoData/
 • Atributi:
  • ID (guid)
  • Active (bool) - obavezan podatak
  • FacilityID (guid) - obavezan podatak, vrijednost iz browse-a FacilityBrowse
  • NumberOfSoldUnits (int) - obavezan podatak, ukupan broj prodanih soba i apartmana za određeni mjesec
  • NumberWorkingDays (int) - obavezan podatak, broj radnih dana u mjesecu
  • YearMonth (date) - obavezan podatak, prvi dan u mjesecu za koji vrijedi ovaj podatak

FacilityService
 • Path: Htz/FacilityService/
 • Atributi:
  • ID (guid)
  • FacilityCharacteristicsID (guid) - obavezan podatak, veza na entitet Facility
  • HasService (bool) - obavezan podatak
  • ServiceTypeID (guid) - obavezan podatak, vrijednost iz browse-a ServiceTypeLookup

FacilityYearPaysTTFlatAmount
 • Path: Htz/FacilityFacilityCode/
 • Atributi:
  • ID (guid)
  • FacilityID (guid) - obavezan podatak, veza na entitet Facility
  • PaysTTFlatAmount (bool) - obavezan podatak
  • Year (int) - obavezan podatak, godina na koju se odnosi podatak

FRFOwner
 • Path: Htz/FRFOwner/
 • Atributi:
  • ID (guid)
  • BasedOnDocumentsID (guid) - obavezan podatak, vrijednost ID-a proslijeđenog u ranije pozvanoj akciji UploadDocument
  • City (string) - obavezan podatak ako država (CountryID) nije Hrvatska
  • CountryID (guid) - obavezan podatak, vrijednost iz browse-a CountryLookup
  • InternetPage (string)
  • Name (string) - obavezan podatak
  • SettlementHrID (guid) - obavezan podatak ako je država (CountryID) Hrvatska, vrijednost iz browse-a SettlementLookup
  • StreetNumber (string) - obavezan podatak
  • ValidityDateFrom (date) - obavezan podatak
  • ZIPCode (string) - obavezan podatak
 • Podaci o vlasniku OPG-a

MITTPayerFiles
OpenFacilityPeriod
 • Path: Htz/OpenFacilityPeriod/
 • Atributi:
  • ID (guid)
  • DateFrom (date) - obavezan podatak
  • DateUntil (date) - obavezan podatak
  • OpenFacilityPeriodInfoID (guid) - obavezan podatak, veza na entitet Facility

TouristAcceptancePeriod
 • Path: Htz/TouristAcceptancePeriod/
 • Atributi:
  • ID (guid)
  • DateFrom (date) - obavezan podatak
  • DateUntil (date) - obavezan podatak
  • FacilityID (guid) - obavezan podatak, veza na entitet Facility

TouristAgency
 • Path: Htz/TouristAgency/
 • Atributi:
  • ID (guid)
  • Active (bool) - oznaka da li je podatak aktivan u sustavu
  • Address (string) - adresa sjediišta agencije (ulica i broj)
  • CountryID (guid) - država sjedišta agencije, vrijednost iz browse-a CountryLookup
  • IsNaturalPerson (bool) - oznaka da li je agencija registrirana kao fizička ili pravna osoba
  • Name (string) - obavezan podatak, naziv agencije
  • Pin (string) - OIB agencije
  • SettlementAbroad (string) - dio adrese, strani grad (ukoliko je strana agencija) u kojem je sjedište agencije
  • SettlementHrID (guid)- dio adrese, grad u Hrvatskoj (ukoliko je sjedište agencije u Republici Hrvatskoj) u kojem je sjedište agencije
  • Vat (string) - strani porezni broj agencije (ukoliko je strana agencija)
 • Validacija:
  • obavezan je unos jednog od podataka Pin ili Vat

TradeOwner
 • Path: Htz/TradeOwner/
 • Atributi:
  • ID (guid)
  • BasedOnDocumentsID (guid) - obavezan podatak, vrijednost ID-a proslijeđenog u ranije pozvanoj akciji UploadDocument
  • City (string) - obavezan podatak ako država (CountryID) nije Hrvatska
  • CountryID (guid) - obavezan podatak, vrijednost iz browse-a CountryLookup
  • InternetPage (string)
  • Name (string) - obavezan podatak
  • SettlementHrID (guid) - obavezan podatak ako je država (CountryID) Hrvatska, vrijednost iz browse-a SettlementLookup
  • StreetNumber (string) - obavezan podatak
  • ValidityDateFrom (date) - obavezan podatak
  • ZIPCode (string) - obavezan podatak
 • Podaci o vlasniku obrta

TTCalculationTouristTemp
 • Path: Htz/TTCalculationTouristTemp/
 • Atributi:
  • ID (guid)
  • TouristID (guid) - obavezan podatak
  • CheckOutTime (datetime) - obavezan podatak, vrijeme odjave s kojim će se računati prilikom okvirnog obračuna

Browse

Svi resursi u ovom poglavlju podržavaju metode opisane u poglavlju Browse

AccommodationUnitFacilityType
 • Path: Htz/AccommodationUnitFacilityType/
 • Atributi:
  • ID (guid)
  • FacilityID (guid)
  • NameCode (string)
  • FacilityCode (string)
 • Ovaj pregled je osmišljen tako da se filtrira po atributu FacilityID ili FacilityCode

AccommodationUnitForEdit
 • Path: Htz/AccommodationUnitForEdit/
 • Atributi:
  • ID (guid)
  • CategoryID (guid)
  • FacilityID (guid)
  • FacilityCategoryTypeID (guid)
  • NumberOfBeds (int) - broj kreveta
  • NumberOfEquivalentUnits (int) - broj pomoćnih kreveta
  • NumberOfExtraBeds (int) - broj istovjetnih jedinica u objektu
  • Sequence (int) - redoslijed kojim se prikazuju smještajne jedinice u sučelju
  • TypeID (guid) - tip smještajne jedinice, vrijednost iz browse-a AccommodationUnitTypePerSubtype
 • Ovaj pregled je osmišljen tako da se filtrira po atributu FacilityID

AccommodationUnitTypePerSubtype
 • Path: Htz/AccommodationUnitTypePerSubtype/
 • Atributi:
  • ID (guid)
  • Active (bool)
  • FacilitySubcategoryID (guid)
  • MaximumNumberOfBeds (int)
  • MaximumNumberOfExtraBeds (int)
  • MaximumNumberOfSameUnits (int)
  • Name (string)
 • Ovaj pregled je osmišljen tako da se filtrira po atributu FacilitySubcategoryID

ArrivalOrganisationLookup
 • Path: Htz/ArrivalOrganisationLookup/
 • Atributi:
  • ID (guid)
  • Active (bool)
  • CodeMI (string)
  • Name (string)
  • Sequence (int)

CashDeskLookup
 • Path: Htz/CashDeskLookup/
 • Atributi:
  • ID (guid)
  • Active (bool)
  • Address (string)
  • BankAccountID (guid)
  • CashDeskWithSaldoName (string)
  • Iban (string)
  • Name (string)
  • Settlement (string)
  • TouristBoardID (guid)

CountryLookup
 • Path: Htz/CountryLookup/
 • Atributi:
  • ID (guid)
  • Active (bool)
  • AlternativeName (string)
  • CodeThreeLetters (string)
  • CodeTwoLetters (string)
  • IsEUMember (bool)
  • IsVisaRequired (bool)
  • NameCitizenships (string)
  • NameNational (string)
  • NameNationalAlternative (string)

DistanceLookup
 • Path: Htz/DistanceLookup/
 • Atributi:
  • ID (guid)
  • Active (bool)
  • Name (string)
  • Sequence (int) - koristi se za sortiranje podataka za prikaz korisniku

DistanceTypeLookup
 • Path: Htz/DistanceTypeLookup/
 • Atributi:
  • ID (guid)
  • Active (bool)
  • Name (string)
  • Sequence (int) - koristi se za sortiranje podataka za prikaz korisniku

FacilityBrowse
 • Path: Htz/FacilityBrowse/
 • Atributi:
  • ID (guid)
  • AccommodationUnits (string)
  • Category (string)
  • Code (string)
  • Decision (string)
  • Decision2 (string)
  • DecisionUploadTime (datetime)
  • FacilityLinkToNaturalPerson (string)
  • FacilityType (string)
  • IsDeactivated (bool)
  • Name (string)
  • Note (string)
  • OpenFacilityPeriod (string)
  • PaysTTFlatAmount (string)
  • Settlement (string)
  • SettlementHrID (guid)
  • SettlementZone (string)
  • StreetNumber (string)
  • TTPayerID (guid)
  • TTPayerNaturalPerson (bool)
 • Primjer poziva metode da bi se dobio ID objekta:
  https://www.evisitor.hr/eVisitorRhetos_API/Rest/Htz/FacilityBrowse/?filters=[{"Property":"Code","Operation":"equal","Value":"123456"}]


  FacilityCharacteristicsBrowse
 • Path: Htz/FacilityCharacteristicsBrowse/
 • Atributi:
  • ID (guid)
  • AutomaticTouristCheckout (bool)
  • CheckInOut (string)
  • CodeMI (string)
  • Distances (string)
  • Email (string)
  • Fax (string)
  • GpsCoordinates (string)
  • Services (string)
  • Telephone (string)
  • TouristAcceptancePeriod (string)
  • Web (string)

FacilityCategoryLookup
 • Path: Htz/FacilityCategoryLookup/
 • Atributi:
  • ID (guid)
  • Active (bool)
  • FacilityCategoryTypeID (guid)
  • Name (string)

FacilityCodeLookup
 • Path: Htz/FacilityCodeLookup/
 • Atributi:
  • ID (guid)
  • Active (bool)
  • FacilitySubcategoryID (guid)
  • FacilitySubtypeName (string)
  • FacilityTypenName (string)
  • Name (string)

FacilityLinkToNaturalPersonPerTTPayer
 • Path: Htz/FacilityLinkToNaturalPersonPerTTPayer/
 • Atributi:
  • ID (guid)
  • Name (string)
  • TTPayerID (guid)

FacilitySubcategoryLookup
 • Path: Htz/FacilitySubcategoryLookup/
 • Atributi:
  • ID (guid)
  • Active (bool)
  • FacilityTypeID (guid)
  • FacilityTypenName (string)
  • HasCodes (bool)
  • MandatoryDecisionInput (bool)
  • Name (string)
  • NecessaryCalculationOfEquivalentUnits (bool)

FacilityTouristCheckInLookup
 • Path: Htz/FacilityTouristCheckInLookup/
 • Atributi:
  • Code (string)
  • ID (guid)
  • IsVacationHomeCalculation (bool)
  • Name (string)
  • NecessarySettlementRegistration (bool)
  • SettlementHrID (guid)
  • TTPayerID (guid)

LegalPersonTypeLookup
 • Path: Htz/LegalPersonTypeLookup/
 • Atributi:
  • ID (guid)
  • Active (bool)
  • Name (string)

ListOfTourists
 • Path: Htz/
 • Atributi:
  • ID (guid)
  • FacilityID (guid)
  • TTPayerID (guid)
  • SettlementHrID (guid)
  • CheckedOutTourist (bool)
  • SurnameAndName (string)
  • DateTimeOfArrival (datetime)
  • DateTimeOfDeparture (datetime)
  • Citizenship (string)
  • FacilityName (string)
  • TouristCheckedOutString (string)
 • Pregled vraća sve prijavljene i odjavljene turiste. Pregled ne vraća poništene prijave.
 • Primjer poziva metode koji vraća turiste koji su boravili od 1.1.2017:
  https://www.evisitor.hr/eVisitorRhetos_API/Rest/Htz/ListOfTourists/?psize=20&page=1&filters=[{"Property":"StayFrom","Operation":"greaterequal","Value":"\/Date(1483225200000+0100)\/"}]&sort=DateTimeOfArrival%20asc


ListOfTouristsExtended
 • Path: Htz/
 • Atributi:
  • ID (guid)
  • Address (string)
  • ApplicationNumber (string)
  • CardNumber (string)
  • CheckedOutTourist (bool)
  • Citizenship (string)
  • DatePlaceOfBirth (string)
  • DatePlaceOfEntryInRC (string)
  • DateTimeOfArrival (datetime)
  • DateTimeOfDeparture (datetime)
  • FacilityID (guid)
  • FacilityName (string)
  • ForeseenStayUntil (date)
  • Gender (string)
  • Note (string)
  • PermitOfStayDate (date)
  • SettlementHrID (guid)
  • StayFrom (date)
  • SurnameAndName (string)
  • TouristCheckedOutString (string)
  • TravelDocumentTypeNumber (string)
  • TTPayerID (guid)
 • Pregled vraća sve prijavljene i odjavljene turiste. Pregled ne vraća poništene prijave.
 • Primjer poziva metode koji vraća turiste koji su boravili od 1.1.2017:
  https://www.evisitor.hr/eVisitorRhetos_API/Rest/Htz/ListOfTouristsExtended/?psize=20&page=1&filters=[{"Property":"StayFrom","Operation":"greaterequal","Value":"\/Date(1483225200000+0100)\/"}]&sort=StayFrom%20asc
ManualApprovalDebitBrowse
 • Path: Htz/ManualApprovalDebitBrowse/
 • Atributi:
  • ID (guid)
  • BoolCalculation (bool) - izvor financijskog podatka je obračun boravišne pristojbe
  • BoolCashDesk (bool) - izvor financijskog podatka je blagajna
  • BoolFinalReport (bool) - izvor financijskog podatka je izvod
  • BoolManualApprovalDebit (bool) - izvor financijskog podatka je ručno odobrenje/zaduženje
  • Date (date) - datum financijskog podatka
  • Debit (money) - iznos dugovanja
  • DocumentID (guid)
  • FacilityID (guid) - identifikacija objekta za koji vrijedi financijski podatak
  • Note (string) - opis/napomena
  • Payment (money) - iznos uplate

OpeningBasisLookup
 • Path: Htz/OpeningBasisLookup/
 • Atributi:
  • ID (guid)
  • Active (bool)
  • ForNaturalPerson (bool)
  • Name (string)

PaymentFlatRateSlipSample
 • Path: Htz/PaymentFlatRateSlipSample/
 • Atributi:
  • ID (guid)
  • Amount1 (money)
  • Amount2 (money)
  • Amount3 (money)
  • AmountString1 (string)
  • AmountString2 (string)
  • AmountString3 (string)
  • Barcode1 (string)
  • Barcode2 (string)
  • Barcode3 (string)
  • CityZIPCode1 (string)
  • CityZIPCode2 (string)
  • CityZIPCode3 (string)
  • Cost1 (string)
  • Cost2 (string)
  • Cost3 (string)
  • Country1 (string)
  • Country2 (string)
  • Country3 (string)
  • Currency1 (string)
  • Currency2 (string)
  • Currency3 (string)
  • ExecutionDate1 (string)
  • ExecutionDate2 (string)
  • ExecutionDate3 (string)
  • Iban1 (string)
  • Iban2 (string)
  • Iban3 (string)
  • IdString (string)
  • Model1 (string)
  • Model2 (string)
  • Model3 (string)
  • NameSurname (string)
  • NameSurname1 (string)
  • NameSurname2 (string)
  • NameSurname3 (string)
  • PaymentDescription1 (string)
  • PaymentDescription2 (string)
  • PaymentDescription3 (string)
  • Receiver1 (string)
  • Receiver2 (string)
  • Receiver3 (string)
  • RefNo1 (string)
  • RefNo2 (string)
  • RefNo3 (string)
  • StreetNumber1 (string)
  • StreetNumber2 (string)
  • StreetNumber3 (string)
 • Kolone xx1, xx2 i xx3 odnose se na prvu, drugu, odnosno treću uplatnicu. Ukoliko su kolone xx2 i/ili xx3 null, to znači da za dotični objekt postoji samo jedna uplatnica.

PaymentPayoutTypeLookup
 • Path: Htz/PaymentPayoutTypeLookup/
 • Atributi:
  • ID (guid)
  • Active (bool)
  • Name (string)
  • Payment (bool)
  • PaymentCancellation (bool)
  • Payout (bool)
  • PayoutCancellation (bool)

ServiceTypeLookup
 • Path: Htz/ServiceTypeLookup/
 • Atributi:
  • ID (guid)
  • Active (bool)
  • Name (string)
  • Sequence (int) - koristi se za sortiranje podataka za prikaz korisniku

SettlementLookup
 • Path: Htz/SettlementLookup/
 • Atributi:
  • ID (guid)
  • Active (bool)
  • CityMunicipalityHrID (guid)
  • HasZones (bool)
  • Name (string)
  • ZIPCode (string)

SettlementZoneLookup
 • Path: Htz/SettlementZoneLookup/
 • Atributi:
  • ID (guid)
  • Active (bool)
  • BasisAmount (money)
  • Name (string)
  • Settlement (string)
  • SettlementHrID (guid)
  • ZoneID (guid)
 • Ovaj pregled je osmišljen tako da se filtrira po atributu SettlementHrID.

TouristAgencyBrowse
 • Path: Htz/TouristAgencyBrowse/
 • Atributi:
  • ID (guid)
  • Active (bool)
  • Address (string)
  • Country (string)
  • IsNaturalPerson (bool)
  • Name (string)
  • PinOrVat (string)
  • Settlement (string)
 • Ovaj pregled je namijenjen pronalasku turističke agencije po OIB-u ili VAT broju (podatak PinOrVat)
 • primjer poziva metode:
  https://www.evisitor.hr/eVisitorRhetos_API/Rest/Htz/TouristAgencyBrowse/?filters=[{"Property":"Active","Operation":"equal","Value":"true"},{"Property":"PinOrVat","Operation":"equal","Value":"123456789"}]


TouristCheckOut
 • Path: Htz/TouristCheckOut/
 • Atributi:
  • ID (guid)
  • CheckInDate (date)
  • DocumentNumber (string)
  • DocumentTtypeID (guid)
  • FacilityID (guid)
  • FacilityName (string)
  • ForeseenDeparture (date)
  • RecordedOvernightStays (int)
  • SettlementHrID (guid)
  • Tourist (string)
  • TTPayerID (guid)
  • TTPaymentCategory (string)
 • Pregled vraća sve aktivne prijave, odnosno sve prijave koju se spremne za odjavu.

TTCalculationItemSourceByTourist
 • Path: Htz/TTCalculationItemSourceByTourist/
 • Atributi:
  • ID (guid)
  • Amount (money)
  • AmountString (string)
  • CheckInDate (datetime)
  • CheckOutDate (datetime)
  • DateOfBirth (date)
  • Facility (string)
  • IDTTCalculationTemp (guid)
  • Note (string)
  • Tourist (string)
  • TTPaymentCategory (string)

TTCalculationItemSourceTempBrowse
 • Path: Htz/TTCalculationItemSourceTempBrowse/
 • Atributi:
  • ID (guid)
  • Amount (money)
  • IDTTCalculationTemp (guid)
  • PeriodFrom (date)
  • PeriodUntil (date)
  • TouristID (guid)

TTCalculationItemSourceByFacility
 • Path: Htz/TTCalculationItemSourceByFacility/
 • Atributi:
  • ID (guid)
  • Amount (money)
  • AmountString (string)
  • Debt (money)
  • DebtString (string)
  • IDTTCalculationTemp (guid)
  • Name (string)

TTPayerDeactivationBasisLookup
 • Path: Htz/TTPayerDeactivationBasisLookup/
 • Atributi:
  • ID (guid)
  • Active (bool)
  • Name (string)

TTPayerFinancialRecord
 • Path: Htz/TTPayerFinancialRecord/
 • Atributi:
  • ID (guid)
  • Date (DateTime)
  • Payment (decimal)
  • Reason (string)
  • TTPayerID (guid)
  • FacilityID (guid)
  • BoolCalculation (bool)
  • BoolManualApprovalDebit (bool)
  • BoolCashDesk (bool)
  • BoolFinalReport (bool)

TTPayerLookup
 • Path: Htz/TTPayerLookup/
 • Atributi:
  • ID (guid)
  • Name (string)
  • Pin (string)
  • RightToTTPayerPrincipalID (guid)

TTPayerUnion
 • Path: Htz/TTPayerUnion/
 • Atributi:
  • ID (guid)
  • Address (string)
  • City (string)
  • CountryID (guid)
  • DefaultConnectionToNaturalPersonID (guid)
  • Document (string)
  • FirstName (string)
  • IsDeactivated (bool)
  • IsFRFOwner (bool)
  • IsNaturalPerson (bool)
  • IsOwnerTradeFRF (bool)
  • IsTradeOwner (bool)
  • LatestChange (datetime)
  • LegalPersonTypeID (guid)
  • LegalPersonTypeName (string)
  • Name (string)
  • OpeningBasisID (guid)
  • OpeningBasisDocumentID (guid)
  • Pin (string)
  • SettlementHrID (guid)
  • StreetNumber (string)
  • Surname (string)
  • UserType (string)
  • ZIPCode (string)

TTPaymentCategoryLookup2
 • Path: Htz/TTPaymentCategoryLookup2/
 • Atributi:
  • ID (guid)
  • FacilityID (guid)
  • Active (bool)
  • Code (string)
  • CodeNames (string)
  • Name (string)
 • Pregled je zamišljen da se filtrira po FacilityID i Active=true, vraća dozvoljene kategorije plaćanja za određeni objekt.

TypeOfInterestCalculation
 • Path: Htz/TypeOfInterestCalculation/
 • Atributi:
  • ID (guid)
  • Name (string)

!!! NOVO !!! Upute za dodijelu pristupnih podataka

Dodatna objašnjenja i upute za obveznike i turističke zajednice u vezi dodijelu pristupnih podataka nalaze se ovdje: Testna okolina - pristupni podaci.docx

!!! NOVO !!!

Upute za provjeru API integracije sa sustavom eVisitor Dodatna objašnjenja i upute za provjeru integracije se nalaze ovdje: Upute za provjeru API integracije sa sustavom eVisitor.pdf

!!! NOVO 2022 !!!

Krivo implementirani API pozivi

Trenutačno eVisitor ima veće sigurnosne provjere nego prijašnje verzije sustava i neće više prihvatiti krivo implementirane API pozive. Molimo da API vendori provjere upute na postojećim Wiki stranicama i naprave reviziju svojih poziva prema eVisitoru te jesu li uredno implementirani prema uputi.

Najčešće greške koje se javljaju API vendorima:

 • 1. Q: API je vratio grešku: „The requested URL was rejected. Please consult with your administrator. Your support ID is: 11000…“
  • A: Spojili ste više cookie-a i jedan, ali ste između njih stavili umjesto „;“ stavili „ “ (ispravljeni primjer php skripte je u prilogu API dokumentacije)
 • 2. Q: Želim zatražiti pomoć od eVisitor podrške.
  • A: Prije kontaktiranja podrške, molimo vas da napravite ručno poziv na API korištenjem cURL, Postman ili sl. alata te upitu priložiti kompletan poziv i odgovor od alata cURL ili Postman Console Log, osim korisničkog password-a kojeg treba obrisati. Ukoliko zahtjev normalno prođe, molim provjerite da je sve uredu s vaše strane.
 • 3. Q: Da nakon uspješnog logiranja na API, što dalje?
  • A: Prilikom pozivanja narednih metoda treba obavezno proslijediti sve zaprimljene cookie koje ste inicijalno dobili
 • 4. Q: Pokušavam napraviti import turista ali javljaju mi se greške?
  • A: API funkcionalnost ImportTourist je ista opcija koja se u sučelju zove „Prijava putem datoteke“.
   Ona koristi interni popis neprijavljenih turista (istu onu koja je vidljiva u Turisti / Prijava turista).
   Uz to da se nakon zaprimanja XML-a, automatski pozove opcija „Prijavi“ (ista koja je dostupna i kroz sučelje).
   Opcija „Prijavi“ oduvijek radi tako da pokuša prijaviti sve turiste iz tog popisa.
   Provjerite jesu li svi zapisi ispravni (jer ako je jedan neispravan import neće proći), te provjerite da ne prijavljujete duplo turiste te jesu li istekli rokovi za prijavu.


Ukoliko ste potvrdili da nemate krivo implementiran API poziv i rade sve uredno prema napisanim točkama, a zbog nekog razloga imate i dalje grešku molimo da nam proslijede sljedeće informacije:

 • Točno vrijeme upita (u sekundu)
 • Username korisnika
 • Metodu koja je pozvana
 • Parametri metode, uključujući i sadržaj (body)
 • Response statusPovezane stranice