FINANCIJE

RSS
Modified on 28.06.2023. 10:16:AM by htz.fladesic Categorized as Novi FAQ
KORIŠTENJE SUSTAVA FINANCIJE PRAVO OSTALO
Knjiženje Turistička pristojba obračun Zastara eTP
Izvještaji Turistička članarina obračun Zakon turistička pristojba MUP
Odobrenje/zaduženje Povrat/preknjiženje Zakon turistička članarina Testna okolina
Turistička članarina eVisitor Kamate Rješenja API
Prijava/odjava Zastara Dugovanja Davanje pristupa eVisitora
Pristup eVisitoru Neraspoređene uplate Prijava/odjava Croatia.hr
Promjena vrste objekta Ispravak financija Pomoćni kreveti DIRH
Općenite upute Pristup eVisitoru
Pravne osobe - stečaj
Turistička pristojba obračun

Turistička članarina obračun

Povrat/preknjiženje

Kamate

Zastara

Neraspoređene uplate

Ispravak financija

VIŠE O TURISTIČKOJ PRISTOJBI


OBVEZNICI I NAČIN PLAĆANJA TURISTIČKE PRISTOJBE


Turističku pristojbu plaćaju:

  1. osobe koje u jedinici lokalne samouprave (u daljnjem tekstu: općina ili grad) u kojoj nemaju prebivalište koriste uslugu smještaja u smještajnom objektu u kojem se obavlja ugostiteljska djelatnost

  2. osobe koje koriste uslugu noćenja na plovnom objektu nautičkog turizma (plovni objekti: jahta, brodica ili brod za gospodarsku djelatnost na kojima se pružaju turističke usluge u nautičkom turizmu – čarterski i brodovi za višednevna kružna putovanja)

  3. brodovi na kružnom putovanju u međunarodnom pomorskom prometu i međunarodnom prometu na unutarnjim vodama kada se brod nalazi na vezu u luci ili sidrištu luke

  4. osobe koje pružaju ugostiteljske usluge smještaja u domaćinstvu ili na obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu

  5. vlasnik kuće, apartmana ili stana za odmor u općini ili gradu koji nije smještajni objekt u smislu Zakona, za sebe i sve osobe koje noće u toj kući, apartmanu ili stanu

  6. vlasnik plovila koje nije plovni objekt nautičkog turizma u smislu ovoga Zakona, za sebe i sve osobe koje noće na tom plovilu u turističke svrhe.


- Turistička pristojba plaća se po svakom ostvarenom noćenju, u paušalnom iznosu ili na drugi način utvrđen Zakonom.


- Turističku pristojbu pod jednakim uvjetima plaćaju i strani državljani, osim ako Zakonom nije drugačije određeno.


Osobe koje ne plaćaju turističku pristojbu

  1. djeca do 12 godina

  2. osobe s invaliditetom od 70 % i većim i jedan pratitelj

  3. osobe koje zbog potrebe rada ili obavljanja poslova koriste uslugu smještaja u općini ili gradu u kojem nemaju prebivalište, isključivo za vrijeme obavljanja poslova/rada

  4. profesionalni članovi posade na čarterskim plovilima i brodovima za višednevna kružna putovanja

  5. sudionici školskih paket-aranžmana s uključenim smještajem, koje su odobrile školske ustanove

  6. osobe koje uslugu noćenja koriste u okviru ostvarivanja prava na smještaj kao korisnici socijalne skrbi

  7. studenti i đaci koji nemaju prebivalište u općini ili gradu u kojem se školuju kada borave u smještajnom objektu u toj općini ili gradu.


Turističku pristojbu umanjenu za 50 % plaćaju:

  1. osobe od navršenih 12 do 18 godina

  2. osobe do 29 godina koje su članovi međunarodnih omladinskih organizacija kada koriste usluge noćenja u omladinskim objektima za smještaj koji su uključeni u međunarodnu mrežu omladinskih objekata za smještaj (Hosteling International).


PAUŠAL

 • Sukladno čl. 12. obračun će se napraviti za najveći broj kreveta/smještajnih jedinica koji je ostvaren u tekućoj godini u istoj općini/gradu.
 • Iznos paušala određen Odlukama o visini TP
 • Naplaćuje se godišnji paušal, tj. cijeli iznos paušala bez obzira na period u kojem je registriran kapacitet u kojem se obavlja gospodarska djelatnost (isti obračun za objekt koji posluje 1 dan i 12 mjeseci)
 • Zbrajaju se svi kreveti/smještajne jedinice objekata u domaćinstvu u općini ili gradu obveznika i ukupan kapacitet se množi s iznosom paušala te općine/grada.
 • Za novi registrirani kapacitet koji mijenja najveći broj kreveta/smještajnih jedinica u istoj općini/gradu nastat će korektivni obračun paušala, odnosno paušal će se uvećati.
 • Za objekte koji smanjuju broj kreveta/smještajnih jedinica ili ukidaju rješenja tijekom godine, zaduženja se neće mijenjati.

Odluku o visini turističke pristojbe donosi:

Odluka o visini turističke pristojbe se donosi na razini općine ili grada. Općina ili grad daje prijedlog o visini turističke pristojbe županiji koja donosi konačnu odluku.


Rok za donošenje odluke:

Odluka o visini turističke pristojbe mora se donijeti i objaviti na mrežnim stranicama županije odnosno Grada Zagreba do 31. siječnja tekuće godine za sljedeću godinu.


Datum dospijeća:

Turistička pristojba može se platiti jednokratno u punom iznosu do 31. srpnja tekuće godine ili u tri jednaka obroka, s tim da prvi obrok dospijeva 31. srpnja, drugi 31. kolovoza, treći 30. rujna tekuće godine.

Uplatnice za plaćanje turističke pristojbe preuzimaju se iz sustava eVisitor u kojem se i vodi evidencija.


Turistička pristojba se uplaćuje prema mjestu nastanka obveze, a ne prema mjestu prebivališta.

OSLOBOĐENJE PLAĆANJA TURISTIČKE PRISTOJBE VRIJEDI SAMO U 2021.

Pravilnik o oslobađanju od plaćanja turističke pristojbe u 2021. stupio je na snagu 10. lipnja 2021.

Pravilnikom o oslobađanju od plaćanja turističke pristojbe u 2021. i Pravilnikom o dopuni Pravilnika o godišnjem paušalnom iznosu članarine, osobe koje pružaju ugostiteljske usluge u domaćinstvu ili na obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu, oslobođene su plaćanja 50% iznosa paušala turističke pristojbe i članarine za glavne te 100% iznosa za pomoćne krevete.


Osobe koje ostvaruju potpuno oslobođenje su (potrebno zadovoljiti oba uvjeta):

  1. Osobe koje su utvrdile prestanak pružanja ugostiteljskih usluga u domaćinstvu ili na obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu najkasnije do 9. lipnja 2021. ( u slučaju osoba koje su odjavile dio kapaciteta najkasnije do 9. lipnja 2021. oslobođenje plaćanja odnosi se na odjavljene smještajne jedinice) i

  2. Nisu imale evidentirano niti jedno noćenje u 2021. u odjavljenom smještaju.


Iznimno, za obveznike s potresom pogođenih područja pravo na potpuno oslobođenje plaćanja turističke pristojbe imaju:


1. Vlasnici smještajnih objekata koji su zbog potresa u 2020. označeni kao neuporabljivi (crvena oznaka) ili privremeno neuporabljivi (žuta oznaka), uz uvjet da nemaju ranije nepodmirenih obveza po osnovi turističke pristojbe veće od 20,00 kn.


Osobe koje su u roku od 15 dana od dana stupanja Pravilnika na snagu, odnosno do 25.06.2021., podmirile sve ranije obveze, ostvaruju pravo na oslobođenje plaćanja turističke pristojbe u 2021.


U slučaju objekata u domaćinstvu kategoriziranih kao studio apartman, sukladno mišljenju Ministarstva turizma i sporta(3. točka), prilikom zaduženja turističke članarine i turističke pristojbe pomoćni kreveti bit će obračunati kao glavni kreveti.


Obračun visine turističke pristojbe po noćenju prema cjeniku primijenjen je od 10.06.2021. te je vidljiv nakon prvog automatskog obračuna 15.6.2021.


Rješenje o nastavku obavljanja ugostiteljske djelatnosti

Nastavak obavljanja ugostiteljske djelatnosti propisan je 35. i 36. člankom Zakona o ugostiteljskoj djelatnosti.


Županijski uredi nadležni za izdavanje rješenja o obavljanju ugostiteljske djelatnosti izjavljuju u rješenju temeljem kojeg članka se izdaje rješenje odnosno o kakvom postupku se radi.


U eVisitor sustav upisuju se podaci isključivo prema rješenjima koja su izdana od županijskih ureda i ostalih tijela nadležnih za izdavanje rješenja o kategorizaciji objekta i obavljanju ugostiteljske djelatnosti.


Turistička zajednica je dužna postupati sukladno rješenjima koje donose nadležna tijela/uredi s obzirom da je rješenje jedino relevantno budući da se istim utvrđuje ispunjavati minimalne uvjete za vrstu i uvjete za kategoriju te ostali uvjeti za pružanje ugostiteljskih usluga u domaćinstvu. U slučaju da nadležno tijelo/ured postupanjem po zahtjevu donese rješenje o odobrenju za pružanje ugostiteljskih usluga u domaćinstvu sukladno članku 34. toga Zakona, dolazi do registracije bjekta, a time i do zaduženja za taj objekt sukladno članku 4. Zakona o turističkoj pristojbi („Narodne novine“ br. 52/19., 32/20. i 42/20.), dok se u slučaju da nadležno tijelo/ured utvrdi nastavak pružanja ugostiteljskih usluga u domaćinstvu sukladno članku 35. Zakona o ugostiteljskoj djelatnosti, radi o nastavku obavljanja djelatnosti u istom objektu te stoga nema zaduženja.


Ukoliko smatrate da nije izdano ispravno rješenje, potrebno je obratiti se nadležnom tijelu za ispravak istog kako bi se mogli sukladno tome korigirati i podatci u eVisitor sustavu.VIŠE O TURISTIČKOJ ČLANARINIPravna i fizička osoba koja ima svoje sjedište, prebivalište ili podružnicu, pogon, objekt u kojem se pruža usluga i slično na području lokalne turističke zajednice koja je osnovana sukladno zakonu kojim se uređuje sustav turističkih zajednica, koja trajno ili sezonski ostvaruje prihod pružanjem ugostiteljskih usluga, usluga u turizmu ili obavlja djelatnost koja ima korist od turizma odnosno na čije prihode turizam ima utjecaj, plaća članarinu turističkoj zajednici.


Pravna osoba koja se s više od 50 % financira iz proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave ili državnog proračuna ne plaća članarinu turističkoj zajednici.


Osobe koje pružaju ugostiteljske usluge u domaćinstvu ili na obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu

 • Fizička osoba koja pruža ugostiteljske usluge u domaćinstvu ili na obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu plaća godišnji paušalni iznos članarine za svaki krevet u sobi, apartmanu i kući za odmor, za svaku smještajnu jedinicu u kampu i kamp-odmorištu te prema kapacitetu u objektu za robinzonski smještaj koji se koriste za pružanje usluga smještaja sukladno propisu kojim se uređuje obavljanje ugostiteljske djelatnosti.
 • Iznimno od stavka 1. ovoga članka, fizička osoba koja sukladno posebnim propisima vodi poslovne knjige, članarinu plaća sukladno članku 10. Zakona o turističkoj članarini.
 • Godišnji paušalni iznos članarine osoba iz stavka 1. ovoga članka može platiti jednokratno do 31. srpnja tekuće godine ili u tri jednaka obroka, s time da prvi obrok dospijeva 31. srpnja, drugi 31. kolovoza, a treći 30. rujna tekuće godine.
 • Godišnji paušalni iznos članarine za osobe iz točke 1. je umnožak najvećeg broja kreveta u sobi, apartmanu i kući za odmor odnosno najvećeg broja smještajnih jedinica u kampu i kamp-odmorištu odnosno kapaciteta u objektu za robinzonski smještaj u prethodnoj godini, koji su utvrđeni rješenjem o odobrenju za pružanje ugostiteljskih usluga u domaćinstvu ili na obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu, i iznosa članarine za svaki krevet odnosno smještajnu jedinicu u kampu i kamp-odmorištu odnosno kapacitet u objektu za robinzonski smještaj.
 • Broj kreveta, broj smještajnih jedinica te kapacitet za objekte za robinzonski smještaj određuje se prema podacima iz sustava eVisitor.
 • Iznos članarine za svaki krevet u sobi, apartmanu i kući za odmor, za svaku smještajnu jedinicu u kampu i kamp-odmorištu te za objekte za robinzonski smještaj iz točke 4. ministar nadležan za turizam propisuje pravilnikom

NAPOMENA:ukoliko obveznik 1.1. posjeduje važeće rješenje o pružanju usluga, obveznik je plaćanja paušalne turističke članarine, a kao osnovica uzima mu se maksimalni broj ležajeva u prethodnoj godini.


Evidencija turističke zajednice vodi se putem ePorezne, a informativni obračun vidljiv je u sustavu eVisitor.


Turistička članarina se uplaćuje prema mjestu nastanka obveze, a ne prema mjestu prebivališta.

Turistička članarina u 2021.

Pravilnik o dopuni Pravilnika o godišnjem paušalnom iznosu članarine za osobe koje pružaju ugostiteljske usluge u domaćinstvu i na obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu i o obrascima turističkih zajednica za plaćanje članarine turističkoj zajednici stupio je na snagu 10. lipnja 2021.Od 30. srpnja 2021. unutar sustava eVisitor vidljiv je obračun turističke članarine za 2021. za osobe koje pružaju ugostiteljske usluge smještaja u domaćinstvu i na obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu, sve u skladu s odredbama Zakona o članarinama u turističkim zajednicama (NN 52/19) (NN 144/20), Pravilnika o godišnjem paušalnom iznosu članarine za osobe koje pružaju ugostiteljske usluge u domaćinstvu i na obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu i o obrascima TZ za plaćanje članarine turističkoj zajednici (NN 14/20) i Dopunama navedenog pravilnika (NN 88/20) (NN 64/21).


Obračun turističke članarine za 2022.:

Obavlja se na temelju maksimalnog broja kreveta ili smještajnih jedinica u 2021. Maksimalni broj kreveta ili smještajnih jedinica se određuje na način da se analizira svaki dan tijekom cijele 2021. te se za obračun uzima onaj dan kada je iznajmljivač imao najveći broj aktivnih kreveta ili smještajnih jedinica.


 • Primjer 1. Ako je iznajmljivač na početku godine imao 8 kreveta, a npr. u lipnju odjavio 2 kreveta, maksimalni broj kreveta u 2020. godini je 8 te će se prema tome obračunati turistička članarina. Maksimalni broj kreveta se promatra prema pojedinom iznajmljivaču (prema OIB-u) te prema području grad/općine odnosno prema turističkoj zajednici.

 • Primjer 2. Ako iznajmljivač ima 2 apartmana (svaki po 4 kreveta) na dvije različite adrese, ali obje adrese su na području iste turističke zajednice, maksimalni broj kreveta je 8 te se članarina uplaćuje na jedan IBAN.

 • Primjer 3. Ako iznajmljivač ima 2 apartmana (svaki po 4 kreveta) na dvije različite adrese koje su ujedno u 2 različite turističke zajednice, maksimalni broj kreveta je 2 puta po 4 kreveta. Shodno tome članarina se uplaćuje na 2 zasebna računa za svaku pojedinu turističku zajednicu.


Porezna uprava koja u skladu sa Zakonom o članarinama u turističkim zajednicama izvršava poslove evidencije, obračuna i naplate članarine od pravnih i fizičkih osoba, izvršila predmetni obračun unutar informacijskog sustava Porezne uprave te je podatke dodatno dostavila Hrvatskoj turističkoj zajednici kako bi se isti implementirali unutar sustava eVisitor.


S obzirom da se zaduženje temelji na podacima iz sustava eVisitor u slučaju pogrešno unesenih podataka o kapacitetima odnosno obvezniku, može doći do odstupanja od stvarnog stanja pa vas u navedenom slučaju molimo da svaki takav upit detaljno provjerite te izvršite potrebne ispravke kako bi podaci u eVisitoru o objektu i njegovim kapacitetom u potpunosti bili usklađeni s podacima iz rješenja odnosno podacima koje Porezna uprava vodi na temelju OIB sustava.


Obračun je vidljiv samo obveznicima.

NAPLATA KAMATA

Naplaćivanje kamata za dugovanja turističke pristojbe se počinju obračunavati od trenutka kada rješenje Državnog inspektorata postane izvršno. Kamate su iskazane u rješenju nadležnog tijela ili se računaju prema propisima za zatezne kamate. Kamate se računaju sve do trenutka uplate za predmetno dugovanje.


Kamate se u sustavu eVisitor unose prema rješenju Državnog inspektorata putem unosa odobrenja/zaduženja. Nakon prvog unosa, kamata se nadalje redovito računa i unosi u eVisitor sustav (npr. svakog 1. i 15. dana u mjesecu).


POJAŠNJENJA ZA VIKENDAŠE


 • Plaćaju po noćenju, a vlasnici kuća za odmori i članovi njihove obitelji mogu plaćati i paušalno
 • Ako se plaća po noćenju, plaća se samo u razdoblju od 15.6. do 15.9.
 • Vlasnici kuća za odmor i članovi obitelji ako plaćaju po noćenju imaju popust od 70%.
 • Uvjeti za prijavu koja će biti zadužena za iznos koji je umanjen za 70%: Kategorija turista - "N - Vlasnici kuće za odmor i članovi njegove obitelji", država prebivališta na prijavi mora sadržavati državu članicu Europskog gospodarskog prostora te odabir načina plaćanja: po noćenju
 • Rok za odabir načina plaćanja je do 15.7.
 • Ako plaćaju paušalno, radi se o godišnjem paušalu i u tom slučaju se moraju prijaviti samo prvi puta a taj puta će ih eVisitor zadužiti.