Turistička članarina

RSS
Modified on 16.09.2022. 10:05:AM by htz.fladesic Categorized as Novi FAQ
TURISTIČKA PRISTOJBA TURISTIČKA ČLANARINA PRIJAVA/ODJAVA ADMINISTRACIJA IZVJEŠTAJI ZAKONI I PRAVILNICI OSTALO
Pod kojim uvjetima se obveznik oslobađa plaćanja turističke pristojbe u 2021. godini? Tko je obvezan plaćati turističku članarinu? Može li se u sustavu eVisitor izvršiti pregled neodjavljenih turista kojima je prošao datum odjave? Na koji način napraviti ispravak financija zaključane godine u eVisitoru? Može li se u izvještajima dugovanja dodati kolona adresa boravka? Tko se smatra stanovnikom općine/grada? Kako pristupiti testnoj okolini?
Što napraviti u slučaju ako sam naslijedio objekt, ali sam dvostruko zadužen? Moram li plaćati turističku članarinu ako na mojem području ne postoji lokalna turistička zajednica? Na koji način dati pristup eVisitoru za prijavu i odjavu turista stranim državljanima kojima je objekt dan u zakup? Kako promjeniti vrstu objekta iz nekomercijalni smještaj u kuću za odmor? Na koji način u eVisitoru napraviti listu broja prijava nekomercijalnih gostiju, obveznika koji imaju više od 15 prijavljenih turista? Kako otvaramo objekt strancima stanovnicima? Što je internal server error?
Tko donosi odluku o visini turističke pristojbe? Način obračuna i naplate turističke članarine? Što napraviti s odjavom turista u slučaju smrti iznajmljivača dok u objektu borave gosti? Kako promjeniti vrstu objekta (npr. iz OPG-a u fizičku osobu ili obrnuto)? Izvještaji su komplicirani, postoje li predefinirani? Što kada pravna osoba ode u stečaj? Upute za API
Ostala pitanja Ostala pitanja Ostala pitanja Ostala pitanja Ostala pitanja Ostala pitanja Ostala pitanja
Želim više Želim više Želim više Želim više Želim više Želim više Želim više

NAJČEŠĆA PITANJA


1. Tko je obvezan plaćati članarinu turističkim zajednicama?
2. Moram li plaćati članarinu ako na mojem području ne postoji lokalna turistička zajednica??
3. Način obračuna i naplate turističke članarine?

Ostala pitanja

VIŠE O TURISTIČKOJ ČLANARINIPravna i fizička osoba koja ima svoje sjedište, prebivalište ili podružnicu, pogon, objekt u kojem se pruža usluga i slično na području lokalne turističke zajednice koja je osnovana sukladno zakonu kojim se uređuje sustav turističkih zajednica, koja trajno ili sezonski ostvaruje prihod pružanjem ugostiteljskih usluga, usluga u turizmu ili obavlja djelatnost koja ima korist od turizma odnosno na čije prihode turizam ima utjecaj, plaća članarinu turističkoj zajednici.


Pravna osoba koja se s više od 50 % financira iz proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave ili državnog proračuna ne plaća članarinu turističkoj zajednici.


Osobe koje pružaju ugostiteljske usluge u domaćinstvu ili na obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu

  • Fizička osoba koja pruža ugostiteljske usluge u domaćinstvu ili na obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu plaća godišnji paušalni iznos članarine za svaki krevet u sobi, apartmanu i kući za odmor, za svaku smještajnu jedinicu u kampu i kamp-odmorištu te prema kapacitetu u objektu za robinzonski smještaj koji se koriste za pružanje usluga smještaja sukladno propisu kojim se uređuje obavljanje ugostiteljske djelatnosti.
  • Iznimno od stavka 1. ovoga članka, fizička osoba koja sukladno posebnim propisima vodi poslovne knjige, članarinu plaća sukladno članku 10. Zakona o turističkoj članarini.
  • Godišnji paušalni iznos članarine osoba iz stavka 1. ovoga članka može platiti jednokratno do 31. srpnja tekuće godine ili u tri jednaka obroka, s time da prvi obrok dospijeva 31. srpnja, drugi 31. kolovoza, a treći 30. rujna tekuće godine.
  • Godišnji paušalni iznos članarine za osobe iz točke 1. je umnožak najvećeg broja kreveta u sobi, apartmanu i kući za odmor odnosno najvećeg broja smještajnih jedinica u kampu i kamp-odmorištu odnosno kapaciteta u objektu za robinzonski smještaj u prethodnoj godini, koji su utvrđeni rješenjem o odobrenju za pružanje ugostiteljskih usluga u domaćinstvu ili na obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu, i iznosa članarine za svaki krevet odnosno smještajnu jedinicu u kampu i kamp-odmorištu odnosno kapacitet u objektu za robinzonski smještaj.
  • Broj kreveta, broj smještajnih jedinica te kapacitet za objekte za robinzonski smještaj određuje se prema podacima iz sustava eVisitor.
  • Iznos članarine za svaki krevet u sobi, apartmanu i kući za odmor, za svaku smještajnu jedinicu u kampu i kamp-odmorištu te za objekte za robinzonski smještaj iz točke 4. ministar nadležan za turizam propisuje pravilnikom

NAPOMENA:ukoliko obveznik 1.1. posjeduje važeće rješenje o pružanju usluga, obveznik je plaćanja paušalne turističke članarine, a kao osnovica uzima mu se maksimalni broj ležajeva u prethodnoj godini.


Evidencija turističke zajednice vodi se putem ePorezne, a informativni obračun vidljiv je u sustavu eVisitor.


Turistička članarina se uplaćuje prema mjestu nastanka obveze, a ne prema mjestu prebivališta.

Turistička članarina u 2021.

Pravilnik o dopuni Pravilnika o godišnjem paušalnom iznosu članarine za osobe koje pružaju ugostiteljske usluge u domaćinstvu i na obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu i o obrascima turističkih zajednica za plaćanje članarine turističkoj zajednici stupio je na snagu 10. lipnja 2021.Od 30. srpnja 2021. unutar sustava eVisitor vidljiv je obračun turističke članarine za 2021. za osobe koje pružaju ugostiteljske usluge smještaja u domaćinstvu i na obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu, sve u skladu s odredbama Zakona o članarinama u turističkim zajednicama (NN 52/19) (NN 144/20), Pravilnika o godišnjem paušalnom iznosu članarine za osobe koje pružaju ugostiteljske usluge u domaćinstvu i na obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu i o obrascima TZ za plaćanje članarine turističkoj zajednici (NN 14/20) i Dopunama navedenog pravilnika (NN 88/20) (NN 64/21).


Obračun turističke članarine za 2022.:

Obavlja se na temelju maksimalnog broja kreveta ili smještajnih jedinica u 2021. Maksimalni broj kreveta ili smještajnih jedinica se određuje na način da se analizira svaki dan tijekom cijele 2021. te se za obračun uzima onaj dan kada je iznajmljivač imao najveći broj aktivnih kreveta ili smještajnih jedinica.


  • Primjer 1. Ako je iznajmljivač na početku godine imao 8 kreveta, a npr. u lipnju odjavio 2 kreveta, maksimalni broj kreveta u 2020. godini je 8 te će se prema tome obračunati turistička članarina. Maksimalni broj kreveta se promatra prema pojedinom iznajmljivaču (prema OIB-u) te prema području grad/općine odnosno prema turističkoj zajednici.

  • Primjer 2. Ako iznajmljivač ima 2 apartmana (svaki po 4 kreveta) na dvije različite adrese, ali obje adrese su na području iste turističke zajednice, maksimalni broj kreveta je 8 te se članarina uplaćuje na jedan IBAN.

  • Primjer 3. Ako iznajmljivač ima 2 apartmana (svaki po 4 kreveta) na dvije različite adrese koje su ujedno u 2 različite turističke zajednice, maksimalni broj kreveta je 2 puta po 4 kreveta. Shodno tome članarina se uplaćuje na 2 zasebna računa za svaku pojedinu turističku zajednicu.


Porezna uprava koja u skladu sa Zakonom o članarinama u turističkim zajednicama izvršava poslove evidencije, obračuna i naplate članarine od pravnih i fizičkih osoba, izvršila predmetni obračun unutar informacijskog sustava Porezne uprave te je podatke dodatno dostavila Hrvatskoj turističkoj zajednici kako bi se isti implementirali unutar sustava eVisitor.


S obzirom da se zaduženje temelji na podacima iz sustava eVisitor u slučaju pogrešno unesenih podataka o kapacitetima odnosno obvezniku, može doći do odstupanja od stvarnog stanja pa vas u navedenom slučaju molimo da svaki takav upit detaljno provjerite te izvršite potrebne ispravke kako bi podaci u eVisitoru o objektu i njegovim kapacitetom u potpunosti bili usklađeni s podacima iz rješenja odnosno podacima koje Porezna uprava vodi na temelju OIB sustava.


Obračun je vidljiv samo obveznicima.